2020.05.05.

1.

Arról volt szó, hogy amikor korlátozott az időnk az imádkozásra, hogyan imádkozzunk a hazáért és egyéb szándékokra.

Jézus: Drága kislányom, a hazáért úgy is lehet imádkozni, hogy a különböző rózsafüzérek elé imaszándékként odateszed. Így, nem terheled túl magad egy új imával. Soha nem a mennyiség számít, hanem hogy minden nap imádkozz a különböző szándékokra.

2.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Jézus benső élete: Jézus tökéletes uralmat és hatalmat kapott a Mennyei Atyától a földön is, de Jézus csak a feltámadás után gyakorolta ezt. Ehelyett a Mennyei Atya tetszését és akaratát teljesítette. Sokan csak azért is a saját maguk urai akarnak lenni.

A kérdés az volt, Jézus hogyan gyakorolta a csodatevő hatalmát.

Jézus: Fogantatásomtól kezdve magzati koromon és gyermekkoromon át, és végig ifjúkoromban, egészen a halálomig nem használtam fel azt a hatalmat és uralmat itt a földön, amit Atyámtól kaptam. Ezt azért tettem, hogy jobban hasonlíthassak rátok. A gyógyításokat, szabadításokat, feltámasztásokat nem hatalmamnál fogva tettem, hanem mindig Atyám Isteni beavatkozásával. Minden ilyen tettem előtt tekintetemet Atyámra függesztettem, és kértem a segítségét. Noha Isten is voltam, nemcsak ember, nem uralkodni jöttem a földre, hanem szolgálni. Ezzel is példát mutattam nektek. Teremtményeim összehasonlíthatatlanul kisebbek és tökéletlenebbek Nálam, mégis sokan közülük uralmuk alá akarják hajtani a többieket. A hatalomvágy hajtja őket.

3.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Jézus benső élete: Jézus magzat korában az anyaméhben kérte a Mennyei Atyát, hogy bár lesznek olyanok, akik nem reagálnak azokra a kegyelemekre, amelyek Jézus érdemei, majd Isten irgalmassága által áradnak, az Atya ennek ellenére enyhítse a kijáró büntetést.

Érzés: Így mi sem a földön, sem a tisztítótűzben szenvedő lelkek nem szenvedik el a teljes büntetést, amit valóban érdemlünk, mert Jézus sok kegyelmet leesdett az Égből a földi élete és a megváltó cselekedete által. Így, amikor eljön a káosz ideje a földön, az sem a teljes megérdemelt büntetés.

Jézus: Mennyei Atya nemcsak igazságos, hanem végtelenül irgalmas is hozzátok. Az Én kínszenvedéseimre való tekintettel kisebb elégtételt, büntetést ró rátok, mint amekkorát megérdemeltek. Így van ez a megpróbáltatások idején, a végső időkben is. Mindenféle büntetésből kevesebbet kaptok, mint ami kijárna nektek, mert Én, a Megváltó már megfizettem bűneitek árát. Noha megígértem a Szentírásban, hogy a purgatórium tüzében az utolsó garasig meg kell fizetnetek minden rosszért, de Atyám ezeket a büntetéseket is a kedvemért valamiképpen enyhíti.

4.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Jézus benső élete: Szűzanya magzatkorában nem élt át fájdalmat édesanyja méhében, Jézustól eltérően.

Jézus: Mivel Édesanyám ember, Én pedig Isten-ember vagyok, Atyám nem ruházta fel őt azzal az isteni tulajdonsággal, hogy érzékelni tudja a magzati élet nehézségeit. Úgy élte le magzati életét, mint ti, teljesen tudatlanul.

5.

Arról volt szó, hogy az ember mikor és hogyan érzékeli az elkövetett bűnt.

Jézus: Ti emberek később életetek útján különbözőek vagytok. Aki Istenben él és a hite elmélyült egészen, azt érzékenyen érinti, ha elesik. Elsősorban az bántja, hogy tövist szúrt az Én Szentséges Szívembe. De az is izgatja, hogy embertársát megbántotta. Az is fáj neki, hogy lelkén folt esett. Viszont, aki Nélkülem él, az észre se veszi, ha valamit rosszul tett. Hacsak nem valami égbekiáltó bűnről volt szó, pl: gyilkosság, káromkodás, akkor nem veszi bűnnek, még hibának se, amit elkövet. Pl: rendetlen kapcsolatban él, abortuszt követ el, rágalmaz, ítélkezik stb. Az ilyen azért nem érzékeny a bűnre, mert elaltatta a lelkiismeretét.

6.

Arról volt szó, amikor valaki nem bízik meg bennünk, így nem tudunk rajta segíteni.

Jézus: Ne ütközz meg rajta kislányom, ha nem mindenki bízik benned, és inkább másokhoz fordul segítségért. Aki nem tudja kinyitni a szívét előtted, azon bizony nem tudsz segíteni.

7.

Arról volt szó, hogy a hátunk mögött kell hagyni a családban előforduló bűnöket.

Jézus: Lelked hasznára válik, ha eltörölsz minden rossz emléket családod életéből, a régi hibákat és bűnöket. Nem kell a múltat vizsgálgatni, nem kell hátra nézni, és nem kell a jövőt se firtatni. A jelennek élj, mint a gyermek. Így megmarad a belső békéd.

8.

Hang: Tudod, elhalasztottam ezt ezen okból.

Érzés: Ezt a Mennyei Atya mondta.

Mennyei Atya: A Nagyfigyelmeztetés lett volna az az esemény, amelyet jónak láttam elhalasztani. Sokféle okom volt rá.

9.

Kép: Fentről nézem a képet. A kép felső része fekete, a mélyben egy hatalmas fény, ott jegyzetel valaki. Láttam a kezét, a papírt, és a tollat is a kezében.

Jézus: Lent a fényben az utolsó idők prófétáinak szimbóluma. Akik az Én igaz szavaimat jegyzetelik le. Fölötte a feketeség az Istentől eltávolodott, hitetlen, bűnös embert jelképezi.

10.

Hang: Átjönnétek… azonnal.

Hang: Azokkal a vallási hittételekkel.

Kép: Egy pap a szószékhez megy, de az előbb még egy másik szószéknél volt.

Érzés: A pap különböző egyházak tudományát hirdette a különböző szószékeknél.

Jézus: Azokkal a vallási hittételekkel, melyeket Én fektettem le az ősegyháznak, hogy is tudnátok bekapcsolódni a megtervezett világegyházba? Pap fiaim hol ezt, hol azt hirdetnék, hogy alkalmazkodjanak a vegyes új egyházhoz.

11.

Hang: Újrakezdem ezt.

Kép: Pirosas arany fény.

Hang: Beléd ültetni ezt.

Jézus: Ezzel a pirosas arany fénnyel újra beléd ültetem az Én dicsőséges kínszenvedésemet és feltámadásomat.

12.

Kép: Kavicsok a földön, sárga kupac is van közöttük.

Jézus: A sok kavics a földön a világ fiait jelentik, a közömbös és hitetlen gyermekeimet. A sárga kavicskupac az engesztelőket, az Én hűséges választottjaimat fejezik ki.

13.

Hang: Vegyed kezedbe ezt a dolgot.

Jézus: Úgy fogadd ezeket az online szentmiséket, mint az Én vigasztaló ajándékomat. Ajánld fel a lelkek megmentéséért, hogy nem tudsz házamba jönni.

14.

Hang: Elviselhetőbb számomra ez.

Jézus: Elviselhetőbb Számomra a hitetlen ember, mint a farizeus lelkületű.

15.

Hang: Nem szűnő fájdalommal jár ez.

Jézus idéz valakit: „Sokkal nagyobb nem szűnő fájdalom az, ha egy hozzánk közelálló barát vagy családtag bánt meg, mintha egy távoli ismerős tenné. Ez azért van, mert a szerettemmel sokkal több jót tettem, mint akivel nagyon ritkán találkozom. Tulajdonképpen a hálátlanság fáj”.

16.

Hang: Ez nem ugyanaz.

Kép: Egy valaki kinyit előttem egy műanyag dobozt.

Jézus: Képzeld el, hogy az ember lelke egy doboz. Azé az emberé, aki szeretetlen, rideg, nincsenek jó cselekedetei, azé nem más, mint egy üres műanyagdoboz. Viszont a másik ember elkezdi faragni a legnemesebb fából a díszdobozát, a lelkét. Nincs rajta egy körömnyi hely sem gyönyörű díszítés nélkül. A belseje telis-tele van áldozatokkal, kisebb-nagyobb keresztekkel, jó cselekedetekkel. Az ítéletnél sokkal nagyobb üdvösséget szerez az Én szememben a díszes, faragott, hatalmas lélek.