Isten szemével

2019.10.14. 08:33

2019.10.13.
1.
A világ és az Egyház újításairól volt szó, a modern nézetekről. Arról beszéltek nekem, hogy vannak női prédikátorok a Szentmise keretén belül Németországban. Említést tettek a házas papokról, cölibátus eltörléséről.
Érzés: A szívem összeszorul, ha mindezt összehasonlítom az Úr Jézus által alapított Egyházzal, rendelkezéseivel, a Mennyei Atya terveivel, tisztaságával.
Helmut Lungenschmid az előadásában arról beszélt, amikor német ajkú nyelvterületen tartotta az előadását, és megemlítette a poklot, egy hitoktató házaspár odament hozzá, és ki akarták őt javítani, hogy pokol nem létezik, és ők is ezt tanítják a gyerekeknek.
Helmut Lungenschmid arról is tett említést, hogy német ajkú nyelvterületen történt, hogy egy csoport kezdte mondani a rózsafüzért, de amikor a fatimai imához jutottak: „Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől…”, egy hölgy felállt, és csitította őket, hogy ezt nem fogják mondani többet. Kiderült, egy néhány ehhez hozzáértő ember korábban összejött, megbeszélték maguk között, hogy ki miben hisz, hiszik-e, hogy a pokol létezik. Arra a megállapításra jutottak, nincs pokol, így bűn sincs, akkor nem kell ezt az imát imádkozni.
Képeken láttam, hogy a pán-amazóniai szinódus előtt a vatikáni kertben volt egy összejövetel, amazóniaiak a pápa és egyes bíborosok társaságában. Egy takarót terítettek le a fűre, rá helyeztek két női szobrot egymás felé fordítva, köréjük tettek mindenféle olyan eszközt, ami számomra ismeretlen volt. A szobrok két állapotos, ruhátlan nőt ábrázoltak. Egy rituáléban körbevették a takarót, és leborultak a szobrok előtt, még Ferences ruhában lévő is.
Gondolat: Eszembe jutott, hogy a József című filmben József nem volt hajlandó leborulni senki előtt, csak a saját Istene előtt.
Jézus: Kislányom, nagyon szomorú vagyok, hogy a reformok kezdenek valóra válni. Azt az eretnek tanítást, amit már itt-ott hallani lehet, hogy nincs pokol, és hogy a bűnt elbagatellizálják, kezdik mindenfelé elterjeszteni. Arról nem is beszélve, hogy a Vatikánban az indiánok ősi bálványimádó rituáléját próbálgatják. Ennek az lesz a vége, hogy egy teljesen új, keverék vallás születik majd. Az őskeresztény vallás, amit Én alapítottam, úgy tűnik, kezd veszendőbe menni. Ne félj gyermekem, az engesztelő közösségekben bátor papok vezetésével tovább él az igaz Egyházam.
2.
A pán-amazóniai szinódusért imádkoztam a 33 invokációs imákat. Kértem az Urat, ha az imák lepattannak onnan, védje ez által a magyarokat, a magyar papokat, híveket.
Kép: Nyugat felől arany sugarak érkeznek Magyarországra.
Kép: Vatikán egy aranybúra alatt, de alatta feketeség, romlottság, férgek.
Kép: A magyarok tömege balra fordulva pajzzsal a kezükben, és védőfelszereléssel .
Érzés: A magyar papok többsége nem fogadja el az Egyház pogány újításait.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Meghallgattam a magyarokért végzett imádat. Képben mutatom, hogy pajzsokkal védekeznek az amazóniai eretnekségekkel szemben. Jól érzed, hogy honfitársaid többsége, miután látja ezeket a kereszténységnek ártó újításokat, nem fogadja majd el. Megható, hogy a 33-as invokációs imákat ezek ellen a reformok ellen beveted, és ha Nyugat-Európát nem is tudod megvédeni, mert a kép is mutatja, hogy arany búra alatt hemzsegnek a bűn férgei azon a tájon, de hazádat igenis imád megőrzi kereszténynek. Mutatom neked, hogy jönnek majd az angyalok, először a határokra, azután hazátok egész területe fölött szellemi testükkel kupolát képeznek, és így védik meg kereszténységeteket.
3.
Olvastam: Emmerich Katalin az Oltáriszentség alapításról: Jézus a kelyhet arca elé emelte, és beléje mondta az alapítás szavait. Közben egészen átszellemült, átlátszó volt, mint egy világító árnyék. Valósággal átment abba, amit adott. De ezt így az apostolok nem látták a saját szemükkel.
Helmut Lungenschmid az előadásában mesélte: A pápa engedélyt adott arra, hogy az átváltoztatás szavaira a szentmisében mondjanak azt, amit akarnak. Így, egy német ajkú pap azt mondta, hogy: Ommm, Ommm. Ezt természetesen a hívek észrevették, és szóvá is tették.
Jézus: Az Én kedves választottamnak, Emmerich Katalinnak látomásban érzékeltettem az átváltoztatás lényegét. Természetesen apostolaim így nem láthatták az átlényegülést, de olyan gyermeki és erős hitük volt, hogy minden további nélkül elhitték, hogy valóban a kenyér és a bor az Én Szent Testemmé és Véremmé változott. Nagy veszélyben van ezekben az időkben az átváltoztatás cselekménye. A püspökök engedélyt kaptak, hogy olyan szavakkal kísérjék az ostya és a bor felemelését, amilyenekkel csak akarják. Helmut erre mondott egy példát előadásában. Drága kislányom, ha ilyesmi történik Magyarországon, többé nem szabad betenni a lábatokat olyan templomba, ahol nem az Én szavaim hangzanak el. Ugyanis, az már nem Isten háza.
4.
A magyar Egyházról, a Normafai kápolnáról gondolkodtam.
a)
Kép: A Normafai kápolna az utolsó pillanatban fog megépülni. Nagy káoszt, kapkodást, sürgős pillanatokat mutat a kép.
Hang: Sürgős pillanatok ezek.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Sajnos, halogatják az engedélyt a Szent Anna-réti kápolna felépítéséhez, de az Én segítségemmel mégis állni fog, és komoly nagy kegyhely lesz belőle, az engesztelés központja.
b)
Érzés: Eljön a pillanat, amikor a magyar papok érzik, fele sem tréfa, ami Vatikánból jön.
Kép: az egyházfő arca .
Jézus: Jól érzed gyermekem, hogy felszentelt gyermekeim látják a bajokat, és eljön az idő, amikor már nem tudják tétlenül nézni. Ez bizony nem tetszik az egyházvezetésnek. Lesznek bíborosok, papok, püspökök, kik minden rosszal szembe szállnak, és vagy vértanúkká válnak, vagy rejtekbe vezetik a híveket.
5.
Hang: Magyarország legyen a magyaroké.
Jézus: Kislányom, Magyarországnak szüksége van a külföldi országokkal való intenzív kapcsolatára. Különben nem tudna ilyen jó gazdasági felemelkedést elérni. A hangot nem tőlem kaptad, hanem ellenségemtől.
6.
A papokról és a méltóságukról volt szó.
a)
Avilai Szent Teréz ünnepén papok és kísérőjük vonultak a misére.
Érzés: Nagy méltóságot adott a papoknak az Úr.
A modern papokra gondoltam:
Érzés: Ők elfuserálják, elvesztegetik ezt az ajándékot.
Kép: Jézus alakja mellkasig, arca olyan, mint a torinoi lepelről, fehér ruhában volt.
Jézus: Azokban a felszentelt gyermekeimben, akik elfogadják a reformokat, valahogy nincs áhítat, és nincs papi méltóság. Úgy tartják a misét, mintha a munkájukat kellene elvégezni minél előbb. Mozdulataikból és szavaikból nem árad Felém az öröm és szeretet. Imádkozzatok jó papokért.
b)
Reggeli imánál felajánlottam a papokat az Úrnak.
Kép: Egy szem magasan az Égen, mely lefelé néz. Egyszer csak szétnyílt, és ömlött belőle valami.
Jézus: Amikor ezt tetted kislányom, akkor egy látomásban láthattad Mennyei Atyám szemét, ahogy nézte ezeket az örömtelen, unott miséket, és szétnyílt szeméből könny áradt a Földre. Régen nem így tartották a szentmiséket.
7.
Szentmisén, Szentáldozás után közvetlenül:
Érzés: Isten hatalmas méltóságát éreztem magamban, és éreztette velem, engem is ilyenné tesz.
Jézus: Ennél a szentáldozásnál éreztettem veled, hogy nemcsak végtelen szeretetemmel borítalak be, hanem az Én Isteni nagyságommal, méltóságommal. Közben engedtem érezni, hogy te részesülsz ebben az Isteni méltóságomban.
8.
Emmerich Katali könyvét olvastam az Oltáriszentség alapításról. Arról volt szó, hogy nem angyalok, hanem emberek, papok kapták az Úrtól az Oltáriszentséget, hogy áldoztassanak.
Jézus: Azért nem az angyaloknak, hanem a papoknak adtam az áldoztatás hatalmát, mert teremtményeim, az emberek a papokkal vannak szoros, közvetlen, látható kapcsolatban, hiszen azok is bűnös emberek, mint ők. Az emberiség, az Egyház tagjai, csak így maradhatnak fenn, hogy a papok felszentelt kezei adják át neki az Én átváltoztatott Testemet és Véremet. Az Angyalok képtelenek lennének erre, mert test nélküli, láthatatlan lelkek.
9.
Hang: Összemossátok ezt Véremmel.
Jézus: Amikor Atyámnak felajánljátok saját szenvedéseteket, összemossátok azt az Én kiontott Véremmel. Ettől aztán értékesebbé válik.
10.
Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Amíg az ember nincsen az Igazságban, valójában nem tapasztalja meg az igazi szabadságot. Ti gyermekeim, kik kívül vagytok az igazi törvényen, melynek megtartására teremtettem mindenkit, azt csak képzelitek, hogy örömben és békében éltek. Szívetek mélyén azonban érzitek, hogy eddig még nem az igazi béke és öröm uralkodott bennetek”.
Kép + Érzés: Az Igazság és a szabadság egymásban van, kéz a kézben jár.
Kép: A gonosz a bűn által megláncol.
Kép: Ha Igazságban járunk, arany fonalak kötnek az Úrhoz.
Kép: Mennyei Atya képe.
Jézus: Aki nem törődik Isten törvényeivel, az ha úgy is érzi, hogy békéje van, nem ismeri meg az igazi szabadságot. Ugyanis a bűnök megláncolják. Minden embernek van lelkiismerete, és a bűnös érzi, hogy nem jól cselekszik. Ez zavarja, és nem boldog. Nem szabad. Csak az igaz ember tud szabaddá válni. Ő Istenhez tartozik, és nem a világ dolgai fontosak számára, hanem Istenbe vetett hite, és ezért, mivel a bűn nem kötözi meg, tisztának és szabadnak érzi magát. Érzi azt, amit neked a képen mutatok, arany fonalak kötözik oda Istenhez. Így van, ahogy érzed, hogy az igazság és a szabadság elszakíthatatlan egymástól.
11.
Arról volt szó, hogy az emberi lélek, amely a pokolba került, ki akar-e onnan jönni, vagy nem.
Jézus: Amikor egy nagyon bűnös ember meghal, és lelke odaáll Elém, annyira gyűlöl, hogy nem fogad el Engem. Inkább tudatlanságában, elvakultságában a poklot választja. Ott aztán rádöbben, milyen helytelenül cselekedett, és a pokol mélyén ordítozik, könyörög, és bizony ki akar jönni. De onnan már nincs szabadulás. Tele vannak gyűlölettel, káromolnak Engem, de nincs bennük egy fikarcnyi bűnbánat sem. Ezért nem jöhetnek ki.
12.
Assisi Szent Ferencet idézték: Csak nyugodtan csapkodják az ördögök a testét, hiszen a test az ő ellensége.
Gondolat: De mégis ő a legjobb barátom, ha elvisz Szentmisére, Szentségimádásra, ha a lábaim oda visznek, ahol jót tehetek, ha kezeimet is jóra hasznosíthatom, stb.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Szent Ferenc azért tartotta testét legnagyobb ellenségének, mert nagyon félt a test bűneitől. Így próbálta a tisztátalan démonokat elűzni magától. Te, mivel nem vagy ilyen veszélyben, mint Ferenc volt, barátodnak nevezed a testedet, mert ha egészséges, segít neked elvégezni az Általam kapott feladataidat, segít szentségimádásra járni, engesztelni és zarándokolni. Tehát, mind a kettőtöknek igaza van.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr4015346842

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.