Isten szemével

2018.04.08. 11:05

2018.04.07.

1.

Magyarországról és a bevándorlókról volt szó. Vagy visszatoloncolják őket Magyarországra, vagy délről törnek be a kerítést ledöntve.

Kép: Magyarország, mint egy szikla. Észak-nyugati részén szeretnének betoloncolni bevándorlókat, de mindhiába, mert mint az elfolyósodott csepp úgy estek le és folytak le róla.

Kép: Magyarország déli határán egy nyomás Szerbia felől Magyarország felé, de Magyarországról egy olyan erő sugárzik dél felé, amely eltaszítja magától a nyomást.

Kép: Angyalok állnak a határon

Jézus: A sziklát a Szentháromság, az Én Édesanyám, a Magyar Szentek jelentik. Az Ő védelmük alatt áll az ország észak-nyugati része. A délről jövő nyomást az Én Isteni erőm és a Szűzanya áradó szeretetlángja fékezi meg.

2.

Hang: Szenvedj értünk!

Kép: Fény

Jézus: A szenvedés a legnagyobb érték, amivel megajándékozhatsz Bennünket, Égieket. Cserébe kegyelmem fényével árasztalak el.

3.

Maria Valtorta művéből: Az Utolsó Vacsora után, amikor Jézus az apostolaival a Getszemane kert felé ment, lassan bezárult az Ég felettük, Jézus lelki sötétségben volt olyannyira, hogy szinte már azt hitte, ő is egy közönséges földi halandó. János apostolt kérte meg Jézus, hogy emlékeztesse őt a barátságukra.

Más olvasmányból: Szükséges volt, hogy Jézus Istensége visszavonuljon, hogy mint ember, a saját szabad akarata révén vállalja értünk a szenvedést.

Jézus: Az igaz, hogy a Golgotán változatlanul megmaradt Istenségem és emberségem, de Atyámnak úgy tetszett, hogy az emberi természetem uralkodjon el Rajtam. Így tudtam példát mutatni nektek, hogy mint ember – ti is – saját erőtökből, akaratotokból, a legnagyobb lelki sötétség közepette felül tudjatok emelkedni az elhagyatottságotokon, és emelt fővel folytassátok az utatokat. Tehát, elsősorban azért kellett emberként végig csinálnom a szenvedéseimet, hogy példát mutassak nektek. Azért is, hogy Isteni erőm segítsége nélkül teljesen emberi mivoltomra utalva a saját akaratomból tudjak uralkodni a kínjaimon. Így még értékesebb a megváltó munkám. Pedig mennyivel könnyebb lett volna, ha az Égből folyton segítséget kapok hozzá.

4.

Olvastam: Jézus a feltámadás után azért kellett, hogy látható módon megjelenjen az apostoloknak a feltámadt test formájában, mert az apostolok nagyon elbizonytalanodtak. Ez által erősítette meg őket Jézus hitükben, mert szükséges volt, hogy teljes biztonsággal és tudással hirdessék Isten Igéjét, miután Jézus a Mennybe felment. Szükséges volt, hogy teljesen megértsék a hit dolgait, és amire Jézus tanította őket, mert e nélkül nem tudták volna Isten Igazságát elterjeszteni a világban. Olyan dologról nem tudtak volna beszélni, amiben bizonytalanok, amit nem értenek, és nem tudnak.

Jézus: Mikor meghaltam, apostolaim teljesen elbizonytalanodtak. Már kételkedni kezdtek Istenfiúságomban. Kellett, hogy testben megjelenjek nekik, együtt halásszak, egyek, beszélgessek velük. Így értették meg azt a sok mindent, amire földi életemben már céloztam nekik. Hogy miért is jöttem Én erre a Földre. Hogy nem a földi királyság volt a célom, hanem a világ megmentése.

5.

Egy fiatalember kérdezett meg zsidó vallásúakat Izraelben, hogy mi a véleményük Jézusról, Ki Ő nekik, és mit jelent számukra. A megkérdezettek közül volt rabbi is, olyanok is, akik gyakorolták a hitüket, és olyanok is, akik nem gyakorolták a hitüket. A legtöbbjük elismerte azt, hogy Jézus a békére, a felebaráti szeretetre tanította az embereket, de nem úgy beszéltek róla, mint Messiásról, amit ők is tudnának fogadni. A megkérdezett rabbi azt nyilatkozta, hogy a hitük szerint, amikor eljön a Messiás, világbéke lesz, de Jézus után nem így történt. Ugyanakkor azt is hiszik, a Messiás nem fog meghalni. Sok már érvet is felhozott.

Érzés: Mi Keresztények, legfőképpen Katolikusok fel sem tudjuk fogni, hogy milyen óriási, mérhetetlen kegyelemben részesülünk az által, hogy Jézust hisszük és valljuk.

Jézus: Amikor az Én zsidó népem halált kiáltott Reám, azt is kiáltozta, hogy: „az Ő Vére hulljon ránk”. Ezzel az átokkal elátkozták sokadíziglen egész népüket, utódaikat, és saját magukat. Ezért az átokért Atyám engedi, hogy tévtanításban éljenek. Míg ti keresztények, ha egészen tiszta a lelketek, halálotokkor azonnal elnyerhetitek az üdvösséget. Ők viszont, mivel csak Rajtam keresztül lehet a Mennybe jutni, haláluk után a Tisztítóhelyre kerülnek. Atyám Irgalma által egyszer majd elnyerik az örök üdvösséget.

6.

Hang: A porzsákban

Hang: Az ország, nép tovább él

Jézus: Minden törekvés szemét és por a szememben, amely el akarja tüntetni a nemzetek önállóságát, szabadságát, szuverenitását. Országotok élni fog, és fel fog emelkedni. Bízzatok kicsiny magyarjaim.

7.

Hang: Nagyon vágyódtak… az alvilágtól

Kép: Jézus Szent Szíve képe

Jézus: Évezredek óta nagyon nagyon vágyódtak az ősatyák az alvilágból való szabadulásra. Amikor kileheltem lelkemet, azonnal első feladatnak tekintettem, hogy lemenjek közéjük, és kinyilvánítsam Magam nekik.

8.

Az április 8.-i választásról volt szó

Érzés: A magyar nép összefog

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről

Hang: Erős leszel

Jézus: Ne félj magyar népem, állandóan veled vagyok Édesanyámmal együtt, és erőt sugárzok beléd. Ezért tudsz majd felemelkedni.

9.

Hang: Isten bölcsességével

Hang: Én meghaltam

Jézus: Isten bölcsességével úgy intézte, hogy menjek át a földi halálon, Én, az Ő Fia. Ezt azért tette, hogy példát mutassak nektek embereknek, hogyan kell meghalni. Azért is, mert a magnak meg kell halnia, hogy sokszoros termést hozzon.

10.

Maria Valtorta írásából: Jézus arról beszélt az apostoloknak az Utolsó Vacsorán, hogy a Kánai menyegzőn is, és most is borcsoda történik

Gondolat: Mintha az Utolsó Vacsora is menyegző lenne, csakhogy ez a menyegző Isten és az ember lelke között történik. Az ember nem léphet be a Mennyországba az Utolsó Vacsorán történt borcsoda nélkül.

Jézus: A két borcsoda közül az Utolsó Vacsorán történt borcsoda volt a nagyobb jelentőségű. Mert amikor megáldoztattam apostolaimat, a kenyeret Testemmé, a bort Véremmé változtatva, teljesen egyesültem velük, a testükkel és lelkükkel egyaránt. Ezt teszem veletek a szentáldozásban, és ezáltal Szent Vérem és Testem által minden embert üdvözíteni akarok.

11.

Az Utolsó Vacsorán történt lábmosásról:

Gondolat: Nem szabad elfelejtenünk, hogy a lábmosás nem csak arról szól, hogy az Úr Jézus alázatot mutatott be az apostolainak, hanem nagyon is a lélek megtisztulásáról is szól az előtt, hogy az Úr megalapította az Oltáriszentséget és megáldoztatta apostolait. Péter apostol nem engedte először, hogy Jézus megmossa neki a lábát, de Jézus azt mondta neki, akkor Péternek nem lesz köze hozzá, és e nélkül soha nem léphet be a Mennyországba.

Érzés: Nekünk is nagyon komolyan kell venni ezt az eseményt, mert ez a mi életünkben nemcsak az alázat gyakorlását, hanem a szentgyónást is jelenti, a megtisztulást a szentáldozás előtt.

Jézus: A lábmosással kétféle dologra tanítottam apostolaimat. Hogy gyakoroljanak alázatot egymással, utódaik a hívekkel, azonkívül, megtanítottam őket arra, hogy csak alapos tisztítás után lehet az Én Testemet és Véremet elfogadni. Ezt teszitek a szentgyónásban, mielőtt szentáldozáshoz járultok.

12.

Arról volt szó, hogy nemcsak az üdvözülésre veheti magához az Oltáriszentséget az ember, hanem a kárhozatára is, mint Iskarióti Júdás.

Érzés: Nem mindegy, hogy milyen szándékkal vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget. Az igaz, sok olyan eset van, amikor az ember bűnösen áldozik meg, de a szentáldozás segíthet abban, hogy őszinte bűnbánat fakadjon az ember szívében, de vannak olyan esetek is, amikor rossz szándékkal, bűnbánat nélkül veszik magukhoz az Oltáriszentséget.

Gondolat: Annak ellenére, hogy Júdás megbánta azt, hogy elárulta Jézust, képtelen volt bocsánatot kérni Istentől emiatt, mert képtelen volt bízni Isten irgalmában és megbocsátásában. Ez volt az a pont, ahol a gonosz megbilincselte őt, és magával rántotta. Júdás visszament a Gecemáni kertbe, miután a farizeusok nem fogadták vissza a 30 ezüstöt Jézus elárulása után, megtalálta Jézus felső ruháját, amit átitatott Jézus vére a vérrel való verítékezéskor. A Szent Vér látása Júdást őrületbe kergette, és érezte, a Szent Vér elönti az egész Földet, és fojtogatja őt. Mivel ezt nem tudta elviselni, felkötötte magát, még mielőtt Jézus kilehelte volna a lelkét a keresztfán. Júdás így többféle bűnt halmozott egymásra: szentségtörést, mivel nem tiszta szándékkal vette magához az Úr Testét és Vérét; árulást, mert Istenét és Mesterét árulta el; nem hitt abban, hogy Isten bármilyen bűnt megbocsát, ha megbánják és bocsánatot kérnek tőle, mert szerinte Isten megbocsát akkor is, ha ő nem kér bocsánatot Istentől; öngyilkosságot, mely olyan gyilkosság, amely maga ellen irányul, holott csak Istennek van joga megszakítani az ember földi életét.

Jézus: Júdás megbánta árulását, mégis elkárhozott a bűnök sorozata miatt, amit elkövetett. Tele volt rossz szándékkal, hogy pénzért elárulja Mesterét, és mégis részt vett a megtisztításban, és az Én Testem-Vérem vételében. Ezután a kétségbeesés helyett bocsánatot kellett volna kérnie, de ezt nem tette meg. Inkább öngyilkos lett, és a pokolba taszította magát. Az Én gyermekeim, akik bűnösen, bűnbánat nélkül, vagy valami rossz szándékkal áldoznak, hasonlóak Júdáshoz. Ha nem végeznek őszinte szentgyónást, elkárhoznak.

13.

Hang: Az Oltáriszentség titka

Jézus: Az Oltáriszentség titka nem más, mint a Szentháromság valóságos jelenléte a kenyérben és borban.

14.

Olvastam az Oltáriszentségről: „Minél jobban eltapossák az Oltáriszentséget, annál nagyobb sötétségbe engedi az Úr a világot, annál jobban látja az ember a gonosz fiainak félelmetes aknamunkáját”.

Jézus: Én a világ végéig köztetek maradok az Oltáriszentségben. Mint ismeretes, a templomokból eltűntetnek, de a rejtekekben ott leszek. Táplállak és tisztítalak titeket. Ebben az időszakban már a gonosz munkálkodása egyre nyilvánvalóbbá válik. Fellép az antikrisztus, és elhatalmasodik a sötétség.

15.

Arról volt szó, hogy Isten dicsősége növekszik Szentségimádáskor.

Jézus: Azzal is növelitek Isten dicsőségét, hogy áhítatosan keresztet vettek magatokra. Azzal is növelitek az Ő dicsőségét, ha szenvedéseitek miatt nem zúgolódtok, hanem felajánljátok Neki. Én Magam is növeltem az Atya dicsőségét kínszenvedésemmel és kínhalálommal. Növelitek dicsőségét a karizmatikus dicsőítésekkel, ájtatos imáitokkal. Végül jelentősen növelitek dicsőségét a Szentségimádásokkal, különösen az örökimádással. Vannak Istennek olyan tulajdonságai, melyek állandóan ugyanazok. Változatlanok. Ilyen az irgalma, igazságossága és szeretete. De a dicsősége növekedhet. Ettől a növekedéstől az Atya egyre boldogabbnak, és teljesebbnek érzi magát. Az örömöt növelitek Szent Lelkében.

16.

Kép: Egy hölgy volt a templomban a szenteltvíznél, és ki akarta volna mosni a fehér ingét a szenteltvízben. A közelében egy pap állt, és nem engedte, el akarta őt zavarni a templomból is.

Jézus: Az ingmosás szimbólum, a megtisztulásé, a bűnbánaté. A pap a jövőből való, a megtisztulás szentségét, a szentgyónást nem engedélyezi.

-->

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr3013846636

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

lowoa · https://gloria.tv/lowoa 2018.04.18. 11:10:14

17.

Kép: Két kéz egy nagy fehér tojást tart

Kép: Egy fehér fényes arc fekvő helyzetben

Jézus: E két kép megfejtése az Alfa és az Omega. A fehér tojás az ember életének kezdete. Az üdvözült fényes arc az Atyához való eljutás.

18.

Hang: Komolytalanul soha nem mondtam ilyen szavakat

Kép: Jézus balra néz

Jézus: Gyermekem, Én soha nem csaptalak be, Én soha nem ígérgettem semmit, mindig csak szelídségre, alázatra, áldozatosságra tanítottalak.

19.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Mindenféle fájdalmat Magamra vettem. Minden ember keresztemmé vált. A keresztre feszítettségem addig tart, ameddig az emberiség földi történelme, és olyan széles, mint az emberi nemzedékek sora.

Kép: Az emberiség történelme időben, mint egy lineáris folyamat, de mégis mintha egy pontba, centrumba tömörülne. A középpont a keresztre feszítés időpontja.

Jézus: A megváltás minden emberre kiterjed. Csak az Új Világ beköszöntésekor ér véget. A Szentmiséken változatlanul folyik kínszenvedésem és kínhalálom a lelkemben. Minden emberért teszem ezt kivétel nélkül. Amíg tart a történelem, addig tart az Én keresztem.

20.

Egy lelki testvérrel arról beszélgettem, hogy milyen imát érdemes elmondani egy olyan emberért, akit a gonosz erőteljesen befolyása alatt tart, és ő nem akar jó útra térni. Kérdezte, a szabadító ima hatásos-e. Azt tanácsoltam neki, ugyan jó a szabadító ima, de akkor hatásos, amikor az egyén is akarja a szabadulást, de ahelyett inkább a Szent Vér imát kellene mondani, mivel az Úr mindenkit be tud borítani Szent Vérével, és hatására talán kevesebb kellemetlen dolgot cselekszik.

Jézus: Az Én Szent Vérem kivétel nélkül mindenkit beborít, akire kéritek. Függetlenül attól, hogy az illető akarja-e vagy sem. Ezért jó tanácsot adtál.

21.

Kép: Az anyagi világ, mely önmagában erőtlen, élettelen. Az ember az anyagi világban az Isteni szikra hordozójaként, szeretet gyakorlása során erőt, fényt, életet sugároz. Az anyagi világ körülöttünk olyan eszköz, amelynek jó felhasználásával értékessé tehetünk.

Jézus: Nem véletlenül teremtette Atyám körétek az anyagi dolgokat. Ez segítség számotokra az irgalmasság testi-lelki cselekedeteihez. Gondolj a pénzre. Önmagában értéktelen valami, de ha alamizsnálkodásra használod, ez a silány anyag megnemesedik. Nézd a tolladat, amivel írsz, önmagában egy értéktelen dolog. De ha leírod vele üzeneteimet, az Én Szentséges Szívem szeretetét árasztod azokra, akik olvassák. A Lélek az, Aki életerőt ad a tárgyaknak. Ezt nagyon jól gondolod.