Isten szemével

2020.04.15. 15:09

2020.04.14.
1.
A pápai keresztútról volt szó, ahol az elmélkedések különböző emberek nehéz életútjairól szóltak, úgy mint rabok, börtönőrök, stb. A különböző emberek saját szenvedésüket elmélkedték át az Úr Jézus keresztútjának 1-1 stációjához csatolva. Az elmélkedések sokakat megragadtak.
Jézus: Lehetséges, hogy a pápai keresztút elmélkedései sok ember érzelmeit megmozdították, de fájdalommal hallgattam, hogy Én, Aki a megváltás szenvedéseit egészen ártatlanul vállaltam el, nagyon kevés szót kaptam az elmélkedésből. Pedig Én bűn nélkül végeztem el a keresztutat és a halált, a rabok pedig bűneik miatt viselik el a büntetéseiket. Tehát, ez a keresztúti elmélkedés méltatlan volt Velem szemben.
2.
Gondolat: A Mennyei Atya is átszenvedte az Úr Jézus kínszenvedését.
Jézus: Jól érzed kislányom, hogy az Én keresztúti szenvedésem és halálom nemcsak az Én fájdalmaimat jelentette, hanem az egész Szentháromságét. Az Atya és a Szentlélek lélekben együtt szenvedett Velem.
3.
Olvastam: Szent Benedek korában a szerzetesek tapasztalták, hogy minél közelebb jut egy ember Istenhez, annál hallgatagabb lesz.
Érzés: Ez azért van, mert az Úr tölti ki az ember bensőjét. De amikor meg kell szólalni, a Szentlélek Isten hatására teszi ezt az ember, és az már nem egy üres fecsegés.
Jézus: Figyeljétek meg, hogy a szószátyár, feleslegesen, mindig fecsegő ember csak nagyon felszínes hittel rendelkezik. Akiben viszont mély hit és Istenszeretet lakozik, az felesleges dolgokról nem beszél, jellemző rá a hallgatagság. Csak ritkán szólal meg, de az ő szavaiban bölcsesség van, mert a Szentlélek irányítja.
4.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Szent József szülei a templomban imádkoztak gyermekáldásért, így fogant Szent József. A szülők átimádkozták azt az időt is, míg Szent József meg nem született.
Gondolat: Így történt Szűzanya esetében is.
a)
Érzés: Amikor a szülők imádkoznak fogantatásért, a szülők lelkileg és testileg is másabb állapotba kerülnek, mint azok a szülők, akik nem imádkoznak. Ez a magzatot is befolyásolja, hogy milyen lesz később. Azok a magzatok, kiknek szülei imádkoznak, kevesebb rossz tulajdonságot örökölnek.
Jézus: Az ima ereje, amit a szülők összefogva végeznek a születendő magzatért, valóban nagyon erős. Úgy van, ahogy gondolod, hogy a születendő gyermek jelleme a sok imától tökéletesebb és hibátlanabb lesz. De a gyakorlat azt mutatja, hogy még a vallásos szülők sem imádkoznak a fejlődő magzatért olyan mélyen és odaadóan, mint Édesanyám és nevelőatyám szülei.
b)
Kép: Mennyei Atya, 3 háromszög veszi körül. A háromszögek egymásban vannak, a legbelső és a külső arany színű; a középső, amely a két arany között volt, fehér színű volt
Jézus: A képen láthatod, hogy az a magzat, akit Atyám átölel, azt megajándékozza a tisztaság kegyelmével.
5.
Kép (többször): Egyszerre láttam az Úr Jézus arcát a torinoi lepelről, és a haját hátulról, szóval, egyszerre láttam elölről és hátulról is
Gondolat: Olyan emberek tanúságtételében, kiket az Úr felvitt a Mennyországba, írják, hogy egyszerre láttak másokat elölről, hátulról, jobbról, balról, felülről és alulról
Jézus: Drága gyermekem, a Mennyországban nem olyan lesz a látásotok, mint a földön, hanem tökéletes. Többször egymás után megmutattam neked a Rólam készült torinoi képen, hogy hogyan látnak a szentek. Egyszerre egyidejűleg láttál Engem elölről is, hátulról is.
6.
A következő esetekben imádkoztam a gyermekekért:
·        Egy anyuka a gyermekével együtt egy boszorkányhoz ment.
·        Egy szülő el akarta átkozni gyermekét, mert a gyermek megszakította a kapcsolatot a szüleivel komoly nézeteltérések miatt.
·        Egy anyuka gyermeket várt a szíve alatt, közben a házassága romokban hevert, és nagyon sokat sírt ez miatt.
A kérdés az volt, hogy mikor hatásosabb az ima, az átok előtt vagy után
Jézus: Bízz Bennem gyermekem, hogy imáidat mind a három esetben meghallgattam. Nagy segítség volt a számukra. Az ima akkor is hatásos, ha a tett megelőzésére szolgál, de akkor is, ha már megtörtént a baj. Bárhogyan, bármilyen időben imádkozol valakiért, aki bajban van, mindig hatásos az imád. Ugyanis Nálam nem létezik idő.
7.
A szerzetesekről, a remeteségről, és az elvonulásról volt szó.
Gondolat: Jézus, Szűzanya, SzentJózsef, és más szentek is, mint pl. szent Ágoston előbb elvonultságban éltek, mely felkészítette őket a nagy feladatokra, amiket be kellett teljesíteniük.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A lélek fejlődéséhez szükség van a csendre, a magányra, a félrevonulásra. Ezt mutatja az Én 40 napos böjtöm, és azok az elvonulások, amit a remeték és más szentek tettek. A te életedben is voltak nagyon csendes, félrevonult időszakok, és ezek hozzájárultak lelked mai tökéletesebb, tisztább állapotához. Azután, gondolj a jelenlegi koronavírusra, hogy sokan lesznek, akik a bezártságukban és az egyedüllétben többet gondolnak a lelkükre, az élet értelmére és Istenre.
8.
Kép: A képet felülről nézem, egy szikla vagy egy kanyon tetejéről. A szikla vagy kanyon aljához jön egy pápa fehér ruhában, kezében keresztet tart. A követői nem sokan vannak.
Jézus: A hegy a nehéz, sziklás és rögös út, amely az üdvösséghez vezet. A hívek száma, akik vállalkoznak a nehéz út megtételére, egyre csökken. A sok megpróbáltatás alatt Egyházam nem vész el, de erősen megfogyatkozik.
9.
Kép: Előttem, háttal velem egy pap áll meghajolva, majd arany kelyhet emel fel a magasba. A pap krém-sárga színű ünnepi papi ruhában van, a papi ruha közepén egy hosszanti sáv arany díszekkel.
Kép: Jézus alakja derékig.
Jézus: A látomás azt fejezi ki, hogy az Én felszentelt szolgáim hűségesen megtartják a szertartásokat, de egyedül, magányosan a templomban. A hívek pedig a televízióból nézik. Adjatok hálát Nekem és Atyámnak, hogy kormányotok által legalább ennyi jut nektek. Veletek vagyok a szentmise alatt a szobátokban.
10.
A nagyszombati misét interneten keresztül követtem.
Érzés: Az Úr feltöltötte szívemet-lelkemet kegyelemmel és örömmel, mert úgy éreztem, mintha teljességben lennék, mintha a szívem-lelkem „kikerekedett” volna, egyébként nélkülözöm ezt a teljesség érzetet.
Érzés: Ez azért van, hogy érezzem, a földi élet nem egy teljességet jelent, a teljességet csak Isten adhatja meg, és hogy vágyakozzam utána.
Jézus: Hiábavalóság a földi teljességre törekedni, és ezt keresni. Ezt a teljességet a teremtmény csak akkor kaphatja meg, ha Mi kegyelemmel elárasztjuk. Ezért van, hogy nem mindig érzed azt a teljességet testedben és lelkedben.
11.
Gondolat: A szeretet az az erő, amely teremt, majd fenntartja a világmindenséget. Ez az erő lakozik Istenben. A Szentháromság tagjai között is áramlik ez az erő, Istentől emberre, emberről Istenre és emberre. Tehát, a szeretet az az erő, mely kiindul az egyik személyből a másikba. Így, nem teljesen jól alkalmazzuk azt a kifejezést, hogy Isten egyenlő a szeretettel.
Jézus: Igazad van kislányom, nem egészen helytálló, ha valaki az Isten szót egyenlőnek tartja a szeretet szóval. Isten sokkal összetettebb, mert nemcsak a szeretet van Benne, hanem az irgalom, igazságosság, a bölcsesség, a türelem, stb. A szeretet Istennek csak egyik, és nagyon fontos oldala. Jól látod, hogy a szeretet erő, amely ide-oda cikázik ember és Isten között, és ember és ember között. A szeretet teremtő erő is, mely képes csodálatos tulajdonságokat, erényeket teremteni. Pl: az az ember, aki szeretve van valaki által, akármilyen is volt eddig, viszont szeretetet, hálát és gyengédséget érez.
12.
Hang(1): Hazudsz?
Hang(2): Én voltam.
Kép: Két pap áll egymással szemben, nézeteltérésük volt. Egyszer csak az egyik közülük bűnbánóan a földre veti magát.
Jézus: Az egyik plébánián a sekrestyés figyelmeztette a plébánost, hogy a káplánja visszaél a perselypénz kezelésével. Nemcsak ő látta, hanem az egyik ministráns gyermek is. A plébános kérdőre vonta a káplánt, hogy igaz-e. Ő így felelt: „én ilyet soha nem tennék”. A plébános tanúkra hivatkozott, és megkérdezte: „Csak nem hazudsz?”. A káplán elvörösödött, szégyenében és bűnbánatában földre vetette magát a feljebbvalója előtt.
13.
Hang: Ne igyatok ebből.
Jézus: Ne igyatok a bűnös földi örömök kelyhéből. Rossz útra visz benneteket.
14.
Hang: Karnyújtásnyira feletted.
Jézus: Atyámat ne az Égben keresd, hanem mindig ott van karnyújtásnyira feletted?
15.
Megéheztem.
Kép: Mennyei Atya.
Érzés: Ő mindig meg fogja adni a táplálékot.
Hang: Lelki-testi táplálékot egyaránt .
Jézus: Atyám nemcsak megteremtett benneteket, hanem gondoskodik is rólatok. Eszembe jutottak az ég madarai, akiket nem hagy éhen veszni, pedig hol vannak tőletek. A mezők liliomai, akiknek díszesebb az öltözéke a királyokénál. Hát akkor titeket, fogadott gyermekeit hogy ne táplálna testi-lelki étellel?
16.
A történelmi eseményekről volt szó.
Hang: Mindenkinek pici része van ebben.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Hang: A lehetőségekben élsz.
Jézus: Minden ember a saját életével alakítja a történelmet. Az egyik nagyobb, a másik kisebb nyomot hagy maga után. Mindnyájan más és más lehetőségben éltek. Te pl .nem tudsz missziós munkát végezni, téríteni az etiópiaiakat. Csak azt tudod megtenni, amit a lehetőségeid megengednek.
17.
Olvastam: „Az emberek szeretetcseppje létfenntartó erő… Minél több van belőle, annál nagyobb a hatása.”
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Minden ember szeretetére szükség van a földön, mert ahogy ez a sok szeretet összefonódik, nagyra duzzad, és megnő a hatása, a lélekformáló hatása az emberiségre.
18.
Arról volt szó, hogy csak a hősies lelkek viszik előbbre a világot.
Jézus: Nemcsak az őskeresztények között voltak hősök, akik előbbre viszik a világot, hanem ma is vannak. Pl: hősök, akik böjtjeikkel, imáikkal és a szenvedésük felajánlásával sok lelket mentenek a kárhozattól. De azok is hősök, akik a mai járványos időben életüket kockáztatva gyógyítják a vírusos betegeket.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr6615671470

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása