Isten szemével

2019.07.08. 19:19

2019.07.07.

1.

Olvastam: A Mennyországban a lélek éppúgy mindenütt ott van, mint ahogy sehol sincs. Nincs tér, sem jobbra, sem balra, sem lent, sem fönt.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Érzés: Ha ez igaz, akkor az egész univerzum Isten szívében van, minden cselekedet, minden gondolat benne van

Jézus: A földi test béklyóiból kiszabadult lélek, amely már a Mennyországban él, megszabadult minden korláttól. A tér és idő korlátaitól. Egyszerre egyidejűleg bárhol ott lehet, ahová kívánkozik. Az Én Szívem befogadóképessége korlátlan, ezért úgy képzeld el, hogy az egész teremtett világ benne van.

2.

Olvastam: Isten nagyon távol van tőlünk Földiektől, de mégis közel van hozzánk

Érzés: Ez csak úgy lehet, hogy mi az Ő kihelyezett porcikái vagyunk, és Ő bennünk él, amennyire mi hagyjuk Neki

Jézus: Isten Szívében az élők és holtak lelkei egyaránt benne vannak. Ezt a tényt a földi emberrel leginkább akkor érezteti Isten, amikor megtörténik a szentáldozás. Teljesen egyesül vele. Nemcsak Teste és Vére, hanem Lelke és Istensége is. Ti, mindnyájan, emberek a Földön az Én kihelyezett kicsiny részeim vagytok. A földi halál és tisztulás után a Mennyben is részeim vagytok.

3.

Olvastam: A legelvetemültebb gonoszság és legkirívóbb diszharmónia fel tud oldódni Isten áldásában és kegyelmében

Kép: A gonoszság, mint egy szikla, mely a szeretet hatására morzsolódik, hol apróbb szilánkok, kövek hullanak le róla, hol széthasad. Ahol nem gyakorolják a szeretetet, ott a kőszikla nagyobbodik.

Jézus: A bűnös ember lelke Isten kegyelme és irgalma nélkül egyre keményebbé válna, és elkárhozna. Isten viszont nagy jóságában és szeretetében a bűnös ember lelkébe bűnbánatot és szeretetet gerjeszt. Ez a szeretet képes a sziklává keményedett gonoszságot szétmorzsolni.

4.

Olvastam: Hasonló hasonlót keres, a szeretetet érző is csak ilyet ölel magához

Érzés. De ha olyan embert ölelünk magunkhoz, aki nem hasonló hozzánk, nem úgy gondolkodik, mint mi, meg kell erőltetni magunkat, hogy szeretetet gyakoroljunk irányában

Jézus: Mikor közétek jöttem a Földre, a fogat fogért, szemet szemért felfogást felcseréltem egy egészen új törvénnyel, az ellenségszeretettel. A szívetekbe ültetem, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik csak azt szeretik, aki jó hozzájuk. Aki hasonló az ő lelkükhöz. Éppen ezért minden közösségbe, családba, munkahelyre, engesztelő közösségbe széthintettem olyan gyermekeimet, akik nehezebben tudnak alkalmazkodni. Akiket nehezebb szeretni. Így teszlek próbára benneteket, gyermekeimet ellenségszeretetből.

5.

Olvastam: Az embernek semmije sincs, Istent sem képzelhetjük magunk elé, és nem tehetünk semmi olyat, aminek a gyökerei részben a szellemi, részben az anyagi világba ne nyúlnának vissza

Hang: Bemutatom Magamat

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Gondolat: Semmit sem tanulunk magunktól, hanem mindent másoktól tanulunk, akár az őseinktől, akár a kortársainktól

Jézus: Az ember értelme és lelke azért képes fejlődni, mert azoktól, akik körülötte élnek és tapasztalataik vannak, sok mindent eltanul. Itt nemcsak a tudomány alapjairól van szó, a földi ismeretekről, amelyek a világi élethez kellenek, hanem azokról az ismeretekről is, amelyek által lelke egyre tájékozottabb lesz, és fejlettebb.

6.

Olvastam: A világunkban egy hatalmas világóra van. Ezt Isten Szeretet-Akaratának hajtóereje működteti. Ez az az erő, mely Isten lényegét alkotja. Isten Szellemi- Isteni- Személyi élete abból áll, hogy Isteni Szeretet-Akaratból teremt mindent, vezet, és fenntart

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Jézus: Isten a világot szeretetében és akaratában hozta létre. De nemcsak megteremtette, hanem irányítja, őrzi, fenntartja. Ez vonatkozik a szellemi és anyagi világra egyaránt. Az ember a szellemi és anyagi világnak egyaránt része. Hiszen a teste anyagból van, a lelke szellemi eredetű. Különböző tulajdonság csírákat ültet bele az emberekbe, személyenként mást és mást. Amit Ő ad, mivel szeretet-akaratából van, az tiszta és jó. Ezeknek a csíráknak a kifejlődésében nagy szerepe van a környezeti hatásoknak, az öröklődéseknek, és a kapott szabad akaratnak. Aki bölcsen használja fel a szabad akaratát, az nem rontja el ezeket a csírákat, hanem lassan-lassan Teremtőjének tetszően fejleszti tovább magában.

7.

Olvastam: A szeretet vonzalom valami után. Vonzódni annyi, mint meghajolni. Ez elhajlás az egyenes vonaltól, mely egy ívet alkot. Két ív egy kört, ellipszist vagy tojás alakot ölt, ha egymással egyesülnek, vagy egymásba zárkóznak. A kör, ellipszis vagy tojás alak a kezdet és vég nélküli végtelenséget fejezi ki, tehát Isten lényegét.

Érzés: Két vagy több ember csak akkor szeretheti egymást, ha meghajolnak egymás előtt, nemcsak az egyik akarata teljesül, és ezt a szeretetet Isten tartja össze

Kép: A kört, ellipszist, vagy tojás alakot nemcsak két ember alkothatja, hanem több is, akik egységben vannak, pl családok, imacsoportok, vagy más csoportosulások is

Kép: Irgalmas Jézus

Jézus: Az ember társas lény, és szeretetre teremtette Isten. A szeretet-vonzalom nem más, mint meghajlás másik akarata előtt. Aki erre nem képes, és csak a saját önző akaratát veszi figyelembe, az nem tud összekapcsolódni mással, egy szeretet-vonzalom kapcsolatba. Viszont, aki képes akaratát alárendelni másnak, a többiek akaratát elfogadni, meghajolva szeretetkapcsolatot tud létesíteni. Az összekapcsolódáskor a két meghajló ember egy teljességet kifejező ívet alkot, amely a kezdet és a vég nélküli végtelenséget, tehát magát Istent fejezi ki. Tehát, az igazi szeretet csak Istenen keresztül történhet, akár két ember, akár egy közösség között.

8.

Olvastam: Minden lélek egy piramispályán halad előre Isten felé irányulva. A piramis vége a lélek fejlődési csúcsa. Hogy a lelkek előre tudjanak haladni, különböző feladatokat kell betölteniük.

Kép: A piramis végtelen magasságba tör, nem lehet elérni a végét, mert Isten végtelen

Kép+Érzés: A piramisban az előrehaladás úgy viszonyul egymáshoz, hogy ahogy nő a tudásunk, annál jobban magunkévá tudjuk tenni Isten tudományát, és tudunk haladni Isten felé. Fokozatosan elhagyjuk az anyagi világhoz való kötődésünket.

Kép: Mintha légballonnal akarnánk emelkedni, de csak úgy tudunk magasabbra jutni, ha kidobjuk a felesleges terheket

Jézus: A piramis nem más, mint a lélek fejlődésének szimbóluma. Ti emberek ráléptek az első fokra, és ahogy alakul, fejlődik a lelketek, úgy juttok egyre feljebb. Ha bűnöket, hibákat követtek el, egy kicsit visszacsúsztok, de aztán a bűnbánat által, és az Én kegyelmemmel újra fölfelé kapaszkodtok a csúcs felé. Minél hajlíthatóbb egy lélek, annál több feladatot adok neki ezen az úton. Ha engedelmes, és teljesíti, amit kérek, gyorsabban halad felfelé. Minél több dolgot elhagy régi életéből, ami a világhoz közötte, annál könnyebben halad fölfelé. Ez nem más, mint a lélek kiüresítésének megvalósítása. Amikor ez sikerül, akkor éri el a végtelen magasságokban rá váró csúcsot.

9.

Olvastam: Egyetlen szellemi lény, Angyal, emberi lélek sem láthatja Istent olyannak, amilyen Ő valójában, mert belehalnának. Mindenki úgy látja Istent, amilyen a bensője, a saját szellemi fejlettségi fokának megfelelően, amennyit Istenből felfogni képes.

Jézus: A Teremtő és gondoskodó Isten teljes valóságában még a legnagyobb Szentnek sem mutatkozik meg. Nem láthatja az Ő mélységeit, az igazságát, az irgalmát, a jóságát, a szeretetét, csak bizonyos mértékben merítheti ki. Ugyanis, egy lélek sem lenne képes elviselni az Ő tökéletességét. Nem egyformán részesül belőle minden üdvözült. Aki itt a Földön nagyon magas fejlettségi szintre jutott, az többet láthat belőle, aki alacsonyabb lelki tudást szerzett életében, az kevesebbet. Mégis teljesen boldogok mind a ketten.

10.

Olvastam: Minden létezőnek az „élet” az alapelve, az élet pedig nem más, mint a tevékenység. Így, a szellemvilágban nincs megállás, ott is mindenki tevékenykedik.

Gondolat: A Földi életben is minden emberrel történik valami, minden ember tevékenykedik valamivel, senki sem áll mozdulatlanul.

Jézus: Az üdvözültek osztályrésze a Mennyben állandó mozgás, változás, és fejlődés. Kivétel nélkül minden léleknek van feladata, és boldogan tevékenykedik. Nem egy dolga van a sok közül, hanem izgalmas, változatos feladatok. Az egyik a tanulás, ami az Isteni tudásból való folyamatos részesedés. Képzeljétek csak el, hogy elétek tárul minden, ami érdekelt a Földön, és nem találtatok rá választ. Látod a kezdeteket, a teremtést, a történelmet, és az ok-okozati összefüggéseket. A lélek egyre jobban szomjazik a Mennyei ismeretek után, és ez a vágya rendre teljesül.

11.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Az Isteni Akaratban nincs olyan, hogy enyém, tied a Teremtő és a teremtmény között, hanem minden közös”.

Jézus: Isten teremtette az embert, és mivel szabad akaratot adott neki, lelke nemcsak az Övé, Aki teremtette, hanem magáé az emberé is. Minden, ami a lélekben van, kettőjüké. Addig közös minden Isten és a teremtménye között, amíg a kegyelem állapotában van. Amint elkövet egy halálos bűnt, a lelke elszakad Istentől, és az övé lesz és a sátáné. A kegyelem és a bűnbánat visszaemeli az igaz életbe, attól kezdve lelke újra mindkettőjüké.

12.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Abban a lélekben, amelyik elfogadja Isten akaratát, nincs értelme az emberi akaratnak. Ez olyan, mint egy kisgyermek egy nagy tudású tudós mellett, aki elámul, hogy az ő tudása semmi a tudóséhoz képest. Ilyen a lélek Istenhez képest. A kicsi a nagy nélkül valakinek érzi magát, de a nagy mellett kisebbnek érzi magát, amint ami.

Jézus: Az az ember, aki teljesen elfogadja Isten akaratát, tisztában van azzal, hogy Istenhez képest ő egy porszem, és csak Isten akarata teljesüljön minden ügyében, mert Ő szereti legjobban a világon, a legjobbat akarja neki. Tehát, az ilyennek semmi szüksége nincs a saját akaratára.

13.

Luisa Piccarreta írásából: Minden lépés, amit tesz az ember az Isteni Akaratban, az Isteni élet. Az a lépés, amit nem teszünk meg, az ennek az Isteni életnek a megfosztása. Az Isteni életben van öröm, szeretet, stb, ami visszahat Istenre, de ettől Istent is megfosztjuk.

Érzés: Ebben az esetben többszörösen lopunk, szeretetet lopunk Istentől is, és embertől is

Jézus: Ha a teremtmény igyekszik betartani Isten parancsait, és az Ő akarata szerint él, Isteni életet folytat. Ha elesik, főleg súlyos bűnnel, akkor ezt az Isteni életet, amit eddig élt, megfosztja. De nemcsak saját lelkét fosztja meg, a saját életét, hanem Istent is megrövidíti a megdicsőülésben, és a felebarátját is, aki ellen vétkezett. Tehát, a lopás tripla.

14.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Isten munkálatának van egy rendje. Pl: a teremtés célja az ember volt, de előtte megteremtette a helyet, és mindent körülötte, hogy legyen hová, ahova el tudja helyezni az embert

Érzés: Nagyon fontos az előkészület. Így, a Földi életünk is előkészület az örök életre. A Földi életünktől függ, hogy milyen életet fogunk élni a túlvilágon.

Jézus: Drága kislányom, nektek, embereknek, mielőtt nekiálltok egy feladatnak, mindent elő kell készíteni hozzá. Neked pl: az üzenetek rögzítéséhez időt és helyet kell biztosítani, szabaddá kell tenni az értelmedet. És csak ezután tudod fogadni a kegyelmeimet. Az Én, a tieidnél is nagyobb kaliberű feladataimat is előkészítettem. Társat akartam Magamnak, a Szentháromságnak, egy szabad akarattal rendelkező szerető, gondolkodó embert. Nem állíthattam bele a semmibe, ezért egy anyagi világot teremtettem neki. Ahhoz is elő kell készülnie az embernek, hogy egyszer majd bejut az örök életbe. Be kell töltenie lelkét tisztasággal és szeretettel, de előbb ki kell üresíteni magát szenvedéssel, áldozatokkal, önmegtagadásokkal. Látod kicsim, mindenhez előkészület kell.

15.

Egy ismerősöm mesélte, hogy a nagynénje elesett, és szinte tehetetlenné vált. A nagynéninek ugyan vannak gyermekei, de külföldön élnek, és ő öregotthonba kényszerül.

Kép: Ha a családtagok magukhoz vennék a nagynénit, az igaz, e kereszt nehéz, de rövid és egyenes utat tenne meg a lelkük az üdvösség útján. Ha a családtagok nem vállalják a nagynénivel való nehézségeket, pl: öregotthonba adják, vagy mást rendelnének mellé, egy nagyobb kerülőutat tesznek meg az egyenes út helyett, és hosszabb időre van szükség, mire visszakerülnek az egyenes útra.

Jézus: Ilyen esetben mindenkinek arra kellene gondolnia, hogy ő is leeshet a lábáról, és tehetetlenné válhatna. Vajon örülne-e egy öregotthonnak. Első és legfontosabb ismerősöd lelkének, hogy a szeretetet válassza. Így, egyenes úton haladhat az üdvösség felé. Ha öregotthonban hagyja a nagynénjét, még sok megpróbáltatás, szenvedés, szeretetcselekedet várna rá, amivel ezt a mulasztást ki tudná egyenlíteni.

16.

Kép: Zöldeskék vagy kékeszöld szem, aranyos csillagocskákkal van tele

Jézus: Atyám a legszebb szemmel ajándékozott meg Engem, kékeszöld, csillagokból álló szemmel.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr6215014908

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.