Isten szemével

2019.09.23. 09:27

2019.09.22.

1.

Arról volt szó, amikor az ember kifordul önmagából, másképp viselkedik, mint ahogy szokott. Arról is volt szó, hogyan fognak viselkedni az igazak a támadások alatt a jövőben.

Jézus: Drága kislányom, amit te most csinálsz az aggodalmaskodás. Az első parancs elleni bűn. Hinned kell Bennem, Atyámban, és a Szentlélekben. Én vigyázok rád és minden gyermekemre. Még azokra is vigyázok az utolsó idők maradékából, akik a gonosz hatására meginognak. Bárhogyan is gondolkoznak most az Én gyermekeim, de látom, hogy hisznek Bennem és szeretnek Engem, nem engedem elveszni őket. A Nagyfigyelmeztetés éppen erre való, hogy minden lélekben világosság gyúljon. Akárhány gonosz lélek lebzsel körülötte, a tisztánlátása nem fogja engedni, hogy rossz oldalra álljon. Ez nem azt jelenti, hogy egyetlen egy se lesz, aki olyan gyenge, hogy hagyja magát megtéveszteni. 

2.

Arról volt szó, hogy sok horvát család volt Boszniában a Dél-Szláv háború alatt, ahol egyes családtagok Németországba menekültek, de más családtagok otthon maradtak, és háborúztak, védték hazájukat a szerbek és a muzulmánok ellen. A kérdés az volt, ki tette jól, aki külföldre menekült, vagy aki meghalt a hazájáért.

Jézus: Egyszer, régebben, a menekülő migránsokkal kapcsolatban nyilatkoztam erről nektek. Nem kellene otthagyni még a háborúban vagy a Keresztényüldözés alatt sem hazájukat, ezért most is azt mondom, az a boszniai fiatalember cselekedett helyesen, aki otthon maradt, és meghalt a hazájáért.

3.

Hang: Háború előestéjén vagytok.

Hang: Kitör a háború.

Kép: Egy katona barna katonaruhában, horgas kereszt a ruháján.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Hang: Ez nem normális, ahogy elkezdődött a háború.

Hang: Felfegyverzettek.

Jézus: Bizony a történelem folyamán a háború nem így szokott kezdődni. Az iszlám terroristák alattomos módon migránsként lopják be magukat az európai országokba, és ott kiszámíthatatlan támadásokat végeznek. Régen ilyen nem volt, tehát ez nem normális. De nemcsak ezek a lokális támadások lesznek, hanem a nagyhatalmak egymás ellen fordulnak, és kitör a III világháború. Mai modern fegyverekkel folytatják. Rengeteg halott lesz, és ezután lép majd fel, mint a béke őre, az antikrisztus.

4.

Különböző nemzetekről volt szó Európában.

Kép + Érzés: A magyar nép most vergődik. Erős nép volt, de legyengítették, és ezért vergődik. De eljön az idő, amikor megerősödik, és felemelkedik. Az Európai népek lemaradnak, legyengülnek, leigázzák őket, szinte megsemmisítik őket.

Kép: Szent István király balra néz Nyugat felé.

Érzés: Az erős magyar részvéttel nézi őket.

Kép: Egy francia, Istenfélő ismerős arca.

Érzés: A jó, Istenfélő emberek a nyugat-európaiak között, mint a kis mag mégis megmaradnak.

Jézus: Kezdetben a magyar nép bátor, harcos volt és félelmetes hírben állt. Ahogy teltek a századok, mindig valami másik nép hatalma alá került: törökök, Habsburgok, szovjetek. De a sok harcban megerősödött, lerázta az idegenek igáját, és függetlenné vált. Most itt tartotok. Eljön az idő, amikor a magyar nép hazaszeretete és hite kiemelkedik a többi európai népből. A nyugat-európai népek, akik mindig erősebbek és hatalmasabbak voltak nála, a helytelen lépéseik miatt lemaradnak mellette. A legveszélyesebb lépésük a migráció elfogadása és támogatása. Egészen el fogják veszíteni nemzeti identitásukat. A képen első királyotokat, Szent Istvánt mutatom neked, aki mély részvéttel nézi a lemaradt nyugati országokat. De bármennyire megnyirbálják a Keresztényeket Nyugaton, mégis marad egy kis csapat, akik bujdokolva, de gyakorolják vallásukat.

5.

Hang: Ezért csukott szemmel élsz.

Jézus: Itt azokhoz a gyermekeimhez szólok, akik vakon élik világukat, nem fogadják el Égi üzeneteinket, s mindezt azért teszik, mert félnek. Nem akarnak tudni a jövőről. Ez nem más, mint struccpolitika.

6.

Kép: Halkonzervek, amit régen vettem, de soha nem fogyasztottam el.

Kép: Kék fény.

Jézus: Az helyes, ha bevásároltok a nehéz időkre, de azokat a konzerveket, melyek már berozsdásodtak, ki kell dobni, és újat venni helyettük. Ha nem rozsdásodtak, akkor nincs semmi bajuk.

7.

Hang: Nem szükséges, hogy túl nagy dolgaid legyenek.

Jézus: A lélekmentésben és a saját lelked tökéletesítésében nem kell, hogy valami különleges, nagy áldozatokat eszelj ki. Egy egész jelentéktelen önmegtagadással is nagy lépést tehetsz a lélek fejlődésének útján, és sok lelket menthetsz meg.

8.

Hang: Nem szabad több… semmilyen hülyeséget.

Jézus: Az Én követőim, hűséges engesztelőim már nem engedhetik meg maguknak, hogy hibákat kövessenek el, vagy tévelyegjenek. Meg kell próbálniuk az Evangéliumot élni.

9.

Kép: Egy lila alma.

Jézus: Ez a lila alma az ember lelkének egy olyan stádiuma, mikor megtelt bűnökkel, mély bűnbánatba esik, és készül a szentgyónásra.

10.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Szent Isten vagyok. Én vagyok a Szentség őrzője, annak tökéletességét, teljességét birtoklom. Szent Fiam érdemei által és Szentlelkem által titeket is részesítelek Szentségeimben”.

Kép: Trónterem, Isten trónol a Mennyei trónon, a trón előtt 7 lobogó fáklya.

Jézus: Atyám birtokában vannak a szentségek, melyek az örök életet jelentik számotokra. Csak ezek által juthattok be a Mennyországba. Atyám e csodálatos szentségeit Én alapítottam meg számotokra a Földön a Szentlélek közreműködésével. Egy csodálatos látomásban megmutattam neked, hogy ott lobog Előttünk a 7 fáklya, mint a 7 szentség jelképe. Mennyire sajnálom, hogy Egyházamból kiszakadt gyermekeim nem juthatnak hozzá a szentségek üdvözítő segítségéhez.

11.

Olvastam: A Mennyei Atya szeretete műve az emberiség.

Érzés: Ezért akarja a gonosz tönkretenni az emberiséget, a szeretetművet.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Koronámat lábamhoz tettem, és a világot a Szívemre ölelem”.

Gondolat: Még ha Isten a koronáját lábához is teszi, Ő mindig is Ő marad.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: A Mennyei Atya Szíve legérzékenyebb részét sebzi meg az ember iránti Atyai szeretetéről való megfeledkezés, annak megvetése.

Érzés: Az Isteni Szív legérzékenyebb pontja Isten lényegének tagadása, hogy Ő az életadó, fenntartó, Megváltó.

Jézus: Atyám teremtésének a csúcspontja az ember teremtése. Minden műve fölé emeli az embert. Noha Ő Ég és Föld leghatalmasabb Ura, ezt a hatalmat is alárendeli annak az Atyai szeretetnek, amivel elborítja az emberiséget. Természetesen, ettől még Ő marad mindennek Ura. Micsoda fájdalom Neki, mikor az emberek nagy része megtagadja Őt, mint Teremtőt és Atyát egyaránt.

12.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Jézus Szent Szívének legégetőbb vágya az Atya megdicsőítése. Jézus azt akarta, hogy az Atya a lehető legnagyobb megdicsőítést kapja meg, amit ember csak megadhat Neki.

Gondolat: Ezt a példát kellene nekünk is követni.

Jézus: Nemcsak azért váltam emberré, hogy titeket megváltsalak, hanem elsősorban azért, hogy kínszenvedésemmel és kínhalálommal megdicsőítsem Atyámat.

13.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Mindig tudok alkalmazkodni körülményeitekhez”.

Hang: Alkalmazkodni hozzád.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „A kicsinyek között kicsinnyé teszem Magam. Felnőtté leszek a felnőtt emberekkel, az idősek között pedig hozzájuk válok hasonlóvá. Így mindenki megértheti, mit akarok neki mondani megszentelődéséért.

Gondolat: Azon tűnődtem, az Úr énhozzám milyen lehet.

Kép: Jézus, mint kisfiú.

Jézus: Atyám nagyon figyelmes, mert ha látja, hogy éppen állapotbeli kötelességeidet végzed, vagy jön hozzád valaki, vagy telefonálnak neked, szerényen visszavonul. Tökéletesen alkalmazkodik hozzád. Téged nem a hatalmasok közül választott ki, hanem a kicsinyek közül. Szereti a gyermek-lelkedet. A nálad tekintélyesebb, a világ szemében nagyobbnak tartott gyermekeimmel máshogy bánok. Úgy szólok hozzájuk, mint felnőtt a felnőtthöz. Az öregekhez, hacsak nem maradtak gyermeklelkűek, úgy viszonyulok, mintha kortársuk lennék. Én is úgy gondolkodom, mint Atyám. Amikor veled vagyok, kicsivé teszem Magam, hogy tükörképed lehessek.

14.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „A kereszt az a Számomra is fájdalmas út, amely révén közétek jöhettem, mert ezzel váltottalak meg titeket Fiam által. És számotokra is a kereszt az az út, amelyen felemelkedhettek Szent Fiamhoz, és Tőle egészen Hozzám”.

Kép: Mivel a bűn által az ember elsodródott Istentől, egy hatalmas űr tátong, egy szakadék Isten és ember között. Isten félig jött az ember felé a fájdalmas úton, de az út másik felét az embernek kell megtenni Isten felé a fájdalmas úton, hogy Istennel találkozzon.

Kép: Az ember Istennel halad tovább a találkozás után a fájdalmas úton, majd egy pillanatban elrugaszkodnak közösen a Föld felszínéről, az ember testi halálakor.

Jézus: A Mennyei Atya ebben a füzetben sok igazságot tartogat számotokra. Azt mondja, hogy mint ahogy Ő Énáltalam a szenvedéssel jöhetett közétek, nektek is követnetek kell Őt. Kereszt nélkül nem tudtok felemelkedni Hozzá és Hozzám. Ezt a felemelkedést a bűn akadályozza meg. Ez távolít titeket Tőlünk. De Isten, az Ő szeretetében alkalmat ad nektek a szenvedésre. Egy fájdalmas utat épít számotokra, amelynek végén Ő áll, a másik végén ti, emberek. Ha ráléptek erre az útra, ha elindultok, egyre jobban közeledtek Hozzá. Ő megengedi, hogy egyszer találkozzatok, és egy idő után Vele együtt elhagyhatjátok a Földet. Ha a szenvedés egészen megtisztított még a Földi életben, bejuthattok az örök életbe. De ha még tisztulnotok kell, biztosítja számotokra az irgalom helyét, a tisztítótüzet.

15.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Egy apának mindenről tudnia kell, ami gyermekeivel kapcsolatos. Én tudom is, mivel ott vagyok, mégis szeretem, ha mindennel Hozzám fordultok”.

Kép: Mennyei Atya képe.

Érzés: A Mennyei Atyával való személyes kapcsolat miatt fontos, hogy Hozzá forduljunk.

Jézus: Atyámnak mélyen érző Szíve van, és vágyakozik a veletek való személyes kapcsolatra. Nem elég Neki, hogy Ő megteremt és gondoskodik rólatok, hanem elvárja, hogy nap mint nap szóljatok Hozzá, mondjátok el, mi történt veletek, osszátok meg örömötöket és bánatotokat Atyai Szívével.

16.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Én a Fiamban élek. Tehát, mindaz, ami az Ő dicsősége, az Enyém is”.

Kép: Mennyei Atya él az Úr Jézusban. Jézus, mint egy arany gömb, melyben egy piros tűz ég. Minden, amit a Fiú tesz, ott marad a piros tűz.

Hang: Az Atya is a Fiú által cselekszik.

Jézus: A Mennyei Atya és Én, mint hiszitek, egyek vagyunk. Szoktam mondani, hogy ha Engem néztek, az Atyát látjátok. Az Én dicsőségem, amit szereztem kínszenvedésemmel és kínhalálommal Atyám dicsősége is. Egy arany gömbként szemléltetem Magam előtted, melyben ég egy piros tűz, ami a Mennyei Atya szimbóluma. Bármit teszek, cselekedeteimen nyomot hagy az Atyának ez a lobogó tüze.

17.

Olvastam: Jézus: „Akik befogadnak Engem, és korlátlan szeretettel vesznek körül, azokat választott néppé magasztalom, ivadékaikat Istenfiúi szívembe zárom, és nem engedem többé kiesni kegyeimből”.

Kép: Ezeket az embereket az Úr magasabbra emeli.

Kép: Mindenki szorgalma és Isten kegyelme által jut magasabbra.

Kép: Külön csoportba kerülnek: Oltáriszentség imádók, Szent Vérimádók, stb.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: Egy képen mutatom neked, hogy mennyire fontos az embereknek, hogy korlátlan szeretettel vegyenek Engem körül. Ugyanis, kiválasztom őket és utódaikat Magamnak, és többé nem engedem kiesni őket a kegyeimből. Ezen a képen magasra emelem őket, kiemelem a többiek közül. Ez a korlátlan szeretet nem egyformán működik. Vannak, akik az Oltáriszentséget imádják hűségesen. Vannak, akik Szent Véremet, vannak, akik Isteni Irgalmasságomnak nagy tisztelői. Vannak, akik kínszenvedésemben merülnek el. Őket mindannyiukat magasra emelem, mert szeretetük irántam korlátlan.

18.

Olvastam: Az ige, vagy Földi értelemben a szó:

-        Az ige az egész teremtés hordozója, hordozója az ember szellemi életének és előrehaladásának. Ige nélkül el sem képzelhető szellemi élet az emberek között. Az ige vagy szó fűzi egybe a lelkeket, köti, csoportosítja össze egy magasabb rendű Lény, cél értékelése érdekében.

-        A szó segítségével az ember a saját érzelmi világát próbálja kifejezni a másik ember felé.

-        A szavak látható vagy hallható kifejezései valamilyen szellemi gondolatoknak.

Kép: A test felett a szellem uralkodik. A szellem gondolatai ivódnak bele a testi agyba, és ezt mondja a száj. A mindennapjainkban, amikor a gonosz harcol az Angyalokkal a fejünk felett, és hol a gonosz, hol az Angyal sugall nekünk a szabad akaratunk dönti el, hogy mit fogadunk el. Mivel az Angyal is, és a gonosz is szellemi lény, a mi szellemünkön keresztül hatnak. Így befolyásolja a szellemünk a testünket és a lelkünket.

Olvastam: Gondolatról: Minden Istentől származik, Ő a központ. Ahány ember, annyiféle gondolat. De mégis egyes gondolatok azonos alapgondolatból származnak, amelyből a többi gondolat sarjad, és számtalan változatban jelentkezik. Hasonlóan a fához, melynek ágai a gyökérből sarjadnak, és egész életüket, tevékenységüket egyetlen központból merítik.

Jézus: A szóra, az egymás közötti beszédre szükség van az emberiségnek. Mivel Istenből származik minden, így a szavakat, a beszédet is Ő hozta létre. Mint ahogy a fa ágai a gyökértől sarjadnak, úgy az ember gondolatai, mint az ágak, Istenből, a gyökérből származnak.

19.

Olvastam: A szépség fogalma: Az emberek nem is magát a tárgyat látják szépnek, hanem annak a képnek a megismétlődését, amit önmagukban hordoznak. Így, tulajdonképpen a formák harmóniája az, ami a „szépség” fogalmát magába foglalja.

Érzés: Ez nemcsak tárgyra vonatkozik, hanem akár gondolatkörre is. Számtalanszor észrevettem magamon is, másokon is, ha az a valami, amit hallanak, látnak nem azonos azzal, amit gondolnak vagy megtanultak, feszültté teszi az embert.

Jézus: A szépség relatív dolog. Ami az egyik embernek szép, az a másiknak taszító is lehet. Csak az tetszik, csak azt tartja szépnek, ami a saját gondolatainak, érzéseinek megfelel, ami közel áll hozzá. A szépség fogalmát tulajdonképpen úgy lehet definiálni, hogy a formák harmóniája.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr8615322754

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.