Isten szemével

2019.01.07. 12:13

2019.01.06.

1.

Misén:

Érzés: Nem tudom, hogyan kell szeretni, mintha elveszítettem volna egy nagyon fontos fonalat az Úrhoz vezető úton.

Jézus: Sose szomorkodj amiatt gyermekem, hogy nincsenek erős szeretetérzéseid. Nem éghet egyfolytában a szíved, mert akkor nem éreznéd úgy az Én szeretetemet, mint amikor ez az érzés szünetel. Az érzelem leállítása még nagyobb örömet ad a lelkednek.

2.

Maria Valtorta írásából, amikor Jézus az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről adott tanítást: Jézus: „A szegény felöltöztetett teste üzenetet sugároz az Istenhez, azt kéri: áldd meg, aki minket felruházott.”

Kép: Akinek adunk valamit, mintha egy tőlünk kapott „ruhát vagy ruhadarabot” hordozna magán. Mindezt Isten látja

Hang: Az Atya szeme jó

TV-ben arról beszéltek, hogy vannak helyzetek, amikor egyesek ellopják mások szellemi értékeit, és sajátjaikként adják el

Kép: Az Isten látja, hogy a szellemi érték kitől származik, mert a szellemi érték, mint egy jel tapad a másik emberre.

Jézus: Mikor köztetek jártam, megmondtam, hogy amit a legkisebbnek tesztek, velem teszitek. Atyám bőségesen megáldja azt, aki a.z irgalmasság testi-lelki cselekedeteit végzi, hiszen Ő mindent lát. Súlyos bűnnek tekintem, ha valaki más érdemeivel, cselekedeteivel, vagy kapott kegyelmeivel önmagát ruházza fel, mert ezzel megtéveszti az embereket.

3.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Ha az apa igaz emberként élt, fiának szellemét szinte odavonzza mostani tartózkodási helyéhez”.

A kérdés az volt, hogy mindez hogyan történik, hogyan vonzza oda magához az elhunyt apa a Földön élő fiának szellemét.

Jézus: Boldog az az ember, akinek apja tiszta, igaz életet élt a Földön, és úgy távozott a másvilágba. Az ilyen apa vagy a tisztítóhely legfelső fokán van, vagy az Én Mennyei kertemben, vagy olyan tökéletes volt, hogy a Mennyországba jutott. Innen kapcsolatban van gyermekével, és mivel sokat imádkozik érte az Atyánál, imái fénysugárként jutnak Isten trónjához, melyeket kegyelemmé alakít Isten, és rászórja a fiú fejére. Ezzel a lelkében megmozdul valami, és igyekszik apjához hasonlóvá válni. Oda akar kerülni, ahova apja.

4.

Olvastam a Purgatóriumban szenvedő lelkekről: „Ahogy a lélek tisztul, vagyis ahogy közeledik a Mennyországhoz, szeretete mindegyre növekszik.”

Érzés: Ugyanígy van a Földön élő ember esetében is, ahogy emelkedik a lelünk a fejlődés fokán, annál nagyobb szeretet van bennünk.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Jézus: A tisztítótűzbeli szenvedések, vezeklések, mint az irgalom megnyilvánulásai hatására egyre erősödik a szeretet az ottani lelkekben. Így van ez a küzdő Egyház tagjainál is. A szenvedés nemesít. Aki soha nem szenved, abban nincs együttérzés a beteg, fájdalmakkal teli embertársai felé. A szenvedés megértővé teszi az embert, és mélyíti az együttérzést. Mit ér az ítéletkor az a lélek, aki csak önmagáért imádkozott, egy lelket sem mentett? Az ilyen önző embernek a lelke üres lap. Mások problémáit, gondjait, szenvedését is magatokra kell vennetek, hogy örömet okozzatok Nekem, és kincset szerezzetek magatoknak az Égben.

5.

Kép: Irgalmas Jézus, a Szent Vér és Víz sugara közötti részt egy kicsúcsosodó hegy tölti ki, melynek csúcsa a Szent Szívet éri

Jézus: A hegy nem más, mint a lélek fejlődésének az útja, melyen keresztül sok küzdelem és megpróbáltatás árán Jézus Szívébe kell jutni. Közben, az Én Szent Szívem Vére tisztítja, gyógyítja lelki sebeit, és az Örök Élet Vize táplálja, erősíti, vigasztalja a lelket.

6.

Kép: Egy csillogó diadém, mely csillogó virággá alakul át.

Kép: Egy csillogó gyémánt diadém, melynek elülső részén egy téglalap alakú rész helyezkedik el.

Jézus: A csillogó diadém, amely virággá változik, a Szentek ajándéka szokott lenni még itt a Földi életben, de láthatatlanul. A csillogó gyémánt diadémkorona szintén a Szentek megkülönböztető jele, azoké, akik beléptek a Mennyországba, és a Mennyei Atya a rajta lévő téglalapra rávési az ő igazi Égi nevét.

7.

Kép: Egy katona arany sisakkal a fején.

Kép: Egy katona, kinek piros csillogós pánt van a homlokán, felém jön egy úton. Az út bal oldalán áll valaki, ki meg akarja akadályozni a katonát útjának folytatásában. A katona egy kissé odafordul akadályozójához, félrelöki őt, és odaszól neki, hogy ne akadályozza őt.

Kép: Felfelé nézek az Ég felé, a fejem egy katonaruhás egyén derekával van egy szintben.

Jézus: Folyik a harc a fejed fölött a fény és a sötétség között. A Mennyből küldtem ezeket a katonákat, akik angyalok, és megvédenek téged a rosszakaróidtól, és a kísértőtől. A harmadik képen az a nagyon nagy méretű katona Szent Mihály Arkangyal volt. A másik kettőt ő hozta hadseregéből.

8.

Kép: A fejem felett egy fehér ruhás angyal harsonát fúj, velem szemben áll.

Hang: Ne álljatok meg.

Kép: Egy harsonát fújó angyal balra fordulva.

Jézus: A harsonát fújó angyal azt jelenti, hogy figyelmezteti az emberiséget a végső időkre. Ne álljatok meg az imádságban, a lélekmentésben, készüljetek fel a rátok váró megpróbáltatásokra. Veletek leszek.

9.

Egy misén kértem az Urat, a tüntetők Budapesten ne bántsák a Magyar Szent Koronát a Parlamentben.

Kép: Az őrök a földön fekszenek a korona mellett.

Kép: A Szűzanya lefelé néz délnyugat felé halvány világoskék ruhában.

Hang: Ne feledd, ne felejtkezzél meg erről.

Jézus: A Szent Koronának nem lesz bántódása, az őrökről ezt a képet ijesztgetésül a gonosz adta neked. Édesanyám megvédi ereklyéteket. Ez mindig jusson eszedbe.

10.

Szentesti vacsoránál:

Hang: Az angyalok ünnepelnek veletek.

Jézus: Nemcsak a vacsora alatt ünnepelnek veletek, hanem Karácsony ünnepének mind a két napján. Már a Szentestén is ott vannak, és imádják veletek együtt a jászolos Kis Jézust.

11.

Hang: Több oldalról… megvilágításban lesz részed.

Jézus: Értelmedet és szívedet üzeneteimen és Szent könyveken keresztül állandóan fejlesztem, és ami homályos benned, megvilágosítom.

12.

Imaórán:

Kép: Egy arany zsebkendő.

Jézus: Arany zsebkendőmet azért mutattam meg neked, mert mélyen meghatódtam lélekmentő imáitokon, énekléseiteken, dicsőítéseiteken, és ebbe a zsebkendőbe fogtam fel örömkönnyeimet.

13.

Olvastam: „A fény, az élet és a szeretet szorosan egybe tartoznak.”

Kép: Egy hármas spirál, mint a DNS hármas szála, szorosan összefonódva egymással.

Kép: Folyók, melyek egymásból folynak, egymásból indulnak ki, egyszer az egyik az egyikből, máskor a másik a másikból.

Olvastam: „A fény egyetlen sugara tartalmazza Isten gondolatát, hordozza akaratát, így az élet és szeretet felébresztője, fakasztója”.

Jézus: Próbáltam Földi példákkal illusztrálni, és megértetni veled, hogy a fény, élet, és a szeretet egybe tartoznak. A spirálban mind a három benne van, és nem tudnak kikapcsolódni egymásból. A folyók szintén elválaszthatatlanok. Istenben egyaránt benne van a fény, az élet, és a szeretet. Ő ébreszti fel a semmiből az életet, és az ember szívébe ő adja a szeretetet. A fényt Ő sugározza a hívő lelkeknek.   

Isten szemével

2019.01.02. 15:02

2019.01.01.

1.

Kép: Egy út vezet egy dombra vagy egy hegyre. Az úton bíbor levelű fák sorakoznak. Az út bal oldalán egy kicsi kápolna van, az út jobb oldalán pedig egy szőlőültetvény.

Jézus: Isten háza bármilyen kicsi, nagy szerepet játszik a lelki fejlődésben. A fák piros levelei arról árulkodnak, hogy a szentmise és a szentségimádás hatására a lélek egyre érettebb lesz. Ahogy megindul a lélek fejlődésének útján, egyre jobban megszabadul az ürességtől és szárazságtól, és bő termést hoz.

2.

Kép: Nagyfaluban vagyok azon a helyen, ahol a sátorban tartották a misét annak idején. A hegy teteje felé nézek, ahol a Szűzanya kápolna állt. A Szűzanya kápolna helyén egy nagy kőkereszt van, amely északnyugat felé van fordulva.

Jézus: Nagyfalu a személyi változások ellenére megmarad áldott helynek. Most még nem úgy tűnik, de hitelessége egyre stabilabb lesz. Ezt szimbolizálja a kőkereszt. A jövőben Édesanyám és Én oly csodálatos és nagyszerű dolgokat fogunk művelni, hogy újra megsokasodnak ott fönt az engesztelők.

3.

Az év első napján a szentmise végén a Magyar himnuszt énekeltük.

Kép: Egy angyal tömjénezővel a kezében, a tömjénező jobbra-balra leng a kezében.

Kép: Jézus keresztre szögezve, a kereszt a földön fekszik .

Jézus: Hazátok népe még messze van a tisztaságtól. Sok kísértés zavarja meg honfitársaitok lelkét. Még messze vagytok a Keresztény Magyarország jelzőtől. Az Őrangyal a tömjénnel ellenségemet és csatlósait igyekszik kiűzni. Hazátok népének egy kicsiny része igazi Keresztény lelkületű. E maroknyi Magyar gyermekem rendületlen imái mentik meg és emelik majd fel az országot. De addig rengeteget kell szenvednetek. Nyugat-Európa és az iszlámvilág összefog ellenetek, és a céljuk megszüntetni a hazaszeretetet és az Istenbe vetett hitet az emberek szívében. Az országotokat külső és belső ellenség szaggatja. Az Európai Unió és a velük rokonszenvező ellenzék úgy feszítik keresztre Magyarországot, mint ahogy Engem Zsidó népem. De ahogy Én feltámadtam, úgy ti veletek is ez fog történni.

4.

Karácsony kor, az éjféli misén.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Érzés: Az Isteni gyengédség hullámai értek el, mely nem tolakszik, gyengéden kopogtat az ember szívének ajtaján. Hozzá képest érzéketlennek tűntem saját magamnak, egy automata géphez tudnám hasonlítani magamat.

Jézus: Emberré válásommal szeretetet hoztam a világra, az igazi Isteni szeretetet, amely hiányzik a gyarló, földi szeretetből. Az Én szeretetem érdek nélküli, válogatás nélküli, és végtelenül gyengéd. Ezt a gyengédséget kívántam megéreztetni veled. A gyengédségben minden kedves érzés benne van. Az erőszak nélküliség, a birtoklásvágy nélküliség, a másiknak való örömszerzés vágya, a derű, és a nagy boldogságérzet. Ez sűrűsödött össze benned, a te szívedben.

 

Egeraracsa

2018.12.20. 20:43

Az összejövetelen elhangzott: ennek a keresztnek az elődjét az első és a második világháború között állították fel a településen, nevét pedig már annak idején is Szent Orbánról, a hegyek védőszentjéről kapta. Ennek a régi keresztnek a helyére került fénykeresztet Dancs László, Egeraracsa polgármestere tervezte, kivitelezte, és a közben felmerülő költségeket is ő fedezte.

Sötétedés után kiderült: az egyedi tervezésű fénykereszt kellemes hangulatot idéz elő e kicsiny településen, és bár a falutól messzebb, szőlőhegyi környezetben található, fénye még távolról is jól látható.

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fenykeresztet-allitottak-egeraracsan-2743003/

Isten szemével

2018.12.17. 15:00

2018.12.16.

1.

Hang: A politikusokat.

Hang: Elköltözni.

Jézus: Egyes Nyugat-európai politikusok elképzeléseikkel migrációt támogató politikájukkal országukban tönkreteszik a közbiztonságot. Egyeseknek a nép közül megfordul a fejében, hogy talán Magyarországra kell költöznie.

2.

Hang: A pápának vittem a zsebkendőt.

Jézus: Az Én pápám sír, mert a reformokkal, melyek hamarosan bekövetkeznek, meg fogják támadni a Tízparancsolatot.

3.

Álom: Egy Ferences templomból, ahol több pap szerzetes szolgál jelenleg, mindenkit szerteszét küldtek. Egy fiatal, számomra ismeretlen pap tartott misét. A mise nem megszokott módon folyt. A misét egy asztalnál kezdte, amely a templom bejáratánál volt elhelyezve. A mise áldozati része bemutatásához, amely szintén nem megszokott módon zajlott, átsétált a templom mostani szentélyébe, ahol a jelenlegi oltár helyett egy asztal volt. Az asztal nem egy magaslaton állt, mint jelenleg az oltár, hanem a templom egy megsüllyedt részében. Az álom sokkoló hatással volt rám.

Jézus: A jövőből mutattam neked egy pillanatképet. A papokat, akik a tradíciókat követnék, lecserélik modern papokra, akik benne vannak minden változtatásban. A szentmise áldozati része lassan el fog tűnni. Megmarad egy darabig a tanítói rész. De annak sem lesz sokáig jelentősége. Az Újszövetség teljesen eltűnik, és egy ideig még alkalmazzák az Ószövetséget. Az álom ennyit mutatott neked.

4.

Kép: A Normafánál vagyok a Szent Anna réten, egy fehér oltár közelében állok, arany fényár körös-körül, mely befedi az egész környéket.

Jézus: A bemutatott képen te képviselted az Anna réti engesztelők nagy örömét az oltár elkészülését látván.

5.

Ketten imádkoztuk a rózsafüzért.

Kép: Arany fények, csillagok.

Kép: Víz, mintha egy medencében lett volna.

Kép: Arany háromszög, mintha egy hegy csúcsán lenne, majd egy arany csillag a háromszögben. Majd ez a kép egy templommá alakul át, mintha ez maga a Szent Trón lenne.

Jézus: Atyám kegyelmével, az arany fénnyel árasztott el benneteket, az engesztelőket, mint csillagokat. Míg imádkoztatok, lelketeket az Örök Élet Vizével tápláltam. A magasságból jutalomból leszállt közétek a Szentháromság trónja, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek világította be szíveteket.

6.

Valós kép: Egy fehér ruhás alak jobbra haladt a szobában, ahol éppen tartózkodtam.

Kép: Fény.

Érzés: Nem vagyok egyedül. Mintha a Földi dimenzió a láthatatlan világba lenne beleágyazva, és így együtt élünk, tevékenykedünk a számunkra láthatatlan lényekkel, szellemekkel. Mintha a láthatatlan világ küldött volna engem ide a Földre, hogy egyes dolgokat véghez vigyek, együttműködve a láthatatlan világgal.

Jézus: A látomásban megerősítettelek a felől, hogy mindig veled vagyok. Olyan érzést adtam a lelkedbe, hogy egy láthatatlan világ, amely magába foglalja ezt a Földi világot, elküld téged embertársaid közé, hogy engedelmesen elvégezd a rád bízott feladatokat. Ez pontosan így van, ahogy érezted.

7.

Arról volt szó, amikor egymásért imádkozunk.

Kép: Aki imádkozik, arany fény indul a másik felé.

Kép: Bíbor rózsa.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Jézus: Nagy öröm Számomra, ha gyermekeim imádkoznak egymásért. Az ilyen imának nagy ereje van, mert mindkettőjükben szeretetet ébreszt a másik iránt. Ennek a szeretetnek a szimbóluma a bíbor rózsa.

8.

Arról volt szó, ha a keresztünket, amit hordozunk, nem tesszük le, annak ellenére, hogy idegtépő azt vinni.

Kép: Egy nagy barna kereszt, a közepén, a vízszintes és függőleges szár találkozásánál virágok vannak.

Jézus: Én tudom, hogy a kereszt állandó viselése megviseli az ember idegeit, és nagyon fárasztó, de amint a képen mutatom, nem marad el jutalmatok érte.

9.

Érzés: Amikor megvigasztalok valakit, rajta keresztül éltetem azokat az embereket is, akikkel kapcsolatban van az illető.

Kép: Egy kocsit kenek, hogy tovább haladjon, és szállítsa tovább utasait.

Jézus: A vigasztalás nemcsak annak használ, akit éppen felemelsz a mélyből, hanem a többieknek is, akikhez köze van. A hangulata javul, tele békével, nyugalommal, és ezt sugározza rá a környezetére. Látod, így dolgozik másokban, így terjed át a te vigasztalásod.

10.

Hang: Meglepetés lesz.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés váratlanul fog jönni, és mindenkiben meglepetést kelt. Még azok is csodálkozni fognak, akik sokat olvastak róla.

11.

Hang: A legnagyobb boldogságot szerezve az Úrnak.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Jézus: Ha megtér egy lélek általad, az a legnagyobb boldogság Nekem.

12.

Hang: Születésnapom van.

Hang: Mindig az Én születésnapomon.

Jézus: Mindig az Én születésnapomon veszekednek a családtagok. Idegesek a sok munkától, a főzéssel, sütéssel, takarításokkal, és ajándékozással vannak elfoglalva. Milyen boldoggá tennének, ha ezen a napon még jobban szeretnék egymást, mint máskor.

13.

Arról volt szó, hogy oda megyek, ahová az Úr küld.

Jézus: Figyeld meg leányom, Én mindig oda küldelek, ahol a legnagyobb szükségem van rád, és azt küldöm hozzád, aki rád van utalva.

14.

Hang: Meggazdagodom.

Arról volt szó, hogy a Mennyország hogyan gazdagodik az által, hogy szeretetet gyakorlunk, és Égi kincseket gyűjtünk, hiszen minden Istené.

Jézus: A jócselekedetektől és áldozatoktól nemcsak ti teremtmények gazdagodtok, hanem Én, az Isten is gazdagabb leszek abban az értelemben, hogy növekszik a boldogság Bennem. Tökéletességem nem nő, se irgalmam, se jóságom, mert az eleve végtelen.

15.

Egy gyermeket szemléltem.

Érzés: Ahogy az ember nem tud betelni egy pici gyermek látványától, úgy Isten sem tud betelni gyermekeivel.

Jézus: Mivel Én Magam vagyok a Szeretet, sokszorosával szeretlek téged, mint te Engem. Mégis, gyönyörködöm a te kicsiny szeretetedben.

16.

Olvastam: „A Jóisten megengedi, hogy egyesek nagyon gyengéd szívűek legyenek, mások viszont kevésbé érzékenyek. Mindez benne van a terveiben. Akik szeretőbb szívűek, azok szívét elsősorban Magának alkotta, hogy minden szeretetüket imádatra méltó Szívébe önthessék.”

Kép: Erővonalakat láttam, akik kevésbé érzékenyek, azok főleg családosok, világi életet élők, akik szeretőbb szívűek, azok közelebb vannak az Úrhoz

Jézus: Azért engedem meg, hogy jók és rosszak együtt éljenek a földön, hogy az engedelmes és gyengédebb szívű gyermekeim támogassák a lemaradókat.

17.

Hang: Vedd csak el.

Kép: Fehér hópehely.

Jézus: Lelki tisztaságot kínálom fel neked, vedd csak el tőlem, és őrizd meg.

18.

Bécsben a székesegyházban egy együttes tartott egy koncertet, ahol az énekes a levegőbe emelte a keresztet is.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Érzés: Nagyon fáj ez az Úrnak.

Kép: Jézust éppen a keresztre szögezték, és a kereszt felemelése közben eldőlt, a kép jobb oldala felé. Az Úr Jézus sebei a kereszt becsapódása és rázkódása hatására kitágulnak, borzasztó, gyötrelmes fájdalmat okozva neki.

Érzés: Ezek a fájdalmak ezekért a templomi mutatványokért voltak.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Kép: A templomi koncerten az emberek Őrangyalai is sírnak

Jézus: Amikor a templomokban az Én legszentebb áldozatomnak a helyét elfoglalják a földi dolgok, koncertek, kiállítások, stb, akkor nemcsak ti szenvedtek drága hűséges követőim, hanem Én is, átélem a hidegséget és a metsző gúnyt, Angyalaim is sírnak.

 

Isten szemével

2018.12.03. 13:09

2018.12.02.

1.

Kép: Arab-félsziget.

Jézus: Drága kislányom, amint tapasztalhattátok, a migráció Arábiából indult el. Azután áttevődött Afrika északi és a déli részére is. Ez nagy veszélyt jelent Európa számára, és az egész világ számára, mert az iszlámok az ő kultúrájukat rátok akarják erőltetni, tele vannak gyűlölettel a Kereszténységgel szemben, és azt, mint vallást meg akarják szüntetni. Imádkozzatok, hogy ne sikerüljön nekik.

2.

Hang: Nyoma veszett ennek.

Hang: Nem véletlen, hogy jártok egymáshoz.

Jézus: Én indítottam el az engesztelést azzal, hogy kínszenvedésemmel és kínhalálommal kiengeszteltem Atyámat bűneitekért. Követőim ezt évszázadokon át folytatták. A régi századokban még jobban élt a hit gyermekeimben, viszont a XX és XXI-dik században, de már előbb is a vallásellenes ideológiák szinte eltörölték az engeszteléseket. Csak szórványban, itt-ott házaknál mertek összejönni. Ma már szabad vallásgyakorlat van ugyan, de a lelkekből kiölték az efféle igényt. Kevesen vagytok ti engesztelők, kicsiny lelkes csapatom, ezért összejöttök, összefogtok, hogy együtt erősebbek legyetek.

3.

Hang: Szabaduljatok meg ettől, szabaduljatok meg!

Jézus: Szeretném, ha legalább ti engesztelők megszabadulnátok az ítélkezés bűnétől. El sem tudjátok képzelni, hogy a tisztítóhelyen milyen kemény szenvedés vár ezért. Azért nagy szeretetlenség ez, mert az ítélkező tönkreteszi felebarátja tekintélyét, egészen eláztatja a többi előtt. Ez akkor is bűn, ha úgy érzed, hogy igazad van.

4.

Arról volt szó, hogy valamit templomból helyeznek át az otthonokba.

Hang: Ez már tényleg otthoni próbálkozás.

Jézus: Hamarosan a templomok megszűnnek Isten háza lenni. Ott csak az antikrisztus csatlósai maradnak, és azok a hívek, akik hisznek nekik. Én igaz Egyházam, papok és hívek otthonokba vonulnak, rejtekbe, és ott folytatják a Szentmisét, gyóntatásokat és áldoztatásokat. Amint megalakul a Világegyház, ez meg fog történni.

5.

Hang: Vallási szakadás van.

Jézus: Ellenségem betette a lábát a legmagasabb Egyházi hivatalokba is. Azóta bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen, és hívek hívek ellen fordulnak. Bizony megindult az Egyházszakadás.

6.

Hang: Pusztító erejével támad.

Jézus: A gonosz vallási köntösbe burkolódzva pusztítja a hagyományokat, és nyíltan támadja a Tízparancsolatot. Az amúgy is ingatag gyermekeim, akik nem sok vallásos nevelést kapnak, könnyen hajlanak a csábító ajánlatokra, a bűn, mint olyan eltörlésére. Ezért nagy kárt szenvednek az emberek lelkükben.

7.

Hang: Itt az ajtó, tájékoztatlak.

Kép: Egy templomban papok vannak az oltárnál, az oltáron van egy Szent ereklye is.

Kép: Egy alak van előttem fehér ruhában, mindkét karjával integetett.

Értelmemben: Ő maga az Isten, azért mutatkozik így, hogy lássam, hogy Ő valóban él és mozog.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: Felszentelt fiaim még tisztelik az ereklyéket. Atyám valóságosan jelen van a templomokban, és szeretettel hívogat és Magához vonz titeket. Ő minden Szentmisén ott van, de akkor is jelen van a templomban, amikor bementek engesztelni, vagy részt kívántok venni a Szentségimádáson.

8.

Hang: Hazudott… az emberiség… azért kell a fakanál.

Jézus: Sajnos az Én teremtésem évszázadokon át, sőt, évezredeken keresztül nem hallgatott Rám, elfogadta ellenségem hazugságait, és bedőlt a kísértéseknek. Hiába küldtem Édesanyámat, hogy térjenek meg, Rá se hederítettek. Ezért kell, hogy sor kerüljön a nagy büntetésre.

9.

Arról volt szó, amikor másokat akarunk megtéríteni.

Kép: Egy nyíl hatol be egy gömb belsejébe, melynek kemény a felszíne, majd a gömbön belül robbanás keletkezik, mely megrázza a gömböt, majd utána a gömb visszatér nyugalmi állapotába, de a felszínen mégis maradnak repedések.

Kép: Egy arany színű, nagyon díszes ruha, mely kereszt alakban van kiterítve.

Jézus: Az emberek a lélek fejlődésének különböző fokozatain vannak. Egyik még meg sem tért, a másik kezdi elhagyni a súlyos bűnöket, a harmadik még a bocsánatos bűnöktől tartózkodik, a negyedik tele van szeretettel, áldozattal és buzgósággal. Minél mélyebben van valaki, a te térítő szavaid annál jobban megrázzák. Próbál minden erejével ellenkezni, hadakozni szavaid ellen. Majd szétdurran dühében, hogy megzavarják az ő nyugalmát. Az ilyen felebarát térítése bizony kemény dió a számodra. Egy gyermekem megtérítéséhez hosszú idő kell, míg elérkezik odáig, hogy elfogadja tanácsaidat, Isten kegyelmeit, és az életszentség díszes ruhájába öltözködhet.

10.

Kép: Egy nagy konténer ereszkedik az Égből a Földre, és valamire ránehezedik.

Kép: Fény.

Jézus: Teremtményeimnek rengeteg kegyelmet küldök a Földre, de a többi visszautasítja. Ezért nincs általános megtérés. Ezért van szükség a Nagyfigyelmeztetésre, amely nem simogat, mint a kegyelem, hanem igazságot teremt, és felvilágosít.

11.

Kép: Egy valaki fekete kesztyűben egy fehér tányéron elém helyez valamit.

Jézus: A gonosz a kísértéseit vonzó, tiszta színben tünteti fel. Csak később jön rá az áldozat, hogy már megint engedett neki.

12.

Misére mentem, mielőtt beléptem volna a templomba:

Hang: Éhezünk.

Jézus: Egyrészt a tisztuló lelkek várják felajánlásaidat a szentmisén, másrészt a Földön élő megátalkodott lelkek kérik segítségedet.

13.

Arról volt szó, hogy az Úr vállára rakjak valamiket, terheket, panaszomat, problémáimat, mert Ő végtelen.

Hang: Én hosszan tűrő vagyok.

Hang: Nyugodtan.

Kép: Jézus balra fordulva

Jézus: Már annyiszor mondtam teremtményeimnek, hogy csak kérjenek és kérjenek. Nem szűnök meg adni. Mégis olyan kevésszer kérnek Engem. Pedig Én sok-sok terhet elbírok, segítek, hogy enyhítsem terheiket. Nálam a türelemnek nincs határa.

14.

Hang: Ne nyúlj Hozzám.

Hang: Az oltáriszentségben élek.

Hang: Leszállok a Földre érted.

Jézus: Ti engesztelők legtöbben már tudjátok a magánkinyilatkoztatásokból, hogy nagyon nem szeretem a kézben áldozást. Nem azért, mert piszkos a kezetek, hanem mert nincs felszentelve. Csak a papok foghatják meg az Oltáriszentséget. Látod, mennyire szeretlek kicsim? Az átváltoztatás pillanataiban képes vagyok érted és a többiekért is a pap szavára leszállni az oltárra. Így megalázom Magam. A kézből áldozó pedig tudatlanul ugyan, de nem tisztel Engem, megaláz a sárgaföldig. Ez fáj nekem.

15.

Kép: A hullámzó víz kivetett valakit a partra, az illető félig van a vízben, félig a parton, a jobb karja előre nyújtva a parton

Jézus: Az örök élet vize kivet magából mindent, ami nem odavaló.

16.

Arról volt szó, hogy ha mindent odaadunk szeretetből másoknak.

Hang: Meghalni jöttem ezért.

Kép: Jézus balra fordulva.

Kép: Kék fény.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Kereszthalálomkor mindent odaadtam nektek, de ezekből legértékesebb volt a kifolyó Szent Vérem. Ezzel váltottalak meg benneteket. Az Én Szívem nagyon gazdag és áldozatos. Az Én békémet árasztom rád.

17.

Kép: Egy királynő nagyon díszes arany ruhában, a fején egy arany színű gömb alakú dísz.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel, Jézus nagyon egyszerűen néz ki a királynőhöz képest.

Kép: Fény.

Jézus: Ez a királynő a földi gazdagság, hatalom, élvezetek jelképe. A gömb a fején a földi örömök teljességét jelenti. Látod kislányom, Én a legnagyobb dicsőségem közepette is egyszerű vagyok. Tőled is az egyszerűséget várom.

18.

Az egypetéjű ikrekről volt szó.

Kép: Annak ellenére, hogy genetikailag szinte ugyanúgy néznek ki, a lelkük különbözőségéből fakadóan más és más, eltérő a lelki ruhájuk.

Jézus: Atyám, Aki az életet adja nektek, gondoskodik róla, hogy ne legyetek egyformák. Minden teremtmény eltér a többitől. Még az ikreknél is így van.

19.

Hang: Én is szeretném, ha végére érnénk.

Jézus: Az Enyéim a Földön már nagyon várják a második eljövetelemet. Hidd el, Én is nagyon szeretném, ha eljönne az Új Világ végre, elhozhatnám nektek a szeretetet és békét, ha megszűnne a bűn. Második eljövetelemmel meg fog szűnni az Én szenvedésem is, amit a Szívemben hordozok.

20.

Arról volt szó, Isten az embernek adta a Földet.

Kép: Mennyei Atya képe.

Hang: A teremtés korszakában vagy.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Kislányom, a teremtés ma is folyik. Egymás után születnek a gyermekek, akikbe a fogantatáskor lelket teremt. Tehát, hidd el nekem, hogy a teremtés korszakában élsz. Még a természetet is változtatom, alakítom Atyámmal együtt. Új hegyek és völgyek keletkeznek a vulkánossággal.

Isten szemével

2018.11.26. 15:11

2018.11.25.

1.

Világméretű Szentségimádás volt Krisztus Király előestéjén. Lehetőleg regisztráltatni kellett magunkat az interneten, ahol nyomon lehetett követni, hogy az egész világon hányan vesznek részt a Szentségimádáson. A templomok helyét, ahol Szentségimádás volt, fénylő ponttal jelezték a térképen. Magyarország csupa fényben úszott az Európai országokhoz és a világ más országaihoz képest.

Érzés: Főleg Magyarország imái és hitélete éltetik és tartják fenn az egész világot szellemi szinten.

Jézus: Drága kislányom, a világtérképen látottakból megtudhattad, hogy hazátok élen jár a vallásgyakorlatokban. Pedig itt is gyermekeimnek csak néhány százaléka jár Szentmisére, és még sokkal kevesebb Szentségimádásra. Hogy mégis vezettek ezen a téren, az annak köszönhető, hogy Édesanyám választott országa vagytok, Szent István felajánlotta Neki Magyarországot. Szomorú a lelkem, hogy az egész világon oly kevesen gyakorolják vallásukat gyermekeim. Titeket, drága kis magyarjaim kérlek fel, hogy egyre többet imádkozzatok a hitetlen és közömbös világ megtéréséért. Én mindenkit meg akarok váltani, és ebben számítok a ti segítségetekre.

2.

Hang: Miért nem jöttök el?

Jézus: Az elmúlt évezredek alatt szebbnél-szebb, többnél-több templomot építettek tiszteletünkre, de ezek szinte konganak az ürességtől. A városokban megtelnek a padok, de a kisebb helységekben alig látok Szentmisére járókat. Folynak az engesztelések házaknál itt is, ott is, de általában a templomba nem engedik be az engesztelőket. Bezárva, magányosan, szomorú Szívvel várok rátok a tabernákulumban. Gyűjtögetem, tervezgetem a kegyelmeket, amit ki akarok osztani, de a templomok zárva vannak, és ti az otthonaitokban tartózkodtok. Miért van ez? Azért, mert ahogy az évszázadokkal távolodtok az Én tartózkodásomtól, szenvedéseimtől és feltámadásomtól, úgy hidegül el egyre jobban a szívetek Tőlem. Már nem tartjátok bűnnek a hűtlenséget és hálátlanságot, és a tízparancsolat ellen elkövetett többi bűnt. A különböző Istenellenes ateista elméletek szintén hozzájárultak ahhoz, hogy elszakadjatok Tőlem és Atyámtól. Engesztelőim, mutassatok példát arra nézve, hogyan kell újra Felénk fordulni.

3.

Hang: Így óvom meg az igaz otthonotokat.

Jézus: Azokra az otthonokra, ahol béke, szeretet, Istenszeretet, és közös családi imádkozás van, a keresztényüldözések idején különös gondot fordítok, láthatatlanná teszem ezeket az ellenségek előtt.

4.

Hang: Ez mindent megér.

Jézus: Ha az életedben jó értékrendet állítasz föl, az mindent megér. Első helyen álljon Isten és a lelked, második helyen a család és a felebarátok, harmadik helyen a munka, és a negyedik helyen a pihenés, szórakozás.

5.

A villamoson utazva láttam egy béna fiút kerekes székben.

Hang: Engesztelő társam vagy.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A kerekes székben ülő béna fiú a szenvedésével engesztel a saját és a világ bűneiért, te pedig az imáiddal.

6.

Kép: Valaki lábán barna csizma, majd leveti a csizmát.

Jézus: A kép azt a gyermekemet ábrázolja, aki elhatározza, hogy vállalja a lelki fejlődés nehéz útját, de aztán nincs lelki ereje hozzá, meggondolja magát.

7.

Kép: Egy nagyon vastag, piros fedelű, kisebb méretű könyv. A könyvet a hátsó fedele és az utolsó lap között nyitották ki, ahol egy vékonyabb füzet volt található, melyen a saját kézírásomat ismertem fel.

Jézus: Drága kislányom, a te írásaid és a Szentírás, mind a kettő az Én Igém.

8.

Kép: Nagy sárga csillagok.

Kép: Egy pápa, pápai tiara a fején, régebbi korokból való.

Kép: Egy pápa pápai trónon ül jobbra fordulva, aranyszínű pápai tiara a fején, fehér kesztyű a kezén, arany gyűrű a jobb gyűrűsujján. Úgy tűnt, mintha ez a pápa jó régen élt volna.

Jézus: A régi pápák a maitól eltérő, díszes öltözékben és trónon jelentek meg, amivel nem saját gazdagságukat, hatalmukat fitogtatták, hanem mint az Én utódaim, az Én Főpapi nagyságomat, az Irántam való mélységes tiszteletet, a külső tiszteletet fejezték ki. Ma ez megváltozott.

9.

Arról volt szó, hogy az ember olykor magatehetetlennek érzi magát.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Fény.

Jézus: Mindenkinek vannak nehéz lelki pillanatai, amikor letörtnek érzi magát. Kövess Engem, olvashatod a Szent könyvekben, hogy mennyi ellenségem volt, és mennyi megaláztatás, sikertelenség vett körül. Meríts erőt Belőlem.

10.

Hang: A dolgok sűrűjében találod magadat.

Kép: Nagyméretű alakok vesznek körül, emberek és Angyalok egyaránt.

Jézus: Amikor úgy érzed, hogy el vagy halmozva munkával, gondokkal, problémákkal, és alig tudsz helyt állni, akkor nem vagy egyedül. Az Égből küldöm neked a segítséget, Angyalaimat és Szentjeimet.

11.

Kép: Egy személy egy sötét színű, nagyon bő csuhában balra fordulva, kapucnival a fején. Az emberből semmi nem látszik, csak a bő ruha.

Jézus: A kép ijesztőnek tűnik, mert a halált ábrázolja. De a haláltól ne féljetek, mert átlépés e fejletlen földi világról a túlvilágra. Azért mutatom neked, mert a Nagyfigyelmeztetéskor rengeteg embert el fog vinni. Imádkozz azokért, akik majd akkor meghalnak, hogy el ne kárhozzanak. Hiszen akikért imádkozol, az el fogja kerülni a poklot.

12.

Hang: Felszínre kerülnek a dolgok.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A külön ítéleten és a végítéleten a legelrejtettebb dolgok is kiderülnek. De csak azok a bűnök, amelyeket nem bántak és nem gyóntak meg. Ez nagy vigasztalás nektek. Szent Szívem irgalma ezen a téren is végtelen.

13.

Hang: Hogy fejlődhet… hogy mit mond ez a világ.

Kép: Egy számomra ismeretlen, gyűrű alakú eszköz, amelyet űrkutatáshoz használtak.

Kép: Egy villám.

Jézus: Atyám nektek adta a Földet és az egész világmindenséget, hogy ismerjétek meg. De ti túlzásba estetek, és túl akarjátok szárnyalni a teremtést. Nehogy azt higgyétek, hogy a végtelenségig engedjük a tudomány merész lépéseit. Gondoljatok a lombik bébikre és a klónokra, amivel utánozni akarják Istent, pedig Ő az élet és a halál Ura. Ha nem hagyják abba ezeket a kísérletezéseket, Atyám haragja lesújt rájuk.

14.

Hang: Győzelemre hívlak meg benneteket.

Jézus: Engesztelőim, hozzátok szólok. Kardot adok kezetekbe, a rózsafüzért és a böjtöt, az önmegtagadásokat és áldozatokat, ezekkel győzzétek le a körülöttetek rajzó kísértéseket. Naponta imádkozzátok azt a Szent Mihály imát, amely 50 000 lelket taszít a mélybe.

15.

Hang: Itt van mindjárt.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Az Én második dicsőséges eljövetelem hamarosan bekövetkezik. Nem is sejtitek, milyen rohamszerűen követik majd egymást a nagy események, amelyek megelőzik. Le fogom rövidíteni a szenvedések, megpróbáltatások idejét.

16.

Hang: Hogyhogy nem tudod?

Kép: Egy fiú balra néz, a fején, a bal füle felett van egy négyzet alakú tárgy, valami lehallgató, mely arra való, hogy őt hallgassák le, vagy manipulálják, vagy ő hallgasson le másokat.

Jézus: Ha még nem tudod, elmondom neked, hogy ezután nagyon óvatosnak kell lenned, mert vannak kijelölt emberek, akiknek az a feladatuk, hogy lehallgassák a telefonkészülékeket, és ellenőrizzék az internetre feltett titkos közlendőket.

17.

Kép: Egy nagyméretű valaki, kinek szíve helyén egy feketeség van, két karjában tart egy erőtlen embert.

Jézus: Ellenségem azokat a haldoklókat szedi össze, akik még az utolsó pillanatban is elutasítanak Engem, és nincs bennük bűnbánat.

18.

Hang: Forr a világ.

Jézus: Nézz körül kislányom, akármerre nézel, tele van a világ tüntetésekkel, sztrájkokkal, robbantásokkal, gyilkosságokkal, és a migránsok betódulásával, most már nemcsak Európába, hanem a többi kontinensbe is. Növekszik a gyűlölet, a harag, az ellenségeskedés, a terror, az emberek, és a nemzetek szívében. Ezek mind a Nagyfigyelmeztetés előjelei.

19.

Hang: Plusz 2 darab doboz van.

Kép: Egy férfi egy asztalnál áll velem szemben, egy dobozra mutat.

Jézus: A három legfőbb Keresztény erényt mutatom neked. Az ember a hit dobozára mutat. A sziklaszilárd hit van benne. De az örök élethez ez nem elég, ott van még a remény és a szeretet doboza.

20.

Kép: Egy felhő felett egy csillag, majd a csillag helyett a fatimai Szűzanya jelent meg.

Jézus: Ne csak Rólam beszélj, és ne csak Hozzám irányítsd gyermekeimet, hanem Mennyei Édesanyádhoz is, Aki tárt karokkal várja őket, és közben akar járni értük.

21.

Hang: Nincs menekvés… háború.

Kép: Egy leány ment át egy úton lévő zebrán, majd az édesanyjával találkozott, elbúcsúzott tőle, a karjait is lengette, majd visszafordult, átment újra a zebrán, és arra ment, amerről jött.

Jézus: Sok gyermek elbúcsúzik a szüleitől, mert külföldre költözik. De azért időnként haza jön látogatóba, majd újra elhagyja otthonát. Drága magyarjaim legjobb, ha hazátokban maradtok, mert ez a legbiztonságosabb hely.

22.

Hang: Olvasottak… tragédiák.

Jézus: Sok természeti katasztrófáról, terrortámadásokról, belharcokról hallhattok és olvashattok. Ezek tragédiába fordulnak. Sok-sok család gyászol. Imádkozz a halottakért és hozzátartozóikért.

23.

Hang: Hogy ne büntessünk.

Jézus: A büntetésnek mindenképpen meg kell történnie, de Atyámmal és a Szentlélekkel arra törekszünk, hogy minél több ember megtérjen, és ezáltal enyhíthessük a büntetést.

24.

Hang: Mindezt muszáj megértened.

Hang: Mindez azért van, hogy megértsétek.

Jézus: A szenvedés misztériumát, bármilyen nehéz, meg kell értened. Azért adom a szenvedést, hogy megértsétek, hogy azzal rendkívüli nagy érdemeket lehet szerezni. Saját lelkednek, és másoknak egyaránt.

25.

Kép: Egy háromszög, melynek körvonalát emberek alkotják.

Jézus: Mindnyájan ti emberek Istenben, tehát a Szentháromságban éltek és léteztek.

26.

Hang: A várakozási idő lejárt.

Jézus: Meghosszabbítottuk a várakozást sok-sok évvel, évtizeddel, de most már eljött az idő. Sok millió ember megtért azóta, és Atyám küldi Szentlelkét, hogy végre leszálljon a Földre, és rendet csináljon.

27.

Hang: Nem megszüntetni jöttem a világot.

Jézus: Azért váltam emberré, hogy megmentsem az emberiséget a kárhozattól. Nem megszüntetni akarom a világot, hanem második eljövetelemmel újjá teremteni.

29.

Olvastam: Pio atyához egy pap ment gyónni, ki azt gyónta meg, hogy előfordul, hogy nem imádkozza el a breviáriumot, a zsolozsmát. Pio atya erre megpofozta a papot, és mondta neki, hogy azáltal, hogy nem imádkozza el, meglopja az Egyházat.

Érzés: Hívőként, ha nem is imádkozok el mindent, amit terveztem, mégis megajándékozom vele az Urat.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: A papok mulasztásait más mértékkel mérjük. Te, ha az idő rövidsége miatt el is hagysz valami imát, az elmondottakkal megajándékozod az Egyházat és Engem.

 

Isten szemével

2018.11.19. 15:10

2018.11.18.

1.

Szabadtéri oltárt terveznek elhelyezni Budapesten a Normafánál, a Szent Anna réten. Ezzel kapcsolatban különböző üzenetek láttak napvilágot, és nagyon különbözőek a vélemények ezzel kapcsolatban, mely újra megosztja az engesztelő közösségeket. Az üzenetek egyike szerint a Szűzanya sír a szabadtéri oltár miatt, mert ez nem az, amit kért, hogy felépüljön a Világ Győzelmes Királynője kápolna, a másik üzenet szerint pedig Szűzanya nagyon örül neki, mert ez kezdete valaminek.

Kértem a Szűzanyát, ültesse belém az Ő érzéseit ezzel kapcsolatban.

Érzés: Semmi negatív érzésem nem volt a szabadtéri oltárral  kapcsolatban.

Olvastam: Medjugorjéban történhetett, hogy egy jelenés alkalmával többen voltak jelen, és különböző tárgyakat nyújtottak a Szűzanya felé, hogy áldja meg őket. A Szűzanya egy kis dobozkát csókolt meg lehajolva. Azt mondta, azért tette, mert egy alkalommal az Oltáriszentséget vitték benne egy beteghez.

Gondolat: Ha egy dobozkának ekkora értéke van, melyben egy alkalommal vittek Oltáriszentséget, akkor milyen nagy egy oltár értéke, még ha szabadtéri oltár is, amelyet felszentelnek, és rendszeres Szentmise áldozatot mutatnak be, ahol maga az Úr Jézus jelenik meg az átváltoztatás folyamán. Ezek szerint egy szabadtéri oltár felállítása csakis örömet szerezhet Szűzanyának, és nem szomorúságot.

Arra gondoltam, hogy mi a különbség akkor, amikor felállítják a szabadtéri oltárt  Szent Anna réten, és amikor nem:

Kép: Amikor a szabadtéri oltár a Szent Anna réten van, dupla erősségű aranyfény sugárzik az Égből.

Egyeseknek az jutott eszébe, mi lenne, ha a Szent Anna réten kezdenének ásni, hogy felépíthessék a kápolnát.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Hang: Nem kell bohócot csinálni magadból.

Jézus: Az Anna rét a sok bemutatott szentmise által és engesztelés által már eleve megszentelődött hely. Azzal, hogy egy szabadtéri oltárt fognak odaépíteni a Szűzanya tiszteletére, nagy örömöt fognak kelteni az Égiekben. Látom, hogy egyesek siettetni akarják a várva-várt kápolna felépülését, és engedetlen terveket táplálnak a szívükben. Nem kell feltűnősködni, bohócot csinálni magatokból, mert ezzel csak rontanátok a helyzeten. Egyházi engedély nélkül nem szabad semmiféle lépést kezdeni ebben az ügyben.

2.

Egy ismerősöm erősen gondolkodott azon, hogy kire hagyja a házát, mert már idősebb korban van, de a családtagjaival nincs jó viszonyban, így nem akarja a gyermekeire hagyni az örökséget. Különben nagyon szereti a Szűzanyát. Azt tanácsoltam neki, hogy bízzuk a Szűzanyára az örökséget, amibe ő beleegyezett.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Szűzanya mosolygott.

Érzés: Mintha tetszett volna az Égieknek az ötlet.

Jézus: Kislányom, a legjobban válaszoltál erre az örökségi gondra, mert Édesanyám majd kezébe veszi az ügyet, és úgy rendezi el, ahogy a legjobb lesz. Az Égiek annak örülnének a legjobban, ha a családtagok kiengesztelődnének egymással.

3.

Egy alkalommal, mikor Szentségimádásra mentem, egy Szentmise kezdődött, de csak egy hölgy vett részt a Szentmisén, így úgy döntöttem, hogy inkább a Szentmisén veszek részt.

Jézus: Minden esetben a Szentmise első helyen áll. Még akkor is, ha választanod kell a Szentségimádás és a Szentmise között.

4.

Olvastam egy üzenetben, hogy az Úr Jézus arra emlékeztetett, hogy mi emberek nem vagyunk más, mint por és hamu.

Hang: Alázat.

Hang: A dicsőség foka nő benned.

Hang: Kamatoztatni benned ezt

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Abban az üzenetben azért jegyeztem meg, hogy ti emberek nem vagytok más, mint por és hamu, mert az alázatotokat akartam ezzel a mondattal növelni. Az alázat rendkívül fontos erény. Az alázat egyre jobban növeli majd benned a Mennyben dicsőséged fokát. Attól függ, hogy mekkora dicsőségben lesz ott részed, hogy mennyire kamatoztattad magadban a Földön az alázatot.

5.

Az áldozathozatalról volt szó.

Kép: Egy oltárnál sok pap van egymás mellett, és szinte egymásba folynak. Ünnepi miseruhában vannak, és a kezüket felfelé emelve felajánlanak valamit.

Értelmembe ültetett gondolat: Bárha a papok mindenüket felajánlanának. Ha tudnának, hogy mekkora értéke van ennek, nem késlekednének.

Jézus: A képen azokat a felszentelt szolgáimat mutattam, akik szívüket-lelküket egészen Nekem szentelik. Fájó szívvel tekintek azokra a pap fiaimra, akik serénykednek, fejlesztik az Egyházközösségüket ugyan, de a hívek lelkével és saját lelkükkel nem sokat törődnek. A Szentmiséket, a gyóntatásokat, és a többi szentség kiszolgáltatását elvégzik, de lelkesedés, lángolás és szív nélkül.

6.

Egy távoli rokonom jutott eszembe, ki már korábban meghalt. Kértem az Urat, hogy merítse őt és családtagjait Irgalma óceánjába.

Kép: A kép szürke színű, egy Mennyei kéz közülük mindenkit belemerít az óceánba.

Jézus: Csak kérj minél többet gyermekem. Minden szavadat meghallgatom, és ami Atyám és az Én akaratommal megegyezik, azt teljesítem. Látod, a kért lelkeket kérésedre azonnal irgalmammal borítottam be.

7.

Az Úr egy választottján keresztül kérte, hogy Magyarország határainak védelme érdekében lehetőleg a papok szervezzenek meg saját körükben Szentségimádásokat, mert az ellenség meghatványozta erejét és sokszoros erővel támadja Magyarország déli határát.

Olvastam Kapisztrán Szent Jánosról: „Kapisztrán a Jézus-monogramot ráfestette azokra a zászlókra, melyek alatt Nándorfehérvárnál (1456) a török ellen harcoltak. Az egykorú leírások szerint a Hunyadi és Kapisztrán vezérelte sereg ajkán Jézus nevével győzte le a törököket.”

Assisi Szent Kláráról olvastam: „1240-ben, amikor II. Frigyes szaracén katonái átvonultak Umbrián, veszedelem fenyegette a kolostort is. A katonák úgy vélték, könnyű zsákmány lesz a város falai előtt védtelenül álló kis kolostor. Mikor feltűntek a környéken, az apácák megrémültek, csak Klára anya nem veszítette el a bátorságát. Imádságban így könyörgött: ,,Uram, óvd meg a te szolgálóidat, akik magukat nem tudják megvédeni ebben a veszedelemben!'” Akkor egy fiú hangja szólalt meg: „Mindig megőrizlek titeket!” Klára megparancsolta a nővéreknek, hogy tovább már ne féljenek. Betegágyát a kolostor kapujához vitette, és megkérte a kolostor papját, hogy hozza ki az Oltáriszentséget a támadók ellen. A szaracénok pedig, akik már fenn voltak a falakon, ebben a pillanatban rémülten meghátráltak. Néhány évvel később, amikor Aversai Vitalis állt seregével Assisi előtt, ugyancsak Klára imádsága fordította el a veszedelmet”.

Jézus: Az Oltáriszentségnek akkora ereje van, hogy bármekkora tömeget képes megállítani a határoknál. Ezért lenne jó, ha minden pap fiam e felszólítást elfogadná, és kérésemet teljesítené.

8.

Fehér képsorozat: Egy kereszten az Úr Jézus, majd átalakul egy karddá, melynek hegye lefelé néz. Ezek után egy fehér vékony alakú egyén jelenik meg.

Kép: A kardot, melynek a hegye lefelé nézett, megfordítják, úgy, hogy a hegye az Ég felé nézzen.

Jézus: Emberré váltam, majd kereszthalállal meghaltam értetek. Azért jöttem, hogy kardot hozzak nektek a világra. Ez a kard azt jelenti, hogy megjelenésemtől fogva keresztemmel kettéválasztottalak titeket embereket. Az egyik oldalon állnak, akik hisznek Bennem és szeretnek Engem, szembe velük a másik oldalon, akik nem fogadnak el, és egyenesen gyűlölnek Engem. Az utolsó napig folyik a harc e két oldal között. Ezt a harcot, a kardot Én hoztam a világra. Ezért látod, hogy a kard a végén „mintha befejezné a harcot“, megfordul, a hegyén áll, és az Én dicsőséges fehér alakom bontakozik ki belőle.

9.

Kép: A sötétben hajótöröttek vannak a tengerben, egy kövérebb ember nekitámaszkodott egy úszó tárgynak, egy világító lámpást tartott a bal kezében, és ordított a fájdalomtól.

Kép: Fény.

Jézus: A hajótöröttek az antikrisztus uralma alatt megtévedt felebarátaitok, akik lelküket és testüket elvesztették. De az engesztelők imái fényt árasztanak rájuk, aminek a hatására sokan megtérnek, és irgalomért kiáltozva Istenhez fordulnak.

10.

Hang: Szívcsere.

Jézus: Képzed bele magad a hozzád forduló felebarát helyzetébe, élj vele egy kicsit, mintha ő te lennél. Meglátod, sokkal jobban meg fogod érteni őt.

11.

Hang: Ha nem haragszol.

Hang: Szív... szívemre hallgatsz.

Hang: Én mindig azt fogom tudni.

Jézus: Csak akkor tudsz szeretetet adni, ha nem haragszol a megbántódra. De ez egyedül nem megy. Csak akkor tudod megoldani, ha a te kis szíved az Én megbocsátó szeretetemre hallgat. Én mindig tudni fogom a te nagy erőfeszítéseidet, amikor legyőzöd a haragot, és belőlem merítesz szeretetet.

12.

Azért imádkoztam, hogy mielőbb minél több zsidó ismerje el Jézus, mint Megváltót, még a Nagyfigyelmeztetés előtt.

Hang: Megtisztelsz ezzel.

Kép: Irgalmas Jézus.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: Hogy az Én választott népem nem fogad el, és nem ismer el Engem, az nagy fájdalom a Szívemnek. Ezt a fájdalmamat enyhíted, mikor imádkozol megtérésükért. Ők öltek meg, mégis boldogan leszek irgalmas velük. Atyám is várja a Felé fordulásukat.

13.

Egy üzenetben olvasták, hogy a vad hajtásokat le fogják vágni.

Kép: Gyökerestül ásnak ki és tépnek ki növényeket, fákat.

Arról beszélt valaki, hogy köveket fognak felforgatni.

Kép: Köveket forgatnak meg, melyek alján rengeteg féreg mászik egymás hegyén-hátán. Az, ami eddig el volt takarva, a napvilágra jön, felfedik a titkokat, ami eddig rejtekben volt.

Jézus: Nagyon bűnös ez a világ. Gyermekeim elvadultak, Atyám parancsait lábbal tapossák, és nem akarnak megtérni. Azt, aki még élete utolsó pillanatában sem gyakorol bűnbánatot, tövestül fogom kitépni a Szívemből, és a tűzre vetem, az örök tűzre. Nyüzsgő férgek a szememben ők, akik bárhogy is rejtőzködtek, most végül felszínre kerültek.

 

Isten szemével

2018.11.05. 19:39

2018.11.04.

1.

Azon gondolkodtam, hogy Isten minden gyermekét szereti és védelmezi, még az ellenséget is.

Kép: Egy nagy ajak előttem, amely mond valamit.

Jézus: A nagy ajak a Mennyei Atya volt, Aki szavaival ellenségszeretetre buzdított téged. Neki minden gyermeke kedves, még az is, akit ellenségednek érzel.

2.

Kisgyermekek hangjait hallottam beszélni.

Hang: Gyerünk erről beszélgetni.

Jézus: A kisgyermekek a fejletlenebb lelkű felebarátaid szimbólumai, akik csicseregnek, csevegnek felesleges dolgokról. Nem erről kellene nekik beszélgetni, hanem lelki dolgokról.

3.

Kép: Egy kádból kinyúlik egy kéz, majd egy másik kézzel van összekulcsolva, és megrázzák egymást.

Jézus: A kád az engesztelők szoros együvé tartozását fejezi ki. A kéz pedig az ő egységüket és elválaszthatatlanságukat.

4.

Kép: Egy hatalmas talp előttem.

Kép: Jézus bal lába a Szent sebbel.

Jézus: Azt mutattam neked, hogy beteljesítettem Atyám akaratát, mozdulatlanul, halottan fekszem Szent sebemmel a lábamon.

5.

Kép: Egy sorban asztalok állnak egymás közelében, legalább három, én a középsőt meghajolva megcsókoltam.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A jövőben, a rejtekben, például pincékben, lakásokon nem lesz oltár.  Asztalok fogják helyettesíteni. Te megcsókoltad az egyiket mutatván, hogy ez egy Szent bútordarab.

6.

Szentségimádás egy templom altemplomában két égő gyertya mellett a sötétben, a Szentségimádáson 5-7-en lehettünk:

Érzés: Mintha katakombában lennénk bujdokolva.

Kép: Sokan vagyunk bujdokolva a Föld felszínéről, dicsőítjük az Urat, és segítséget kérünk tőle

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés után kényszerültök majd a rejtekhelyekre. Azért lesztek többen, mert rengeteg új megtérő lesz.

7.

Hang: Fájdalmas javulás.

Hang: Semmi több… szeretsz.

Kép: Egy sírkövön emberek fekszenek egymás mellett, legalább négyen vannak. A ruhájukon virágok.

Jézus: A tisztítóhelyi vezeklés halottjaitoknak bizony nagyon fájdalmas. Lassan javulnak, de ha többet segítenétek nekik, felgyorsulna ez a folyamat. Halottak napján mindenki megy a temetőbe, és elhalmozza halottai sírját gyönyörű virágokkal. Ők szomorúan kérdik a tisztítótűzből: „Ennyi az egész? Semmi több? Szeretsz-e egyáltalán engem? Mikor imádkozol már értem, mikor ajánlasz fel egy szentmisét?” Így szólnak szegény tisztuló lelkek otthagyott szeretteikhez.

8.

Kép: Egy püspök, püspöki süveggel a fején sírok között tevékenykedik. A sírok a föld felszínétől alacsonyabban helyezkednek el, egy mélyedésben, mintha árok vette volna körül a sírokat. A mélyedés szélén, a föld felszínén emberek állnak, és nézik a püspököt.

Kép: Kék fény.

Jézus: Azt akarom mutatni neked a mélyedéssel, hogy ezek a halottak öngyilkosok voltak, és a püspök áldásával és felszentelésével segíteni akar a lelkükön. A Szűzanya, mint Édesanya ott van, és szeretettel szemléli mindezt.

9.

Arról volt szó, hogy az ember sokat szeret össze-vissza fecsegni.

Kép: Egy sírkövön ül valaki, a fejét fogja, az arcát mindkét kezével betemeti. A kép szürke színű.

Jézus: Ez a szomorú gyermekem egész életében rossz értékrendet követett. Elfordult tőlem, nem gyakorolta a vallását, és nagyon szeretett fecsegni, szomszédolni, felesleges dolgokról beszélni. Ha Istenről és a túlvilágról hallott, befogta a fülét. Most ezért vezekel a tisztítóhelyen.

10.

Arról volt szó, hogy mit imádkozzunk, vagy hogyan elmélkedjünk a Szentségimádáson.

Jézus: Szeretem, ha a Szentségimádáson közvetítő nélkül, csak Velem foglalkozol. Erre mindig figyelj, hogy a Szentségimádáson bensőséges beszélgetést folytass velem. Nem elég ismert, vagy betanult imákat mondanod.

11.

Kép: Sok könyv egymás tetején szinte tornyot alkotva.

Jézus: A sok földi tudomány ott Nálam a Mennyben már elveszíti értékét. Helyette a bölcsesség jelent Nálam nagy előrehaladást.

12.

Hang: Nem kell külön fizetni erre.

Hang: Evangélium.

Jézus: Az Evangélium minden gyermekem számára ingyenes ajándék. Sajnos a legtöbben semmibe veszik.

13.

Maria Valtorta írásából: Mannaen, Heródes király tejtestvére Jézus társaságában volt, amikor meghozták Keresztelő Szent János halálhírét. Mannaen nagyon szerette a Keresztelőt, és gondolta, ha ő akkor a palotában lett volna, biztosan nem vették volna el Keresztelő Szent János életét. Jézus erre azt mondta: „Semmin sem változtatott volna. Elérkezett a számára rendelt óra”.

Gondolat: Teljesen mindegy, hogy milyen életkörülmények között van az ember, ha az Úr hívja, akkor távoznia kell a Földi életből, ha az ember bármit is tesz ez ellen, nem használ.

Jézus: Ti engesztelők tisztában vagytok azzal, hogy Mennyei Atyátok élet és halál Ura. Ő határozza meg, hogy ki mikor születik, és mikor hal meg. Ő rendeli el a halál idejét. Tehát, véletlenül nem hal meg senki, még akkor sem, ha váratlan esemény folytán áll be a halál. Mindenkinek akkor kell menni, amikor elérkezik az ideje. Így volt ez Keresztelő Szent Jánossal is.

14.

Kép: Egy folyó folyik felém, egy téglatest alakú tárgy úszik a vízen, azon pedig még valami.

Jézus: A folyó az élet jelképe, a földi életé, és az úszó tárgy az ember, ki arra úszik, amerre viszi élete folyama. Isten nem engedi, hogy tehetetlenül hányódjon élete vizén, hanem segíti őt a haladásban.

15.

Kép: Barna földkupacok, melyek dombokat, hegyeket alkotnak, a kupacok között víz van.

Jézus: A barna kupacok a bűnökben elmerült emberek lelke. A víz az Én kegyelmem, amely próbálja tisztára mosni őket.

16.

Hang: Forradalom… forradalom lesz.

Jézus: A migráció rossz kezelése egyre jobban felbőszíti a népeket. Az lesz a vége, hogy a vezető politikusok ellen fordulnak.

17.

Hang: Kölcsönbe kaptátok ezt.

Jézus: Kölcsönbe kaptátok Tőlem a szeretetet, és ezért viszonzást várok.

18.

Hang: Egy percig sem lehet tovább engedned ezt gyűrűzni benned.

Jézus: A kísértést azonnal le kell győznöd, egy percig sem gyűrűzhet benned. Mert különben bűn lesz belőle.

19.

Kép: Egy fekete arcú kisgyermek, vagy sáros, vagy megégett.

Jézus: A sáros arcú gyermekkel azt mutatom neked, hogy ma még a gyermekek sem ártatlanok.

20.

Kép: Egy hatalmas égő gyertya kötelekkel van kikötve. A gyertya közelében emberek vannak, kik piciknek néznek ki a gyertyához képest. Az emberek huzigálják és ráncigálják a köteleket.

Jézus: Az engesztelésnek sok támadója van.

21.

Kép: Egy asztalon egy néhány eszköz, melyek különböznek egymástól. Az egyik mérlegre emlékeztetett, a másik tárgyak valami másra.

Jézus: Drága kislányom, kiválasztottak vagytok ezek az eszközök. Mindegyiketeket másra használlak.

Isten szemével

2018.10.29. 20:12

2018.10.28.

1.

Hang: Csak ezt akarom neked elmondani, hogy…

Kép: Egy örvényszerűség mellett áll egy ember.

Hang: Legyen.

Jézus: Csak ezt akarom neked elmondani, hogy a bűn annyira elhatalmasodott a világban, hogy a természeti katasztrófák sok-sok embert el kell, hogy nyeljenek ahhoz, hogy a maradék felébredjen és megtérjen.

2.

Hang: Az Egyháznak.

Hang: Hogy tényleg tanuljon.

Jézus: Az Egyháznak sok szenvedésnek kell átmennie, hogy megszabaduljon a jelenlegi tévutakról, hogy megtanulja az Istenhez és a tízparancsolathoz való tartozását. Ezért engedem meg a Keresztényüldözéseket.

3.

Hang: Hogy mersz szembenézni vele?

Arról volt szó, hogy Magyarország ellenáll a migránspolitikának.

Kép: Egy férfi jobbra fordulva mérgesen rázza az öklét.

Jézus: Te, az igazság mellett álló kicsiny seregem, csak Szentlelkem segítségével mersz szembeszállni a migránspártiakkal. Mint hazaszerető emberek, már most bátran megvalljátok elveteket, hogy nektek Keresztény Európa és Keresztény Magyarország kell. Ha majd az antikrisztus hatalomra kerül, ezért üldözésben lesz részetek.

4.

Hang: Hatalmat.

Kép: Egy kőszobor, ki egy személyt ábrázolt, de nem tudtam kivenni, hogy kit.

Kép: Egy nagy fém szobor, egy lábat ábrázolt egy talapzaton.

Jézus: Az antikrisztus fellépése után hamarosan megszilárdítja hatalmát. Szobrokban imádtatja magát a kiüresített templomokban. A talapzaton lévő láb azt fejezi ki, hogy mindenkit eltapos, aki nem imádja.

5.

Hang: A miénket.

Arról volt szó, hogy saját papot kell vinni valahová.

Jézus: Ne válogassatok, becsüljétek meg azt a papi gyermekemet, akit közétek helyeztem. Őt kérjétek, őt hívjátok, ha lelki problémátok van. Gondoljatok arra, hogy sok településnek nincs is papja.

6.

Hang: Kezd emelkedni lassan, fel kell zárkóznotok.

Kép: Az Úr Jézus emelkedik fel az Ég felé.

Érzés: Nekünk csatlakozni kell Hozzá.

Jézus: Egyre jobban el kell zárkóznotok a világtól, hogy képesek legyetek felemelkedni az Ég felé, mint Én, a ti Uratok.

7.

Hang: Megjátszani.

Hang: Hollandiát.

Jézus: Teremtményeim, ne akarjátok megjátszani, hogy nincs semmi baj. Bizony, az északi államokra vészesen közeledik a jégtáblák olvadásának katasztrófája.

8.

Hang: Még a legerősebbet is megtöri az Isten.

Kép: Mennyei Atya képe, körülötte egy kisugárzás, mely Isten erejét mutatta.

Kép: Egy kemény ember, kit Isten ereje kettétör, mint egy pálcikát.

Jézus: Sokan nem hisznek Isten akaratában és végtelen erejében. Csak magukban hisznek. Gőgösek, és ha nem térnek meg, összetörnek Isten kezében.

9.

Hang: Élhetetlenné válik életed.

Jézus: Ember! Ha Isten nélkül éled le életedet, és elmerülsz a világ dolgaiban, lehet, hogy találkozol földi örömökkel, sikerekkel, gazdagsággal, de mindez csak látszat, mert a végén minden elvész, ami számodra érték volt, értelmetlenné válik életed, lelked elkárhozik.

10.

Hang: Hosszadalmas ez neked.

Jézus: Ahogy éled az életedet, hosszadalmas az neked, de ha majd a Mennyből visszagondolsz rá, egy pillanatnak tűnik.

11.

A tartozásról volt szó.

Hang: Mindenki méltó a maga bérére.

Kép: Moslékszerűség, rossz ránézni.

Jézus: Azért láttad mosléknak, undorítónak a képet, mert a tartozás bűn, lopásnak számít. De csak akkor, ha nem adják meg időben. Pedig aki lop, a túlvilágon megfizet érte.

12.

Kép: Valaki megütögeti apukám fejét.

Jézus: Ezt a képet a gonosz adta neked, hogy a szülői tekintélyt rombolja benned.

13.

A misén Kapisztrán Szent Jánosról volt szó.

Kép: Egy egyén fehér ruhában, kapucni a fején. Az arca nem látszott, mert a kapucni takarta. Dél-nyugat felé nézett.

Jézus: Kapisztrán Szent Jánost láttad, aki szomorúan néz az Észak-Afrikából beözönlő migránsok seregére.

14.

Hang: Mezítláb.

Hang: Az egész.

Kép: Két láb szandálban mezítláb, leoldódik a szandál a lábról, a láb teljesen szabaddá válik.

Jézus: Számomra az áldozathozatal egyik nagyon kedves formája, ha a medjugorjei keresztutat mezítláb teszed meg. Ezzel a kis szenvedéssel sok lelket tudsz szerezni nekem.

15.

Hang: Jóakaratban.

Jézus: Rendkívül fontos tulajdonság az akarat. Csak az tud jókat cselekedni, ki tele van jó szándékkal.

16.

Hang: Elkerülhetetlen utaid ezek.

Kép: Arany fény.

Jézus: Itt a lelki szenvedéseidre gondolok, amit rosszakaróid okoznak neked. Ezek elkerülhetetlenek az életedben, de vigasztalásul arany fénnyel borítalak be.

17.

Kép: Egy lefelé forduló csillag, még az ágai is lefelé hajlanak, szinte lógnak.

Jézus: A lefelé forduló csillag olyan választottjaimnak a szimbóluma, akikből hiányzik az alázat és engedelmesség, és ezért letűnnek az emberek szeme elől. Visszavonom tőlük a kegyelmet.

18.

Arról volt szó, amikor az Egyházi emberek sem azt teszik, amire az Úr Jézus tanít.

Kép: Jézus a kereszten, nagyon szenved. Jön valaki, és nagy erővel még hasba is vágja.

Jézus: A kép azt fejezi ki, hogy az emberiségnek nem elég, hogy kínszenvedésemmel és kínhalálommal megváltottam a pokoltól, és kiengeszteltem értük Atyámat, hanem szeretett Egyházam új fájdalmakat okoz Nekem olyan reformokkal, amely nem egyezik az Én hagyományos tanításommal.

19.

Hang: Félidő.

Jézus: Rohamosan közeledik a félidő, amely az antikrisztus uralmának a beteljesedése és a vége lesz.

20.

Hang: Nekünk nem volt ilyen, hogy dolgozni.

Hang: Találékonyak.

Jézus: Ma sok olyan fiatal van, akit a körülmények miatt nem ismerték meg a rendszeres mindennapi munkát. De találékonyak voltak, és különböző furfangokkal segélyhez jutottak. Ugyanúgy vannak a migránsok, akik ellepik Európát, és munka nélkül élnek a tehetősebb Európai országok nyakán, mert ők is találékonyak. Ez nem ügyeskedés, hanem mások kihasználása, lustaság, és kényelemszeretet. Tehát bűn.

21.

Kép: Egy férfi velem háttal, kék a felső ruházata, fehér sapka a fején, biciklit tol maga mellett.

Kép: Démonok a pokolban, jönnek fel a Föld felszínére, és kísértenek.

Jézus: A pokol kapui nyitva vannak, és akadálytalanul törnek fölfelé a gonosz lelkek, hogy kísértsék és háborgassák gyermekeimet. Ez a férfi sem kivétel.

22.

Kép: Hegyek, egyesek magasabbak, mások alacsonyabbak.

Jézus: A hegyek különböző életutakat jelentenek. Az alacsonyabbak könnyen járható utak, a magasabbak nehezebben.

23.

Kép: A Fatimai Szűzanya balra néz.

Hang: A betegek.

Jézus: Édesanyám arra hívja fel a figyelmedet, hogy imádkozz a lelki és testi betegekért.

24.

Hang: Annyira rendes volt… az elején.

Jézus: Választottjaimnak megmondtam, hogy az antikrisztus úgy fog fellépni, mint a béke embere. Engem fog utánozni kedvességben, elbűvölő szeretetben, nagylelkűségben. De majd eljön az idő, amikor megmutatja igazi kegyetlen arcát, és keményen uralkodni fog rajtatok.

25.

Hang: Biztonsági kaja.

Hang: Vegyük észre.

Jézus: Kísérjétek figyelemmel az eseményeket, és gyűjtsétek az elálló élelmiszereket, vizet, takarót, gyógyszert, gyufát, és gondoskodjatok fűtési lehetőségről. Sajnos, a gyermekeim többsége nem veszi észre, hogy közelednek a háború, a Keresztényüldözés, és a sátán pecsétje Kell, hogy legyenek tartalékaitok..

26.

Hang: Kis angyaloknak ez.

Jézus: Azok a lelkek, akik a Földön a legkisebbek, névtelenek, alázatosak, de tele vannak szeretettel és áldozattal, bőséges kegyelemben részesülnek majd a Mennyben. Ők az Én különösen szeretett Angyalkáim.

 

Isten szemével

2018.10.22. 10:30

2018.10.21.

1.

Hang: Nem lehet ilyen a pápa… hideg igazolás.

Jézus: A pápának tisztelni kellene a hagyományokat. A humanitás és szolidaritás hangoztatása hideg igazolása a hamisságoknak.

2.

VI Pál pápa szentté avatásáról volt szó.

Kép: Egy hatalmas virág gyönyörű szép szirmokkal.

Jézus: A nagy virág gyönyörű szirmaival az Én Egyházamat jelenti. A II Vatikáni Zsinat reformjaival ezeket a szirmokat kezdte megnyirbálni.

3.

Kép: Normafa arany színben ragyog. A dombok, a fű, a fák, a levegő, minden arany színű.

Jézus: Égi áldást szórunk a Szent Anna rétre és az ott engesztelőkre.

4.

Arról volt szó, hogy szeretnének Európai határokat létrehozni.

Kép: Magyarország határát fehér fényű vonal rajzolja ki, olyan Magyarország, mint egy szigetország.

Jézus: Drága kis Magyarjaim, Édesanyám kedves választott népe, még sokat kell harcolnotok a szuverenitásotokért, a szabadságotokért, de nemzetetek fenn fog maradni, és fel fog emelkedni a többi nemzet fölé.

5.

Azokért az országokért imádkoztam, ahol bejönnek a migránsok Európába, úgy mint: Görögország, Olaszország, Spanyolország.

Kép: Fehér vonal Európa déli határain, a fehérség észak felé tolódik.

Hang: Behódolni nektek.

Magyarország helyzetére gondoltam.

Kép: Magyarország fehéren fénylik Európában.

Hang: Páratlan dicsőségben lesz részed Magyarország.

Jézus: Addig sikerül visszatartani a migránsokat, amíg a fehér vonal tart a képen. De sajnos a tömeg akkora, hogy ez a fehér határvonal egyre északabbra hatol. Nem szabad behódolni nektek Keresztényeknek, mert az Iszlám vallás egészen beborítana. A második képen a hazátok fehéren fénylik, mert Édesanyátok és az egész Szentháromság segítségével kormányotok és a nép bátorságával megmenekültök az ellenségtől, és páratlan dicsőségben lesz részetek.

6.

Európáról volt szó.

Hang: Összeomlás előtt áll.

Jézus: Európa összeomlását a rossz migrációs politika fogja okozni.

7.

Álom: Bemondták a TV-ben: a muzulmánok kezdték Medjugorje-t figyelni drónokkal a magasból.

Jézus: Ez az álom azt jelenti, hogy a muzulmánok fontos támadási pontnak látják Medjugorje-t, melyet szüntelenül elárasztanak a Keresztény zarándok csoportok. Akár tömeggyilkosságokat is tervezhetnek. Az ő vallásuk szerint a Keresztények irtása Allah szemében erény. De ne féljetek kicsinyeim, mert Édesanyám a zarándokokat hatalmas palástjával beborítja.

8.

Kép: Egy hajón többen voltak, a hajó ablakán egy drón szállt be, követett valakit.

Jézus: Ez az álom a jövőről szól. A hajó és a rajta lévők a rejtekben működő, bujdokoló, hűséges engesztelők jelképe. A drón pedig üldözőiket, az antikrisztus embereit jelképezi.

9.

Hang: Üres lángok, üres vágyak.

Kép: Egy dombon kis lángok egymás mellett.

Jézus: Vannak földi vágyak, ami után lángoltok, de ezek a lángok üresek, értéktelenek. Pl: vágy a siker, a hatalom, a pénz, és az anyagi javak után. Ezek összehasonlíthatatlanok a Mennyei boldogság iránti vággyal, az Irántam égő forró lánggal, amelyek hatalmasak.

10.

Egy ünnepi misén hangversenyszerű énekeket énekeltek, nem tudtam átérezni azokat.

Érzés: Egy miseének akkor tudja átjárni a lelkemet, ha én is ismerem az éneket és én is énekelem.

Jézus: Mi Égiek a szentmisén elhangzó minden énekben tudunk gyönyörködni, de a legjobban az tetszik nekünk, ha a híveknek ismerős szövegeket és dallamokat hallunk, mert akkor mindenki együtt dicsőít Minket a szentmisében.

11.

Egy faluban voltam, azon gondolkodtam, hogy menjek-e el a temetőbe.

Fizikai érzés: Mintha egy súly nehezedett volna rám.

Érzés: Ha elmegyek, annak súlya van, nem üres cselekedet.

Kép: Szürke színű lelkek, örömujjongással fogadnak a két kezüket az Ég felé emelve.

Kép: Egy liliom sziluettje.

Jézus: Nagy ereje van annak a cselekedetnek, ha elmész a temetőbe, és imádkozol a lelkekért. Egy képen mutattam neked, mennyire boldogok, hogy tisztul a lelkük, és egy másik képen, a liliom sziluettjével azt fejeztem ki, hogy közülük egyesek egészen megtisztulva röppentek fel a Mennybe.

12.

Hang: Mindenki haza jött, és mosolyog.

Kép: Egy fel-fel néző tölcsér virág.

Jézus: Mindig nagy boldogság tölt el, ha látom hazaérkezni gyermekeimet. Gyönyörködöm a mosolyukban. A felfelé néző tölcsérvirág az ő szimbólumuk.

13.

Kép: Egy barlangban vagy egy bányában voltam, egy nagy fekete tartály közeledett felém, mely egy szemetes konténerhez hasonlított.

Jézus: A barlang vagy bánya nagy bűnökben fetrengő emberek helye, de élőké, akiket menteni akarsz. A tartály, ami közeledik feléd a sátán, aki meg akarja akadályozni munkádat.

14.

Kép: Teljes légzőrendszer fehéren fénylett. Látszott a gége, a légcső, és a tüdő is

Jézus: Csak annak van földi élete, aki lélegzik. Ha kiszáll a lelke, megszűnik lélegezni. A lélek szó a lélegzésből származik, vagy fordítva. Ilyen nagy a szerepe a légzőrendszernek a földi életben.

15.

Hang: Minden áldozatod kedves.

Az áldozat a szeretet felső foka. Ezért olyan kedves Nekem. Csak az tud áldozatot hozni, aki nagyon szeret.

16.

Hang: Be kell számolni, hogy miket csináltatok, miket beszéltetek Velem mostanában.

Kép: Egy folyó partján egy Karácsonyfa, tűzijátékszerűség a tetején és ágain.

Jézus: A Karácsonyfa az Én állandó ünneplésem jelképe. A tűzijátékszerű fények rajta a jócselekedetek, áldozatok, az elmélyült beszélgetések Velem, az elmélkedések, és szemlélődések szenvedésem és életem felett.

17.

Hang: Kőből-porból tüzestó.

Jézus: Az anyaghoz való görcsös ragaszkodás a pokolba, a tüzes tóba vezet.

18.

Hang: A Szűzanya Önmagától nem mond a sátánról véleményt.

Kép: Szűzanya.

Jézus: Édesanyám tudja, hogy még a sátánt is Atyám teremtette. Akkora szeretet van Benne, hogy nem mond róla véleményt, pedig ő a legnagyobb ellensége.

19.

A talajvízről volt szó.

Hang: Ez följön.

Kép: Egy férfi jobbra fordulva áll egy mélyedésnél, ahol víz jön fel.

Hang: Ez tisztátalan.

Jézus: Szennyvízhez hasonlítom a pokolból feljövő démonokat, akik elárasztják a Földet kísértésekkel. A kísértések tisztátalanok, védekezzetek lelki fegyverekkel, bűnbánattal, imával, a szentségek felhasználásával.

20.

Hang: Nem tudom, hogy funkcionálhat-e, mint világítótorony.

Kép: Két férfivel egy templomtoronyban voltam, a harang működését néztük felfelé nézve. Épp jött valaki a templomtoronyba vezető lépcsőkön, majdnem felért.

Jézus: A templomok azért vannak, hogy megvilágítsák az utat gyermekeimnek. Sajnos nem minden templom szolgál világítótoronyként. Sok közülük összeroskad, rommá válik, mert nem törődnek vele. A képen Én haladok fölfelé hozzátok a toronyba. Meg akarom vizsgálni, hogy vajon fog-e világítani nektek. Nagyon sok múlik azon, hogy ki a templom „gazdája”, plébánosa, aki gondoskodik róla, és az Én házamat népszerűvé teszi-e.