Isten szemével

2020.09.23. 20:18

 

2020.09.22.

1.

Arról volt szó, hogy valamikor el kell mondani valakiről vagy valamiről valami dolgot.

Hang: Muszáj lenni .

Kép: Egy pap ül balra fordulva, kalap van a fején.

Jézus: A társadalomban kell, hogy legyenek olyan bátor emberek, akik a közösségre káros, amorális megállapításokat felfedik. Ha nem lennének ilyen emberek, nagyon sokan félrevezethetők lennének. Különösen fontos, hogy Egyházamból merjenek felszólalni a hibák és tévedések ellen azok a fiaim, akik nem félnek az állásuk elvesztésétől, vagy a felfüggesztéstől.

2.

Kép: Egy valaki ül jobbra fordulva, majd felém fordul.

Hang: Milyen hosszú ideig hagyom az Egyházat?

Jézus: Egyházamnak tisztulnia kell, ezért hagyom egy ideig a megpróbáltatásokban.

3.

Arról volt szó, hogy amíg az Eucharisztia ott van az Egyházban, addig az antikrisztus nem tud hatalomra kerülni.

Érzés: Addig, míg XVI Benedek pápa él, nem tehetik el az Eucharisztiát .

Jézus: Az Egyházi szabadkőművesség el akarja távolítani az Oltáriszentséget, hogy aztán hatalomra kerülhessen az ördög. Ennek jelenleg egy akadálya van, az igazi pápa. Majd ha ő meghal, elkezdődik az ellenség hatalomra jutása, de ne féljetek gyermekeim, mert az Oltáriszentségben, rejtekekben, de állandóan veletek leszek.

4.

Arról volt szó, hogy a menedékhelyekre nem mehet az antikrisztus, mert azokat az angyalok őrzik.

Jézus: Bízzatok Bennem, egy menedékhely sem maradhat Eucharisztia nélkül. Mivel ezeket a menedékhelyeket angyalokkal őrzöm és az ellenség előtt láthatatlanná teszem, mindenhol megmarad az Oltáriszentség. Pap fiaim végezhetik a szentmiséket, az átváltoztatásokat, és áldoztathatják híveimet.

5.

Hang: Meghagyhatom.

Hang: Gábriel angyal.

Hang: A Biblia.

Jézus: Isteni mindenhatóságomnál fogva meghagyhatom Egyházamnak az Oltáriszentséget. A megtestesülés hírnökét, Gabriel arkangyalt bíztam meg azzal, hogy a menedékhelyekre választott pap fiaim segítségével eljusson az Én Testem és Vérem. A Biblia is alátámasztja, hogy az Egyházammal együtt az Én Eucharisztiám is fennmarad.

6.

Hang: Csütörtök!

Kép: Egy nő áll, és a jobb mutatóujját emelte fel.

Érzés: Az Egyház a nagycsütörtököt éli, vagy a nagyhetet.

Jézus: Köszönöm, hogy ti, az Én leghűségesebb engesztelőim elfogadtátok, és megtartjátok a csütörtöki virrasztásokat. Ilyenkor átélitek az utolsó vacsora történetét, az Eucharisztia megalapítását, a Getszemáni szenvedéseimet, az elfogatásomat. Ti, ezekben az években, Engem követve a csütörtöki virrasztásokon és a hét minden napján az Én elfogatásom előtti gyötrelmeimet élitek át. Az Én igazi Egyházam mindenben követ Engem, így az elfogatásomat megelőző szenvedéseimben is.

7.

Az Egyházon belüli ellentétekről volt szó, és arról is, ha nincs pap, nincs Eucharisztikus Egyház sem, ezért akarja a sátán megsemmisíteni a papokat.

Jézus: Az Egyházon belül nagy harcok dúlnak, és ennek jelei már mindenki számára láthatóak. Akik reformok ellen mernek szólni vagy kiállni, pl: az áldoztatórácsok eltűntetése, az állva és kézben áldozás ellen, a szenteltvíz eltűntetése ellen, azok különböző büntetések alá esnek. Máshová helyezik őket, nyugdíjba teszik, vagy felmentik a hivatásukból. El akarják őket távolítani, de nem fog sikerülni, mert a rejtekekben nagy szolgálatot tesznek gyermekeimnek és Nekem. Ellenségem hiába vet be mindenféle üldöztetést, az Én pap fiaimat nem tudja megsemmisíteni.

8.

Jézus Szent Véréről volt szó.

Gondolat: Azért fontos a Szent Vér, mert mosó hatása van, megtisztít, letöröl, rosszat megsemmisít, kijavít, élet van benne, Isten ereje.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Gyermekeim, örökké legyetek hálásak az Én értetek kiontott drága Véremért. Ez a Szent Vér lelki és testi javatokat szolgálja. A szentáldozáskor az Eucharisztiában jelenlévő Vérem, ahogyan lenyeltétek a Szentostyát, bejut a vérkeringésetekbe, és együtt kering a ti emberi véretekkel. Átjárja testetek minden porcikáját, táplál titeket, gyógyít, és ezeken kívül a lelketeknek is nagy segítségére szolgál. A tartozásaitoktól, ami megmaradt a bűnbánat és szentgyónás után teljesen megtisztít, lemossa ezeket a tartozásokat, letörli rólatok, így tisztítja, javítja lelketeket. Azonkívül, mivel az Oltáriszentség az Én Isteni, lelki tulajdonságaimat is tartalmazza, felékesít benneteket az Én csodálatos erényeimmel, a tisztasággal, szeretettel, áldozatossággal.

9.

A New Age-ről és az Ezotériáról volt szó.

Érzés: Az embernek szüksége van, hogy higgyen valamiben, legyen valamilyen „vallása”. A gonosz ezt kihasználva félrevezeti az embert hamis vallásba űzve. A gonosz azt kínálja, ami „közelebb áll” az emberhez, amit jobban el tud fogadni. Az Isteni Igazsághoz az embernek e bűnökkel fertőzött világban nagyon nehéz igazodni, túl szigorú.

Érzés: Ezért kell az embernek szabad akarattal erősen küzdeni a világi ár ellen.

Érzés: Szükségét érzem annak, hogy az Úr, az Eucharisztia előtt leboruljak.

Jézus: A kommunizmusban egyetlen pozitív dolog volt, hogy nemcsak a vallást üldözték, hanem az úgynevezett valláspótlékokat is. A rendszerváltással sajnos beáramlottak az addig szocialista országokba a New Age áramlatai. Azok, akiknek gyenge volt a hitük, közömbösek voltak, vagy egyenesen ateisták, bizony áldozatai lettek az ezotériának. Ez abból adódik, hogy már a fogantatás pillanatában Isten belétek ültette a hit szükségességét. Ezt használta ki ellenségem a New Age világméretű elterjedésével. Mert az emberek többsége úgy érzi, hogy kell neki valami kapaszkodó, amiben hinni tud. Sajnos nem ismerték fel az ateisták és a vallásuktól eltávolodó keresztények, hogy ezek az áramlatok, elméletek, gyógyítások mind hazug dolgok, és a pokol felé vezetnek. Azt mondod kicsim, hogy az Oltáriszentség jelenlétében nagy szükségét érzed a teljes leborulásnak. Látod, ez az érzés erősebb hitre sarkall, nagyobb áhítatra. A gyenge lelkületűek pedig éppen a bennük lévő szükségérzet miatt a gonosz hálójába kerülnek.

10.

Istenről és emberről volt szó.

Kép: Istenben, mint egy gömbben van egy piros pont, az élet ereje, ami az emberben nincs meg.

Érzés: Isten folyton ad ebből az életerőből az embernek, a földön is, és a túlvilágon is. E nélkül az emberi lélek nem él, önmagától az emberi lélek nem tud élni a szeretetnek.

Jézus: Hogy számotokra van földi és örök élet, azt a bennetek rejlő életerőnek köszönhetitek. Isten maga az élet. Csak Ő képes életet adni a gyermekeinek. Akármilyen fejlett a tudomány, képtelen egy testből és lélekből álló embert létrehozni. Istenben egy hatalmas életerő van, és ezzel az erővel tart életben titeket itt a földön és a túlvilágon. Olyan módon, hogy ezt a csodálatos láthatatlan életerőt átadja nektek, és táplál vele titeket. Ez elkezdődik a fogantatáskor, és nincs vége, hanem örökkön örökké tart.

11.

Magyarország őrangyaláról volt szó, hogy ő a papság angyala. Azért olyan nagy, mert a legnagyobb feladat a földön a papság.

Gondolat: Magyarország őrangyala képén különböző szimbólumok vannak megjelenítve: kereszt, kehely vérrel; nap, hold; az angyal kezében füstölő; az angyalon fehér szalag keresztben a mellkasán; az angyal alatt tüzek, lángok; az egész angyal tűzben, lángban ég.

Jézus: Magyarország őrangyalát ábrázoló kép telis-tele van szimbólummal, amely szorosan összefügg a ti magyar sorsotokkal. A vér kifejezi, hogy ezer sebből vérzett az ország a történelem folyamán. A kereszt és a kehely azt jelenti, hogy felvettétek a kereszténységet, és hordozzátok a mai napig. A tömjén az áldozatok, az engesztelések, a rendszeres szentmisék, a szentségimádások jelképei. Belőletek indul ki a lángoló engesztelés, ti kaptátok meg magyarok a Szeretetlángot, és az engesztelés tüze belőletek fog kiáradni az egész világra.

12.

Arról volt szó, hogy irgalmas szeretet engesztelés nélkül nincsen, és hogy a szeretet titka az engesztelés.

Kép + Érzés: A mi engesztelésünkkel pozitív erőt adunk magunkból, hogy a máshol keletkezett negatív erőt kiegyenlítsük. A negatív erő a bűn elkövetése által keletkezik.

Kép: Egy olyan hullámvonal, amelyben az emelkedés és a mélység váltakozik.

Érzés: A mi adósságunkat próbáljuk engeszteléssel, vezekléssel kiegyenlíteni, de a földi életünkben Isten irgalma és kegyelme nélkül nem megy.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: A szeretet és az engesztelés mindig együtt jár kéz a kézben. Igazi, válogatás nélküli, megbocsátó szeretet engesztelés nélkül nem létezik. Természetesen itt is van kivétel: olyan hitetlen, ateista ember, aki a benne lévő Isteni szikrából kifolyólag áldozatos, irgalmas szeretetet tud adni felebarátainak. Ugyanis, az engesztelés nemcsak imádságot jelent, hanem jó szívvel adott jócselekedeteket. Az ilyen embert Isten addig bombázza kegyelemmel, amíg meg nem tér. De ez a helyzet nem általános. Az engesztelés, az igazi irgalmas engesztelés Énbelőlem indul ki. Bebizonyítottam előttetek, hogy Istent csak úgy lehet kiengesztelni a világ bűneiért, ha nagyon szeretitek felebarátaitokat. Én úgy engeszteltem Őt értetek, hogy elvállaltam a kínszenvedést és a kínhalált. Ő elfogadta, és aki követ Engem, az nem veszhet el. Mivel az engesztelés maga a szeretet, aki ezt műveli, abból pozitív erő sugárzik Isten felé, és a körülötte lévő minden embertársa felé. Természetesen, ez az engesztelés, vezeklés az Én irgalmam nélkül nem sikerülhet. Én szítom fel a szívetekben azt a nagy irgalmas szeretetet, amire az engesztelésetekhez szükségetek van.

13.

Gondolat: Az emberek az angyalok csak egy kis részével találkoznak közvetlenül, mint segítőkkel, az összes többi angyalnak más a feladata.

Kép: Gabriel arkangyal jobbra fordulva lehajtott fejjel, fehér liliomot tart a kezében.

Hang: Hírvivő vagyok..

Kép: Szent Mihály arkangyal.

Jézus: Mivel ti emberek csak az őrangyalotokat tudjátok érzékelni és közelebb érezni magatokhoz, ezért két fontos angyalomat látomásban mutatom neked. Itt van a képen Gabriel arkangyal a tisztaság jelképével, a liliommal a kezében. Be is mutatkozik, hogy „hírvivő vagyok”. A jó hírt viszi, a megtestesülést, a Messiás megérkezését a föld legtisztább leányának, Szűz Máriának. Ezért viszi neki a liliomot. Szent Mihályt is mutatom neked, aki az angyalok vezére, és a gonosz lelkek, a sátán legyőzője. Ő az emberek példaképe arra nézve, hogy szüntelenül harcolni kell minden egyes embernek a kísértések ellen.

14.

Segítségül hívtam az angyalokat és szenteket.

Kép: A fejem mellett sok fej jelent meg, mintha összedugtuk volna a fejünket.

Kép: Szent Mihály arkangyal a levegőben, mosolyog.

Hang: Mosolyogva kérem ezt.

Kép: Jézus a Szent Szívvel.

Jézus: Egy képen igazolva láthatod, hogy Én nemcsak a hangos szóval kimondott fohászokat, kéréseket hallgatom meg, hanem a gondolatban kimondottakat is. Óhajtásod szerint körülötted ott voltak a kért angyalok és szentek. A másik látomásban Szent Mihályt láthatod, aki szüntelenül harcol ellenségemmel, és örül a győzelme felett. Tőled is azt kérem kicsim, hogy miután legyőzted a kísértést, mosolyogva adj hálát Nekem.

15.

A Szentlélek és az angyal segítségére gondoltam az ember felé.

Kép + Érzés: A Szentlélek belső segítség, mert a szívünkben-lelkünkben él, az angyalok külső segítség, mert ők az emberi lelken kívül állnak, nem bújnak belénk.

Jézus: A szentáldozáskor a Szentlélek Isten ugyanúgy beköltözik a szívetekbe, mint az Atya és Én. Mindhárman ott vagyunk, és sugallatokat adunk nektek. Mi, tehát a Szentháromság belülről nyújtjuk a segítséget a fejlődésetekhez, az angyalok pedig kívülről, irányítanak és őriznek benneteket. Ezért, nemcsak Ránk, hanem az őrangyalotokra is nagy szükségetek van.

16.

A szívemre gondoltam.

Kép: A Szentháromság bennem, Jézus imádja bennem a Mennyei Atyát, mellettem pedig az őrangyalom imádja Istent, amikor én nem imádkozom, hanem mást csinálok.

Kép: De ha én is imádkozom, felerősödik ez a szeretetegység, ami a Szentháromság között van, mert csatlakozom hozzájuk, én is bekapcsolódom ebbe a szeretetegységbe. Így emelkedik a lelkem, és valami megsokszorozódik benne.

Jézus: Éppen úgy történik, ahogy elgondoltad. A Szentháromság tagjai között nagy szeretetegység áll fenn. De nemcsak közöttük, hanem mikor imádkozol, különösen megnő a lelkedben az Isten iránti hódolat és szeretet. Ez az az érzés, ami egységben tart a Szentháromsággal, és megsokszorozódik benned.

17.

Jézus Szent Szíve szobrát néztem.

Hang: Hogy mi a különbség közted és Köztem.

Gondolat: Elgondolkodtam a Mennyei Atya és a Fiú közötti szeretetről, annak ellenére, hogy mind a kettő Isten, de mégis van különbség közöttük.

Érzés: A Mennyei Atya atyai szeretetet ad igazságban, irgalomban; Jézus fiúi szeretetet ad a Mennyei Atyának, amely alárendeltséget jelent a Mennyei Atya iránt, alázat, engedelmesség jellemzi.

Hang: Engesztelő szeretet.

Jézus: Mivel te ember vagy kislányom, Én pedig Isten és ember egy személyben a megtestesülésem óta, ezért nagy különbség van kettőnk között. Az tény és való, hogy Isteni tulajdonságaimból megajándékoztalak téged, a szeretetből, az irgalomból, az engedelmességből, az alázatból, de bizonyos korlátok között. Minél jobban kifejlődnek benned az Én lelki tulajdonságaim, és minél jobban megközelítik az Enyéimet, annál inkább csökken kettőnk között a különbség. A gondolataidra pedig azt válaszolom, ami a Szentháromság lelki tulajdonságairól szól, hogy ezek a gondolataid mind helytállóak.

18.

A Mennyei Atya Szívére gondoltam..

Kép: Egy hatalmas Szív, seb van rajta, ott, ahol Jézus Szívét szúrták át, vércsepp csordul ki.

Kép: A Szent szíven egy töviskoszorú jelenik meg, majd a sebből vér csorog sugárban.

Kép: A sebből a vér ömlik, szinte spriccel a vér mindenfelé, felfelé is, mintha a Szív szét akarna robbanni.

Kép: Mennyei Atya lefelé néz Dél-Kelet felé, majd széttárja karjait, majd a jogarával előre, azaz Dél-Kelet irányba mutat.

Gondolat: Izrael jutott eszembe, és a III világháború.

Jézus: A négy kép arra utal, hogy Atyám együttérző Szíve vérzik az általa teremtett emberiségért, és ahogy telik az idő, fájdalma egyre növekszik. Az utolsó képpel arra a gócpontra irányítja jogarát, ahol meg fog indulni a III világháború.

19.

A lelki szenvedésről volt szó.

 

Jézus: Kislányom, a lelki szenvedés sokkal jobban fáj, mint a testi. A nagy lelki kínok elősegítik azt, hogy egy pillanatig se lehessél a tisztítótűzben.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr5716406068

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása