Isten szemével

2019.07.08. 19:19

2019.07.07.

1.

Olvastam: A Mennyországban a lélek éppúgy mindenütt ott van, mint ahogy sehol sincs. Nincs tér, sem jobbra, sem balra, sem lent, sem fönt.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Érzés: Ha ez igaz, akkor az egész univerzum Isten szívében van, minden cselekedet, minden gondolat benne van

Jézus: A földi test béklyóiból kiszabadult lélek, amely már a Mennyországban él, megszabadult minden korláttól. A tér és idő korlátaitól. Egyszerre egyidejűleg bárhol ott lehet, ahová kívánkozik. Az Én Szívem befogadóképessége korlátlan, ezért úgy képzeld el, hogy az egész teremtett világ benne van.

2.

Olvastam: Isten nagyon távol van tőlünk Földiektől, de mégis közel van hozzánk

Érzés: Ez csak úgy lehet, hogy mi az Ő kihelyezett porcikái vagyunk, és Ő bennünk él, amennyire mi hagyjuk Neki

Jézus: Isten Szívében az élők és holtak lelkei egyaránt benne vannak. Ezt a tényt a földi emberrel leginkább akkor érezteti Isten, amikor megtörténik a szentáldozás. Teljesen egyesül vele. Nemcsak Teste és Vére, hanem Lelke és Istensége is. Ti, mindnyájan, emberek a Földön az Én kihelyezett kicsiny részeim vagytok. A földi halál és tisztulás után a Mennyben is részeim vagytok.

3.

Olvastam: A legelvetemültebb gonoszság és legkirívóbb diszharmónia fel tud oldódni Isten áldásában és kegyelmében

Kép: A gonoszság, mint egy szikla, mely a szeretet hatására morzsolódik, hol apróbb szilánkok, kövek hullanak le róla, hol széthasad. Ahol nem gyakorolják a szeretetet, ott a kőszikla nagyobbodik.

Jézus: A bűnös ember lelke Isten kegyelme és irgalma nélkül egyre keményebbé válna, és elkárhozna. Isten viszont nagy jóságában és szeretetében a bűnös ember lelkébe bűnbánatot és szeretetet gerjeszt. Ez a szeretet képes a sziklává keményedett gonoszságot szétmorzsolni.

4.

Olvastam: Hasonló hasonlót keres, a szeretetet érző is csak ilyet ölel magához

Érzés. De ha olyan embert ölelünk magunkhoz, aki nem hasonló hozzánk, nem úgy gondolkodik, mint mi, meg kell erőltetni magunkat, hogy szeretetet gyakoroljunk irányában

Jézus: Mikor közétek jöttem a Földre, a fogat fogért, szemet szemért felfogást felcseréltem egy egészen új törvénnyel, az ellenségszeretettel. A szívetekbe ültetem, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik csak azt szeretik, aki jó hozzájuk. Aki hasonló az ő lelkükhöz. Éppen ezért minden közösségbe, családba, munkahelyre, engesztelő közösségbe széthintettem olyan gyermekeimet, akik nehezebben tudnak alkalmazkodni. Akiket nehezebb szeretni. Így teszlek próbára benneteket, gyermekeimet ellenségszeretetből.

5.

Olvastam: Az embernek semmije sincs, Istent sem képzelhetjük magunk elé, és nem tehetünk semmi olyat, aminek a gyökerei részben a szellemi, részben az anyagi világba ne nyúlnának vissza

Hang: Bemutatom Magamat

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Gondolat: Semmit sem tanulunk magunktól, hanem mindent másoktól tanulunk, akár az őseinktől, akár a kortársainktól

Jézus: Az ember értelme és lelke azért képes fejlődni, mert azoktól, akik körülötte élnek és tapasztalataik vannak, sok mindent eltanul. Itt nemcsak a tudomány alapjairól van szó, a földi ismeretekről, amelyek a világi élethez kellenek, hanem azokról az ismeretekről is, amelyek által lelke egyre tájékozottabb lesz, és fejlettebb.

6.

Olvastam: A világunkban egy hatalmas világóra van. Ezt Isten Szeretet-Akaratának hajtóereje működteti. Ez az az erő, mely Isten lényegét alkotja. Isten Szellemi- Isteni- Személyi élete abból áll, hogy Isteni Szeretet-Akaratból teremt mindent, vezet, és fenntart

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Jézus: Isten a világot szeretetében és akaratában hozta létre. De nemcsak megteremtette, hanem irányítja, őrzi, fenntartja. Ez vonatkozik a szellemi és anyagi világra egyaránt. Az ember a szellemi és anyagi világnak egyaránt része. Hiszen a teste anyagból van, a lelke szellemi eredetű. Különböző tulajdonság csírákat ültet bele az emberekbe, személyenként mást és mást. Amit Ő ad, mivel szeretet-akaratából van, az tiszta és jó. Ezeknek a csíráknak a kifejlődésében nagy szerepe van a környezeti hatásoknak, az öröklődéseknek, és a kapott szabad akaratnak. Aki bölcsen használja fel a szabad akaratát, az nem rontja el ezeket a csírákat, hanem lassan-lassan Teremtőjének tetszően fejleszti tovább magában.

7.

Olvastam: A szeretet vonzalom valami után. Vonzódni annyi, mint meghajolni. Ez elhajlás az egyenes vonaltól, mely egy ívet alkot. Két ív egy kört, ellipszist vagy tojás alakot ölt, ha egymással egyesülnek, vagy egymásba zárkóznak. A kör, ellipszis vagy tojás alak a kezdet és vég nélküli végtelenséget fejezi ki, tehát Isten lényegét.

Érzés: Két vagy több ember csak akkor szeretheti egymást, ha meghajolnak egymás előtt, nemcsak az egyik akarata teljesül, és ezt a szeretetet Isten tartja össze

Kép: A kört, ellipszist, vagy tojás alakot nemcsak két ember alkothatja, hanem több is, akik egységben vannak, pl családok, imacsoportok, vagy más csoportosulások is

Kép: Irgalmas Jézus

Jézus: Az ember társas lény, és szeretetre teremtette Isten. A szeretet-vonzalom nem más, mint meghajlás másik akarata előtt. Aki erre nem képes, és csak a saját önző akaratát veszi figyelembe, az nem tud összekapcsolódni mással, egy szeretet-vonzalom kapcsolatba. Viszont, aki képes akaratát alárendelni másnak, a többiek akaratát elfogadni, meghajolva szeretetkapcsolatot tud létesíteni. Az összekapcsolódáskor a két meghajló ember egy teljességet kifejező ívet alkot, amely a kezdet és a vég nélküli végtelenséget, tehát magát Istent fejezi ki. Tehát, az igazi szeretet csak Istenen keresztül történhet, akár két ember, akár egy közösség között.

8.

Olvastam: Minden lélek egy piramispályán halad előre Isten felé irányulva. A piramis vége a lélek fejlődési csúcsa. Hogy a lelkek előre tudjanak haladni, különböző feladatokat kell betölteniük.

Kép: A piramis végtelen magasságba tör, nem lehet elérni a végét, mert Isten végtelen

Kép+Érzés: A piramisban az előrehaladás úgy viszonyul egymáshoz, hogy ahogy nő a tudásunk, annál jobban magunkévá tudjuk tenni Isten tudományát, és tudunk haladni Isten felé. Fokozatosan elhagyjuk az anyagi világhoz való kötődésünket.

Kép: Mintha légballonnal akarnánk emelkedni, de csak úgy tudunk magasabbra jutni, ha kidobjuk a felesleges terheket

Jézus: A piramis nem más, mint a lélek fejlődésének szimbóluma. Ti emberek ráléptek az első fokra, és ahogy alakul, fejlődik a lelketek, úgy juttok egyre feljebb. Ha bűnöket, hibákat követtek el, egy kicsit visszacsúsztok, de aztán a bűnbánat által, és az Én kegyelmemmel újra fölfelé kapaszkodtok a csúcs felé. Minél hajlíthatóbb egy lélek, annál több feladatot adok neki ezen az úton. Ha engedelmes, és teljesíti, amit kérek, gyorsabban halad felfelé. Minél több dolgot elhagy régi életéből, ami a világhoz közötte, annál könnyebben halad fölfelé. Ez nem más, mint a lélek kiüresítésének megvalósítása. Amikor ez sikerül, akkor éri el a végtelen magasságokban rá váró csúcsot.

9.

Olvastam: Egyetlen szellemi lény, Angyal, emberi lélek sem láthatja Istent olyannak, amilyen Ő valójában, mert belehalnának. Mindenki úgy látja Istent, amilyen a bensője, a saját szellemi fejlettségi fokának megfelelően, amennyit Istenből felfogni képes.

Jézus: A Teremtő és gondoskodó Isten teljes valóságában még a legnagyobb Szentnek sem mutatkozik meg. Nem láthatja az Ő mélységeit, az igazságát, az irgalmát, a jóságát, a szeretetét, csak bizonyos mértékben merítheti ki. Ugyanis, egy lélek sem lenne képes elviselni az Ő tökéletességét. Nem egyformán részesül belőle minden üdvözült. Aki itt a Földön nagyon magas fejlettségi szintre jutott, az többet láthat belőle, aki alacsonyabb lelki tudást szerzett életében, az kevesebbet. Mégis teljesen boldogok mind a ketten.

10.

Olvastam: Minden létezőnek az „élet” az alapelve, az élet pedig nem más, mint a tevékenység. Így, a szellemvilágban nincs megállás, ott is mindenki tevékenykedik.

Gondolat: A Földi életben is minden emberrel történik valami, minden ember tevékenykedik valamivel, senki sem áll mozdulatlanul.

Jézus: Az üdvözültek osztályrésze a Mennyben állandó mozgás, változás, és fejlődés. Kivétel nélkül minden léleknek van feladata, és boldogan tevékenykedik. Nem egy dolga van a sok közül, hanem izgalmas, változatos feladatok. Az egyik a tanulás, ami az Isteni tudásból való folyamatos részesedés. Képzeljétek csak el, hogy elétek tárul minden, ami érdekelt a Földön, és nem találtatok rá választ. Látod a kezdeteket, a teremtést, a történelmet, és az ok-okozati összefüggéseket. A lélek egyre jobban szomjazik a Mennyei ismeretek után, és ez a vágya rendre teljesül.

11.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Az Isteni Akaratban nincs olyan, hogy enyém, tied a Teremtő és a teremtmény között, hanem minden közös”.

Jézus: Isten teremtette az embert, és mivel szabad akaratot adott neki, lelke nemcsak az Övé, Aki teremtette, hanem magáé az emberé is. Minden, ami a lélekben van, kettőjüké. Addig közös minden Isten és a teremtménye között, amíg a kegyelem állapotában van. Amint elkövet egy halálos bűnt, a lelke elszakad Istentől, és az övé lesz és a sátáné. A kegyelem és a bűnbánat visszaemeli az igaz életbe, attól kezdve lelke újra mindkettőjüké.

12.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Abban a lélekben, amelyik elfogadja Isten akaratát, nincs értelme az emberi akaratnak. Ez olyan, mint egy kisgyermek egy nagy tudású tudós mellett, aki elámul, hogy az ő tudása semmi a tudóséhoz képest. Ilyen a lélek Istenhez képest. A kicsi a nagy nélkül valakinek érzi magát, de a nagy mellett kisebbnek érzi magát, amint ami.

Jézus: Az az ember, aki teljesen elfogadja Isten akaratát, tisztában van azzal, hogy Istenhez képest ő egy porszem, és csak Isten akarata teljesüljön minden ügyében, mert Ő szereti legjobban a világon, a legjobbat akarja neki. Tehát, az ilyennek semmi szüksége nincs a saját akaratára.

13.

Luisa Piccarreta írásából: Minden lépés, amit tesz az ember az Isteni Akaratban, az Isteni élet. Az a lépés, amit nem teszünk meg, az ennek az Isteni életnek a megfosztása. Az Isteni életben van öröm, szeretet, stb, ami visszahat Istenre, de ettől Istent is megfosztjuk.

Érzés: Ebben az esetben többszörösen lopunk, szeretetet lopunk Istentől is, és embertől is

Jézus: Ha a teremtmény igyekszik betartani Isten parancsait, és az Ő akarata szerint él, Isteni életet folytat. Ha elesik, főleg súlyos bűnnel, akkor ezt az Isteni életet, amit eddig élt, megfosztja. De nemcsak saját lelkét fosztja meg, a saját életét, hanem Istent is megrövidíti a megdicsőülésben, és a felebarátját is, aki ellen vétkezett. Tehát, a lopás tripla.

14.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Isten munkálatának van egy rendje. Pl: a teremtés célja az ember volt, de előtte megteremtette a helyet, és mindent körülötte, hogy legyen hová, ahova el tudja helyezni az embert

Érzés: Nagyon fontos az előkészület. Így, a Földi életünk is előkészület az örök életre. A Földi életünktől függ, hogy milyen életet fogunk élni a túlvilágon.

Jézus: Drága kislányom, nektek, embereknek, mielőtt nekiálltok egy feladatnak, mindent elő kell készíteni hozzá. Neked pl: az üzenetek rögzítéséhez időt és helyet kell biztosítani, szabaddá kell tenni az értelmedet. És csak ezután tudod fogadni a kegyelmeimet. Az Én, a tieidnél is nagyobb kaliberű feladataimat is előkészítettem. Társat akartam Magamnak, a Szentháromságnak, egy szabad akarattal rendelkező szerető, gondolkodó embert. Nem állíthattam bele a semmibe, ezért egy anyagi világot teremtettem neki. Ahhoz is elő kell készülnie az embernek, hogy egyszer majd bejut az örök életbe. Be kell töltenie lelkét tisztasággal és szeretettel, de előbb ki kell üresíteni magát szenvedéssel, áldozatokkal, önmegtagadásokkal. Látod kicsim, mindenhez előkészület kell.

15.

Egy ismerősöm mesélte, hogy a nagynénje elesett, és szinte tehetetlenné vált. A nagynéninek ugyan vannak gyermekei, de külföldön élnek, és ő öregotthonba kényszerül.

Kép: Ha a családtagok magukhoz vennék a nagynénit, az igaz, e kereszt nehéz, de rövid és egyenes utat tenne meg a lelkük az üdvösség útján. Ha a családtagok nem vállalják a nagynénivel való nehézségeket, pl: öregotthonba adják, vagy mást rendelnének mellé, egy nagyobb kerülőutat tesznek meg az egyenes út helyett, és hosszabb időre van szükség, mire visszakerülnek az egyenes útra.

Jézus: Ilyen esetben mindenkinek arra kellene gondolnia, hogy ő is leeshet a lábáról, és tehetetlenné válhatna. Vajon örülne-e egy öregotthonnak. Első és legfontosabb ismerősöd lelkének, hogy a szeretetet válassza. Így, egyenes úton haladhat az üdvösség felé. Ha öregotthonban hagyja a nagynénjét, még sok megpróbáltatás, szenvedés, szeretetcselekedet várna rá, amivel ezt a mulasztást ki tudná egyenlíteni.

16.

Kép: Zöldeskék vagy kékeszöld szem, aranyos csillagocskákkal van tele

Jézus: Atyám a legszebb szemmel ajándékozott meg Engem, kékeszöld, csillagokból álló szemmel.

Isten szemével

2019.06.16. 09:31

2019.06.16.

1.

A bíborosról volt szó, és a szentségek megmaradásáról a magyar Egyházban.

Jézus: Drága kislányom, ha a bíborosotok kitart a szentségek mellett, az ország egyházmegyéi is követni fogják. Pl: egyáltalán nem mindegy, hogy megmarad-e az Oltáriszentség hazátokban, vagy elvész, vagy elveszíti jelentését.

2.

Csíksomlyóra utaztam a Pünkösdi búcsúra.

a)

Érzés: A magyarokat a csíksomlyói Szűzanya nem hagyja elveszni, tévútra térni.

Érzés: Nagyon erős ott a Szűzanya ereje.

Jézus: Jól gondolod kislányom, hogy a Szűzanya mindent helyre tesz az erdélyi magyarokban.

b)

Érzés: Szép szép, hogy eljöttünk Csíksomlyóra, de nekünk ott van a Normafa, amely ugyanúgy Szűzanya kegyhely. Az igaz, hogy még nincs felépítve a kápolna, de az emberek élő kövei a templomnak.

Kép: Világ Győzelmes Királynője.

Kép: Budapest, Duna part.

Jézus: A képpel, mely a Világ Győzelmes Királynőjét mutatta teneked, azután Budapestet, a Dunapartot, eszedbe juttattam, hogy nektek is van egy nagyon értékes zarándokhelyetek, a Normafa, ahol van egy élő kövekből álló engesztelő kápolna. Becsüljétek meg ezt a nagyon értékes helyet.

c)

A szabadtéri oltár mögött a tömegben két fekete, halálfejes zászlót lobogtattak. Imádkoztam, hogy a rossz dolgok ne fertőzzék meg a zarándokok lelkét.

Kép: A fekete zászlók lekókadnak, leolvadnak

Kép: Csak azokat fogják a fekete zászlók megfojtani, akik hozták, és ha nem térnek meg, de másokra nem fog hatni.

Jézus: Nem kerülte el a figyelmedet a két halálfejes zászló. Sátánisták próbálkoztak, de képben mutattam neked, hogy jelképeik eltűnnek. Rossz szándékaik vissza fognak hullni a lelkükre.

d)

Exorcizált vizet hintettem az útra, a templomra, ahol elhaladtunk, hogy az esetlegesen megbújt gonosz lelkek elmeneküljenek.

Kép: Fehér fény áradt ott, amerre hintettem a vizet.

Érzés: Az Ég teljesen kinyílt, az Ég ontja kegyelmeit azokra, akik eljöttek a Szűzanyához Csíksomlyóra.

Jézus: Nagyon jól tetted, hogy vittél magaddal exorcizált vizet, és az esetleg bepiszkolódott helyeket meglocsoltad, még a templomot is. Ennek következtében gazdagon áradt kegyelmünk fénye.

3.

Csíksomlyón az esti misén:

Kép: Jézus a kereszten, de fejjel lefelé.

Jézus: Ezt a képet nem Én adtam, hanem ellenségem, hogy megzavarjon téged a sátánisták fordított keresztjével.

4.

Csíksomlyóra utazva Magyarország elszakadt területeit néztem.

Hang: A nemzetek.

Kép: Krisztus Király, áldásra téve két keze.

Érzés: A Nagyfigyelmeztetéskor a nemzetek is tudni fogják, hogy nem a saját területükön vannak.

Kép: Arany fény.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Veled együtt szemléltem az anyaországtól elszakadt területeket. A nemzetek meg fognak világosodni Trianont illetően.

 

5.

Kép: Jézus a földön fekszik szenvedve, nyitott a szája, a testén mi emberek, mint vérszívók. Amely emberek gyümölcsöző életet élnek, ott az Úr testén különbözőféle és színű virágok nyílnak.

Jézus: Nemcsak 2000 évvel ezelőtt szenvedtem az emberek miatt, hanem ma is. A sok bűnös, megátalkodott, Engem gyűlölő gyermekem parazitaként szívja Szent Véremet. Azok a hűséges engesztelőim, akik tiszta életet élnek és követnek Engem szeretetben és szenvedésben, hálájukat Irántam dicsőítő énekekkel, imákkal fejezik ki, és hálából virágokkal köszöntenek Engem, így vigasztalnak a többiek szeretetlenségéért.

6.

A pápai találkozóról volt szó.

Kép: Konfliktus a pápa és egyes magyar hívek között.

Jézus: A képen azt mutatom neked, hogy a felvilágosult, hagyományokat tisztelő engesztelő magyar hívek konfliktusba kerülnek az Egyházi vezetés által szervezett reformokkal. A magyar népnek ez a bátor rétege Mellettem áll, és Édesanyám mellett. Ígérem, hogy a Nagyfigyelmeztetés után ezek a bátor harcosok majd megsokasodnak. Így fog nemzetetek felemelkedni.

7.

Kértem anyukámat, hogy imádkozzon értem, hogy az életemet be tudjam teljesíteni Isten akarata szerint, ne tagadjam meg az Urat.

Jézus: Mikor szüleidre gondolsz, hogy imádkozzanak érted, a legjobbat teszed. Ők azok, akikre mindig számíthatsz. Bárhol is lesznek, amikor ellenségeid kezébe kerülsz, imádkozni fognak érted, hogy meg ne tagadj Engem. Ugyanis, az ember egyedül gyenge, hogy félelmét legyőzze.

Isten szemével

2019.06.03. 09:16

facebook_1559804572415.jpg2019.06.02.

1.

A csíksomlyói pápai látogatásról volt szó, mely eljöttét sok magyar várta.

a)

Kép: Egy kecskefej ördögi pofával.

Jézus: Drága gyermekem, azért mutattam neked ezt a kecskefejes képet, mert a Szentírás tetején, amit megcsókolt, látható volt a televízióból, hogy egy kecskefej volt.

b)

A prédikációban kétszer is elhangzott ez a mondat: „Mária, tanítsd meg egybeszőni a jövőt”.

Jézus: A pápa által kiejtett, kétszer is kimondott szöveg, hogy: „Mária, tanítsd meg egybeszőni a jövőt”, azt fejezi ki, hogy az Egyházak közötti ellentéteket el kell simítani. Ez a törekvés elősegíti a Világegyház létrejöttét.

c)

A pápa a romániai látogatása során mondta, hogy „senki ne felejtse gyökereit”.

Jézus: Itt arra céloz a pápa, hogy nem szabad elfelejteni a népeknek saját szokásait, hagyományait.

d)

A csíksomlyói misén a záróéneket a magyar himnusszal kezdték, több pap együtt énekelte a hívekkel, de valami oknál fogva a pápa nem várta meg a végét, hanem megcsókolva az oltárt kivonult a körülötte lévő papokkal.

Jézus: Amikor egy sportesemény van, hogy a magyar csapat külföldön szerepel, és megnyeri a mérkőzést, akkor a drukkerek a himnusz alatt vigyázzban állva várnak. Nagy fokú tiszteletlenség volt a pápa és a többi pap részéről, hogy nem várták meg a magyar himnuszt, hanem kivonultak.

e)

Kép: A pápa egy hegy tetején áll, egy olyan nagy hógombócot akar legördíteni a hegyről, mint amekkora ő saját maga. Ez a hógolyó olyan nagy lavinát csinál, amelynek visszafordíthatatlan következményei vannak.

Jézus: A pápa nehéz feladat előtt áll. Az egymással ellentétben álló, különböző Egyházakat, vallásokat egybe akarja gyúrni, egy nagy gombóccá alakítani, majd lavinaként az emberiségre zúdítani, mint egységes Világegyházat.

f)

A pápai prédikációban feltűnt, hogy sok mindenről volt szó, pl a zarándoklatról is, és a Szűzanyát is megemlítették, de Jézusról vagy a Szentháromságról, ami a lényeg, egyetlen egy szó sem esett.

Jézus: A prédikációjában szó volt a népek közötti párbeszédről, hogy össze kell fogni, hogy csak együtt lehet eredményt elérni, de csak Édesanyámról szólt, minket, a Szentháromságot bizony meg sem említette. Ezt hiányoltam.

2.

Kép: A magyar miniszterelnök egy emelvényen beszél, egy tömeg, emberek sokasága van a háta mögött. A miniszterelnök jobb kezével egy zöld szívű, kör alakú táblát emel a magasba, hasonlóan, mint amikor a vasutasok indítják a vonatokat.

Jézus: Vezetőtök azt mutatja a magyaroknak és a többi európai népnek, hogy kövessék őt, mert szabad az út a migráció megfékezéséhez, és nemzeteik szuverenitásához.

3.

Utazás során a természetet néztem, és a szabadság jutott eszembe. Az a szabadság, amikor az országot nem árasztja el ellenség.

Kép: Krisztus Király, Aki nagyon nagy arany fényt sugároz Magából. Ez tartja vissza az ellenségeinket.

Kép: Arany fény.

Jézus: Térjetek meg drága kis magyarjaim, imádkozzatok, sokat imádkozzatok a békéért, mert az Én erőm hatalmas. Képes leszek enyhíteni a rátok váró háború borzalmait és pusztító hatását.

4.

Kép: Három fa áll, akácfa a közepén, erős szél fújja őket.

Kép: Egy fa, melynek csak a lombja látszik, a törzsét víz lepte el.

Jézus: Atyám már megelégelte a bűnök tengerét, és lesújt keze a világra. Természeti katasztrófák rázzák meg a Földet: szélviharok, áradások, földcsuszamlások, vulkáni kitörések.

5.

A budapesti katasztrófáról volt szó, amikor egy turista hajócska elsüllyedt egy nagyobb hajó alá a Dunán.

Kép: Az elhunyt turisták fehér ruhában lebegtek a Föld felett mosolyogva.

Gondolat: A nagyobb hajó kapitányát elítélték, holott ő maga is sokkot kapott, amikor meghallotta, hány turista tűnt el és halt meg. Bizonyára nem szándékosan okozta a balesetet.

Jézus: Az emberi ítélet szerint, ha valaki tömeges halált okoz rossz szándék nélkül, azt nem mentesíti a büntetés alól. Ha majd Atyám haza szólítja, és Elém kerül, figyelembe fogom venni, hogy a sokkos állapot miatt tehetetlen volt, és nem tudta elkerülni a szerencsétlenséget. A képen azt mutattam neked, hogy az áldozatok közül sokan üdvözültek. De volt köztük néhány olyan ember, akik életükben elkövetett bűneik miatt a tisztítótűzbe kerültek. Imádkoznotok kell értük. Az ítéletkor nem vettem figyelembe vallási hovatartozásukat. A szeretet és a tisztaság alapján döntöttem, hogy hová kerüljenek.

6.

Hang: Készülök.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Hang: Beteljesülések lesznek, beteljesülésben lesztek.

Kép: Fény.

Jézus: Közeledik második dicsőséges eljövetelem, régi vágyatok be fog teljesülni. Hozom az Új Világot, amely a béke, a szeretet, és az öröm világa lesz.

7.

Egy misén arról prédikáltak, hogy egyes beszédeket elferdítenek. Említette pl. hogy Mindszenty bíboros arra buzdította a híveket, hogy tartsanak ki a Keresztény hitük mellett, mások pedig azt mondták róla, hogy visszaköveteli az államtól az Egyházi birtokokat. Egy másik esetet is említett, hogy egy pap arra buzdította a híveket, hogy olyan pártokra szavazzanak, akik a Keresztény értékeket képviselik, és az ő szavait is teljesen félreértelmezték.

Érzés: Ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni, és értelmesen, világosan kell beszélni, példákkal, gondolatokkal alátámasztva őket, nehogy kiforgatható legyen.

Kép: Fehér és arany fény.

Jézus: Közeledik az az idő, amikor fel kell állnotok, és nyíltan színt kell vallanotok. Fontos, hogy világosan fogalmazzatok, hogy ne lehessen félreérteni. Ne féljetek, Lelkem veletek lesz. Sugallni fogja a szavakat nektek.

8.

Hang: Bátran!

Hang: A könyv… tudod, hogy mi van a könyvben.

Kép: Egy férfi mondta ezt, ki balra tekint, és komoly arcvonásai vannak.

Kép: Arany fény.

Jézus: Bátran álljatok ellen a hamis misekönyvnek, ami megmutatja nektek, hogy hol tartanak a reformok.

9.

Hang: Szétosztás.

Kép: Olyan emberek állnak sorban Szentáldozáshoz, akik kézbe fogadják a Szentostyát.

Jézus: Egyre többen vannak, akik kézben áldoznak, pedig ezzel nagy fájdalmat okoznak Nekem.

10.

Azokért imádkoztam, akik megtagadják az Isteni Irgalmasság művét.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről, nagyon komoly arcvonással.

Hang: Nagyon komoly megrovásban lesz részetek.

Kép: Jézus arca.

Arra gondoltam, ha elvesszük az Isteni Irgalmasság tiszteletét, és meghagyjuk csak a Jézus Szíve tiszteletét:

Kép: Egy teljesség összeomlik.

Hang: Nincs Szív irgalmasság nélkül.

Jézus: Akik gátat vetnek az Isteni Irgalmasság művének terjesztésében, azok nagy kárt okoznak az emberek szívében. Ezért nagy büntetésben lesz részük. Az emberi szív egyaránt vágyik az igazságosságra és az irgalmasságra. Ha elveszik tőle az irgalmasságot, és csak az igazság szerint ítélik meg őt, egészen összeomlik, reménytelen lesz.

11.

Hang: Angyalszövetség.

Jézus: Az Angyalok a ti legnagyobb segítségetek, támogatóitok, és legjobb barátaitok. A bölcs ember nem hagyja ki gondolkodásából, életéből az Angyalokat, akik Isten felé vezetik, és szövetséget köt velük.

12.

Hang: Nem engedélyezhetem Magamnak ezt.

Érzés: Az Úr nem engedheti meg, hogy teljesen tönkre tegyék az Egyházat, hogy ne maradjon magja a hagyományos Egyháznak, mert máskülönben az emberek elkárhoznának.

Jézus: Nem engedélyezhetem Magamnak, hogy ellenségem, a gonosz elrabolja Tőlem teremtményeimet. Hiszen minden báránykámmal el kell számolnom Atyám előtt.

13.

Maria Valtorta írásából: Szűzanya Jézussal beszélgetett Jézus születéséről. Szűzanya azt panaszolta el Jézusnak, hogy nem tudta eltanulni az Angyalok himnuszát, dalát. De Jézus azt mondta, hogy az Angyalok éneke elégtelen lett volna, mert Neki a Szűzanya szeretete kellett. Az Angyalok Szűzanyától tanultak.

Érzés: Mivel Jézusnak emberi szeretetre van szüksége a Földön, az emberi szeretet elégíti ki Őt, nem elég az Angyali ének a mi szeretetünk helyett. De mi sokat tanulhatunk az Angyaloktól.

Jézus: Édesanyám szeretete hasonló az Enyémhez. Még az Angyalok sem tudnak úgy szeretni, mint Ő. Ti emberek pedig még az Angyalok szeretetétől is elmaradtok. Tanuljatok az Angyaloktól és az Édesanyámtól szeretni. A szeretetet tudom bennetek emberekben legjobban értékelni.

14.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Aki kegyelmet kér, annak áldozatot kell hoznia”.

Hang: Fizetséged ez.

Jézus: Annak a gyermekemnek, aki sok-sok áldozatot képes hozni (ima, önmegtagadás, böjt, szenvedés elfogadása, stb), nagyobb esélye van kegyelmi ajándékokra. Hiszen ezekkel az áldozatokkal fizet az ajándékaimért. Jobban örülök az olyan magatartásnak, amikor valaki nem kéri a kegyelmet, hanem arra törekszik, hogy alázatosan és szerényen sok-sok lelket mentsen Nekem. Az ilyen gyermekem kérés nélkül megkapja az ajándékomat.

15.

Maria Valtorta írásából: Arról volt szó, hogy mi lesz egy év múlva. Jézus mondta: „Kár távoli időpontokról elmélkedni mostani helyzetünkben, amikor még a holnap is bizonytalan”.

Hang: Betöltetlen.

Gondolat: Sokszor előfordul az, hogy sok mindent tervezünk akár a következő napra, de mégsem úgy alakul.

Jézus: Legyetek olyan, mint a gyermek, ne törődjetek a múlttal, és ne gondoljatok folyton a jövőre, hanem a mára gondoljatok. Sokszor hiába tervezgettek, nem úgy teljesedik be a jövőben, ahogy szeretnétek. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek közeli és távoli céljaitok.

16.

Maria Valtorta írásából: A fény ünnepe megünnepléséről volt szó. Jézus: „Bárhol is fogjátok tölteni a jövőben a fény ünnepét, az a hely Szent lesz, ha azért lesztek ott, hogy Isten akaratát betöltsétek”.

Gondolat: Ez alátámasztja azt, hogy nem hiba nekünk elmenni a Normafához engesztelni.

Jézus: Az Én szavamat konkretizálhatjátok az engesztelésre is. Bárhol jöttök össze, ha imáitokkal, Szentmiséitekkel, dicsőítésetekkel Isten akaratát teljesítitek, megszentelitek a helyet.

17.

Maria Valtorta írásából: a lemondásról volt szó, hogy a lemondásunk valamiről másoknak segít.

a)

Jézus mondta: „Egy kis kanálnyi mézről történő lemondás megszenteli magát a mézet is… Az egyetemes szeretet szent összefüggésében soha és semmi nem megy veszendőbe”.

Jézus: Kislányom, a lemondás az áldozatnak egy fajtája. Ha valamiről lemondasz, akkor részt veszel az emberiség egyetemes szeretetében. Mert ezzel a lemondással valahol valakit javakhoz juttatsz, lelki, vagy testi javakhoz. Olyan, mintha valakinek adnál valamit.

b)

Kép: Egy nagy gömbben vagyunk benne mi emberek. Benne a gömbben van egy bizonyos erő, amely állandó nagyságú, de nem azonos mértékben van elosztva az emberek között. Ha pl. én megvonok magamtól egy bizonyos erőt, nyilvánvalóan többlet lesz valahol máshol.

Jézus: Ti teremtményeim, egy egységes gömbben vagytok, ellátva különböző anyagi és szellemi javakkal, különböző mértékben. Te is ott vagy közöttük. Ha lemondasz valamiről, az más javára fog szolgálni, mert az egész gömbben a javak mennyisége változatlan marad. Csak a szétosztás változik.

18.

Maria Valtorta írásából: A lemondásokról volt szó, Jézus összehasonlította egy gyermek lemondását az édességről és egy vértanú lemondását az életéről. Jézus: „Más a mérték a kettő között. De egy vértanút lemondások készítik elő a lelkében, amelyekkel ő már gyermekkorától készült arra, hogy Isten és felebarát iránti szeretetét bemutassa”.

Gondolat: Az egyik lemondás a másik után teszi képessé az embert arra, hogy nagy áldozatokat is tegyen. Minden fokozatosan alakul ki az emberben.

Jézus: Csak az képes a legnagyobb áldozatot meghozni, az életét adni másokért, aki az apró áldozatsorozatok árán hozzászokott a lemondásokhoz.

19.

Hang: Meg szeretném beszélni veled ezt.

Jézus: Az egész emberiséget érintő eseményekről szeretnék beszélni veled. Nem az időpontot akarom jelezni, mert azt senkinek sem mondom, csak azt, hogy hogyan segíts felebarátaidnak felkészülni a Nagyfigyelmeztetésre.

20.

Kép: Egy fiú és egy lány egymás kezét fogva áll egy emelvényen, víz jön ki belőlük, mint a szökőkút.

Jézus: Engesztelőket mutatok neked, akik azért tudnak olyan sokat imádkozni és dicsőíteni, mert Szent Szívemből, az Élő Víz Forrásából töltöm fel a lelküket.

Isten szemével

2019.05.27. 07:34

2019.05.26.

1.

Egy idős nénit látogattam meg engesztelés helyett. Azon gondolkodtam, hogy jól cselekedtem-e.

Jézus: Drága kislányom, Szent Pál a Szeretet Himnuszában megmondta, hogy mindennél fontosabb a szeretet. Az engesztelés azért lényeges cselekedet, mert a közös imának nagyon nagy ereje van. Nemcsak saját lelkedet tökéletesíti. De azért, ha valaki rászorul segítségedre, és te ezt megtagadod az engesztelés miatt, akkor bizony hibát követsz el.

2.

Az interneten, a facebook egyik Katolikus csoportjában az egyik tag olyan írást küldött szét, amely szerint nem jó a Fausztina nővér naplója és az Irgalmasság műve, és Szent II János Pál pápát nevezték eretnek pápának, aki elfogadta ezt a művet. Többen is felszólaltak a mű megvédése érdekében, de mindennek a vége az lett, hogy aki elfogadja, és imádkozza az Irgalmas rózsafüzért, ki lett közösítve a csoportból.

Érzés: A tömegeket könnyen tévútra vezetik a különböző tévhitek, és azok terjesztése.

Hang: Gondolkodni kell.

Jézus: Legszívesebben eltörölném az internetet a szemetek elől. A sok igazság, szép és jó közé a gonosz embereivel belecsempészi a hazugságokat. II János Pál, az Én Szent pápám itt van Velem a Mennyben. Az Irgalmasság műve az egyik legfontosabb az Istenszeretet és felebaráti szeretet tökéletesítésében az emberiség számára. Atyám Fausztina nővért választotta ki erre, és az Én igaz pápám támogatta az Irgalmasság elterjesztését. Ez az eretnekség, amit ott a facebookon olvastál.

3.

Az Európai Parlamenti választásokról volt szó.

Kép: Európa lángol, főleg a nyugati része.

Kép: A magyar miniszterelnök dél-nyugat felé néz. Egyszer lángok, máskor sok ember van a háta mögött, mintha tüntetés lenne.

Jézus: Ha a bevándorlást támogató erők kerekednek felül, Európa kultúrája, Kereszténysége és gazdasági élete összeomlik. A lángoló tűz ezt jelenti. Ennek a veszélye dél-nyugat felől érkezik. Mint tapasztaltátok, a politika ravasz módon képes fellázítani a tömegeket. Ha jól sikerül az EP választás, akkor sem lesz béke és nyugalom országotokban.

4.

Hang: A Szűzanya kérése számodra ez.

Jézus: A Szűzanya azt kéri tőled, hogy a környezetedet készítsd fel a közelgő Nagyfigyelmeztetésre. Ne félj most már beszélni erről azoknak, akik kinyitják a szívüket, és befogadják. Még mindig rengetegen nem tudják, mi vár rájuk.

5.

Fausztina nővér naplójából: Fausztina nővér látomásban látta, hogy egy oltáron helyet kellett, hogy foglaljon. De előtte egy utat kellett, hogy megtegyen az oltárhoz. Az útján sokan dobálták őt mindenfélével. Azt érezte, azokat szerette jobban, kik rákényszerítették, hogy gyorsabban foglalja el a helyét.

Érzés: A szenvedés lerövidíti az időt és az utat a végleges helyünk elfoglalásához.

Jézus: A lelki sebek, amit ellenségeid okoznak, hozzásegítenek téged ahhoz, hogy egyre jobban tökéletesedj, és még közelebb kerülj Szentséges Szívemhez. Ha mindenki kedves, kényeztető lenne veled, sokkal lassabban fejlődnél.

6.

Fausztina nővér naplójából: Fausztina nővért Őrangyala elvitte a purgatóriumba, de őt nem égették a lángok.

Gondolat: A láng mindenkit a saját bűneinek megfelelően éget, a szenvedő lelkek a saját tisztítótüzüket szenvedik el. Fausztina nővér azért nem érzett fájdalmat a tisztítótűzben, mert az életútja még nem tartott ott, ő még a Földi életét élte.

Jézus: A tisztítótűz az Isteni Irgalmasság helye. Atyám ajándékba adta a bűnös emberiségnek. Nélküle szinte mindenki elkárhozna. Ott a lelkek elfogadják a büntetésüket, és tele vannak reménnyel, hogy egyszer majd vége lesz. Az Isteni Igazságosság helye is a tisztítótűz. Ugyanis, sok millió fokozata van, és mindenki a bűneinek megfelelő helyen tartózkodhat. Fausztina nővért nem égethették a lángok, mert még nem halt meg, és így testben nem érzékelt semmit.

7.

Hang: Angyali karban énekelsz.

Jézus: Amikor ott térdelsz az Oltáriszentség előtt, láthatatlanul ott vannak az Angyalok. Imádnak Engem. Leborulva, énekelve. Te is ezt teszed, mikor ott vagy a Szentségimádáson.

8.

Kép: Egy csukott szekrény előtt a padlón három tárgy helyezkedik el egymás mellett. Az első tárgyról nem tudtam megállapítani, hogy mi, a középső egy lángoló szív volt, a harmadik pedig egy fehér kockára hasonlított.

Jézus: A Biblia volt az első tárgy. A szekrény azokat a lelkeket szimbolizálja, akik nem nyílnak ki az Én lángoló Szívem előtt, tanításom előtt, és az erények előtt.

9.

Hang: A lélek működése ebben van.

Jézus: A lélek működése a hit erejében van. Akinek sziklaszilárd a hite, annak a lelke kifogástalanul működik. A világi dolgok távol vannak tőle. Az Ég felé emeli tekintetét. Betartja a Tízparancsolatot. De akinek nincs hite, vagy csak pislákol, azt lehúzzák a bűnök. Nem tud fejlődni, kinyílni. A gonosz könnyen kísértheti.

10.

Kép: Az Ég felé nézek, sötét felhők borítják az Eget, sok a halott körülöttem.

Jézus: A sötétség a Föld mai állapotát jelenti, mert a bűn mindent befeketít. A halottak a megátalkodottak, a lelki halottak, akik nem tudnak, és nem akarnak felkelni a bűnből.

11.

Hang: Félnek tőletek, mint a tűztől.

Jézus: Félnek tőletek engesztelőktől a bűnben és hitetlenségben élő felebarátaitok, mert nem mernek rajtatok keresztül beletekinteni sötét lelkükbe.

12.

Misén:

Kép: Jézussal vagyok egy asztalnál, félig fekvő pozícióban, az asztalon lévő tálba mártjuk a kenyeret.

Érzés: Tele van a szám, de az étel ízét nem éreztem. Mintha bőséges lakomán vettem volna részt.

Jézus: Ti, akik valami hiányában éheztetek, jöjjetek asztalomhoz, és Én jóllakatlak benneteket.

13.

Hang: Én nagyon sok vért veszítettem.

Jézus: Ki szeret jobban annál, mint aki életét adja barátaiért? Én Véremet az utolsó cseppig kiontottam értetek.

Isten szemével

2019.05.20. 08:33

2019.05 19.

1.

Olvastam az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye lapjában, hogy a 2020 évi Eucharisztikus Kongresszus fő témája lesz a szolidaritás és a népek közötti párbeszéd, barátság.

Egy idős néni adott interjút az 1938-as év Eucharisztikus Kongresszusáról, ki fontosnak tartotta a jó lelki élményt. De mind ezek ellenére nem sokkal, Magyarország a II világháborúban találta magát.

Érzés: Hasonló a helyzet ma is, mint akkor. Most is az Eucharisztikus Kongresszus előtt állunk, és az Úr üzeneteiből tudjuk, lesz III világháború, de nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Sok függ a 2020-as évi Eucharisztikus Kongresszustól. Ha az engesztelők és más hívők felkészülnek a Kongresszusra, és méltóképpen megünneplik az Oltáriszentséget, az Úr megkönyörülhet Magyarországon egy adott mértékben.

Jézus: Mélységesen elszomorít, hogy az Eucharisztikus Kongresszuson, amely azért jött létre, hogy elmélyüljön az Oltáriszentség iránti imádat, fő témájául tűzi ki a szolidaritást és a népek közötti párbeszédet. Az előadásokban szó lesz az Oltáriszentségről is, de sajnálatosan a háttérbe szorul. Az egész ünnep hangulatára a humanitás, az emberközpontúság lesz a jellemző.

2.

Arról volt szó, hogy mit tegyünk akkor, amikor nem engedélyezik a papok, hogy térdelve áldozzunk.

Jézus: Azt ajánlom, hogy csak olyan helyen térdelj le az áldozáskor, ahol ismerős vagy, és tudod, hogy megengedik. És ahol nem tudsz letérdelni, ott mindig ajánld fel ezt a lemondást a sok méltatlan áldozásért.

3.

Horvátországban tartózkodtam, kértem az Urat, még a káoszos idők előtt hívja haza a horvátokat a nyugat-európai országokból.

Kép: Egy kéz mutat Horvátország felé a nyugat-európai országok felől.

Jézus: Ezen láthatod, hogy Én is úgy, mint te, Szívemből kívánom, hogy az idegenben lévő horvátok minél hamarabb térjenek haza.

 

4.

Horvátország területére gondoltam, ahol épp tartózkodtam.

Kép: Ég, lángol minden körbe-körbe, Nyugat-Európában is, egyedül észak-keletre, ami Magyarországot jelöli, nyugalom van és béke. Magyarország erős védőfallal van körülvéve, egy erős kéz védi.

Jézus: Ez az utóbbi kép arra utal, hogy a jövőben nagy megpróbáltatások lesznek mindenütt, de az Én magyarjaimat, Édesanyám tulajdonát erős fallal védem meg.

5.

A horvátokért imádkoztam.

Kép: Egy falevéllel teli fa, melyet erős szél rázott, de a falevelek nem estek le a fáról.

Jézus: A lombos fa, mely az erős szélben rázkódik, Horvátország szimbóluma. Ennek a népnek is, mint nektek, tisztulnia kell. Ezért nem védhetem meg minden megrázkódtatástól. Rájuk is illik, amit Natália nővérrel nektek üzentem, Horvátország tisztul, de nem pusztul el.

6.

Horvátország egy városában, Slavonski Brod központjában van egy kis templom, melynek oltárképén Szent István király ajánlja fel Magyarországot és népét a Szűzanyának, ki karján a kis Jézus tartotta. Ebben a templomban imádkoztam azért, hogy az Úr lángra lobbantsa e város lakói hitét.

Kép: A papok a gyóntatószékekben ülnek, és sok ember vár gyónásra.

Kép: A templom lángba borult, de nem égett le.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés után mindenütt, így Horvátországban is megindul, fellángol a hitélet. A frissen megtértek nagy elszántsággal és lelkesedéssel, bűnbánattal a szívükben sietnek megszabadulni bűneiktől. A templomok tele lesznek lángoló szívű hívekkel. Ez a kis Szent István templom is.

7.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Az emberi lélek valódi tápláléka Isten látása”.

Gondolat: Ez alátámasztja azt, hogy egyesek, akiket az Úr a Mennyországba vitt, nem beszéltek arról, hogy szükségük volt táplálkozni, mint a Földi élet során.

Kép: Fény.

Jézus: Amikor majd kiszabadultok testetekből, és lehull rólatok minden földi salak, bűn, beléptek Isten országába. A legnagyobb ajándék, amit ott kapni fogtok, hogy színről színre láthatjátok Istent. Ez valódi táplálékotok lesz, betölt titeket tudással, szeretettel, tökéletesedéssel.

8.

Kép: Arany ovális érem, rajta ötágú csillagok vannak.

Jézus: Az ötágú csillag ma kommunista jelkép, de ez nem mindig így volt. Láthatod, hogy vannak csodás érmek, melyeken a Szűzanyát sok-sok ötágú csillag veszi körbe. Ez valamikor a Kereszténység jelképe volt. Ezt akartam neked ezzel a képpel érzékeltetni.

9.

Hang: Átalakították.

Kép: Egy nagy piros fedelű könyv van kinyitva, fehérek a lapok benne, de nem tűnt fel, hogy a lapokon lett volna-e írás.

Jézus: Szomorú Szívvel mondom neked, hogy a régi hagyományos misekönyvet átalakították. Hamarosan találkozni fogtok vele.

10.

Kép: Felülről nézem a képet, legalább 4 asztal van egymás mellett. Az egyik közülük szív alakú, és fehér abrosz van rajta

Jézus: A Mennyben csak tiszta lelkek élnek egymás mellett nagy szeretetben.

11.

Hang: Jézus jelmondata ez.

Jézus: Nem az a fontos, hogy téged szeressenek, hanem, hogy te szeress.

12.

Kép: Jézus gyönyörű képe. Fehér a ruhája, arany szálak voltak benne. A két keze áldásra van téve, a karjai és kezei körül lángok, lobogó tűz volt. Maga a tűz piros színű, de voltak benne arany árnyalatok is. Jézus fején arany korona, felette pedig egy kereszt lebegett.

Jézus: A hófehér ruhám tisztaságomat jelenti, az arany díszítések, hogy szenvedésemmel megdicsőítettem Magamat, a lobogó láng körülöttem, amiből arany fények sugároztak, a tüzes szeretetemet jelenti irányotokban. Hiszen Én Magam vagyok a szeretet.

13.

Leborultam egy templomban.

Kép: Egy töviskorona, függőleges helyzetben áll, irgalmas fénysugarak áramlanak ki belőle.

Kép: Jézus a keresztről néz le rám, töviskorona volt a fejemen. Én felülről néztem a képet.

Jézus: Végtelen irgalmam tett képessé arra, hogy a töviskoronával járó szenvedéseimet vállaljam értetek. Választottaim nemcsak a szeretetben, hanem a szenvedésben is követnek Engem.

14.

Az Őrangyalom tevékenységeiről volt szó.

Kép: Az Őrangyalom énekel, kotta van a kezében.

Jézus: Az Őrangyal ezen a képen azt mutatja neked, hogy míg te a Szentségimádáson beszélgetsz Velem, imádkozol, addig Ő helyetted énekel.

15.

Hang: Az Angyaloknak kell ez belőled.

Jézus: Az Angyalok azt várják védenceiktől, hogy gondoljanak Rájuk, Rájuk figyeljenek, és kérésekkel halmozzák el. Tőled is ezt várják.

16.

Franciákért, németekért, és más nemzetiségűekért imádkoztam.

Kép: Gyorsan növő fű.

Kép: A németeknél visszamaradás van, mintha egy kéz lenyomná, és nem engedné a növekedésben.

Amikor az olaszokról volt szó:

Kép: Olaszország térképe fehérben.

Kép: Pio atya balra fordulva, jobb keze áld.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Hang: A lengyelek.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Mikor a nemzetekért imádkozol, fényes sugarak lövellnek ki az ajkadból, és felszállnak a Mennyei Atyához. Ő a Szívébe helyezi, kegyelemmé alakítja, és rászórja a különböző nemzetekre. E kegyelem hatására egyre többen térnek meg. Ellenségem eszközeivel, a szabadkőművesek csoportjaival gyengíti, lenyomja a német keresztényeket. Hitük nagyon elsorvadt. Az olasz gyermekeim szívében viszont él a hit. Jó úton jár Lengyelország is. Szent II János Pál sokat imádkozik hazájáért az Égben. Pio atya pedig Olaszország nagy védnöke.

17.

Hang: A Katolikusok Katolikusok voltak.

Kép: Az emberek kezébe illetve hónuk alá helyeznek 1-1 dossziét.

Jézus: A Katolikus vallás hűen megőrizte tanításomat. Nem reformálta meg a szavaimat. Régen ez így volt. De a II Vatikáni Zsinat óta az Egyház vezetői változtatásokat hoztak. 500 évvel ezelőtt pedig a nagy reformátorok kiszakadtak Egyházamból, és a híveket reformjaikkal elfordították a régi, Katolikus hagyományoktól.

18.

Kép: Keresztekkel mennek a hívők a csíksomlyói pápai találkozóra. Szinte harc, csata folyik azok között, akik a hagyományos Egyházat akarják és azok között, akik inkább a reformáció felé hajlanak.

Jézus: Lesznek olyan gyermekeim, akik szívvel-lélekkel mennek a csíksomlyói pápalátogatásra, mert látni és hallani szeretnék a pápát. De lesznek olyanok, akik kíváncsiságból mennek, hogy hallanak-e majd tőle valami újdonságot, hagyományokba ütköző szavakat. Ezért, meg fog történni, amit a képen mutatok, hogy lesznek heves szóváltások, nézetkülönbségek.

 

19.

Érzés: Akik gyengébbek lélekben, azokat mind el fogja távolítani az Úr a földi életből a káoszos időszakban, pl a felhőkbe emeli őket az elragadtatás során.

Jézus: Jól gondolod kislányom, azokat a gyermekeimet, akik érzékenyebbek, félősebbek, gyengébbek, elszólítom a büntetés előtt. Vagy úgy, hogy Angyalaimmal elragadtatom őket, vagy egyszerűen a Figyelmeztetés alatt a nagy bűnbánattól sokkot kapnak, és meghalnak. Nekik nincs értelme végig kínlódni a szorongattatásos időt, mert nem lesz erő bennük a feladatok elvégzéséhez.

Isten szemével

2019.04.29. 11:34

2019.04.28.

1.

Fausztina nővér naplójában Isten igazságosságáról volt szó.

Jézus: Isten igazságossága és irgalma tökéletes egyensúlyban van egymással. Nektek, teremtményeknek szükségetek van mindkettőre. A lélek a Mennyben Isten bölcsességében részesül, és ezáltal megérti, hogy nemcsak az irgalomra, hanem az igazságosságra is rászorul az ember. Ha nem lenne Istenben igazságosság, a Mennybe olyan lelkek is bekerülnének, akik megkeserítenék a többiek életét. Tehát, nem lenne örök boldogság. A tisztítóhely és a pokol két fontos megjelenési formája Isten igazságosságának. Egy képpel szemléltettem neked, hogy az én példámra neked is irgalmasnak kell lenni. Az ember irgalmassága képtelen felérni az Istenével.

2.

Az Isteni Irgalomról volt szó.

Érzés: Az Irgalom azért szükséges, hogy közelebb húzzon az Igazsághoz, és hogy majd könnyebben megállhassunk Isten Szent színe előtt.

Jézus: Mivel két pólus van a világon, Isten és a gonosz, a jó és a rossz, ezért az ember sajnos gyakran megbotlik a kísértések miatt. Ha Isten nem emelné fel és benne hagyná bűneiben, egyre jobban elkeseredne, és eltávolodna a hite Istentől. De mivel létezik az irgalmasság, Isten megbocsátó szeretete, a teremtmény mindig, újra és újra fel tud állni az eleséseiből, és képes a megigazulás felé közeledni.

3.

Fausztina nővér naplójában arról volt szó, hogy minden bűnös lélek megtérése áldozatot kíván.

Jézus: Azzal, hogy valaki megtér, egyre több világi dologról kell lemondania. Régi szokásairól, kedvteléseiről, mert csak így tud igazodni a Tízparancsolathoz. Tehát, áldozatok nélkül, lemondások nélkül egyáltalán nem lehet megtérni. Ez a lélek fejlődésének az útja.

4.

Kép: Egy rendház mellett áll valaki dél-nyugat felé fordulva, és ujjával nemet mutat.

Jézus: E képpel arra hívom fel a figyelmedet, hogy óvakodni kell a dél-nyugatról közeledő bevándorlókkal szemben. Ők azok, akik veszélybe sodorhatják Európa Kereszténységét.

5.

Az EU parlamenti határozatokról volt szó.

Kép: Jézus balra fordulva.

Hang: Amit megszüntetni nem lehet.

Jézus: Befogadó országokban élő migránsok jelenlétét már nem lehet megszüntetni. A kitoloncolás csődöt mond.

6.

A különböző népekről, nemzetekről, és az ő feladatukról volt szó.

A magyar nemzetre gondoltam.

Kép: Magyar korona, majd egy magyar huszár.

Kép: Szűzanya mosolyog.

Kép: Jézus mellett állok magasan a Föld felszíne felett, és a különböző nemzetiségűekre mutat.

Jézus: Kislányom, azért emeltelek a Föld fölé, hogy távolról összességében nézd a nemzeteket. Mindegyik néptől mást és mást várok, mert mindegyik másra képes. Édesanyám azért mosolyog a képen, mert különös szeretettel szereti a magyarokat.

7.

Szűzanya egyik üzenetében mondta, hogy minden szentképéhez más és más kegyelmeket társít.

Jézus: Mindegyik szentkép, amit a kezedbe kapsz és elmélkedsz felette, más és más gondolatokat szül. Csak az érzelmek hasonlóak, amit belőled fakaszt a kép, mert mindegyik növeli Mennyei Édesanyád iránti szeretetedet. Néhány példát említek, pl a medjugorjei autentikus Szent család kép Szűzanyája az anyai örömöt és Jézus emberré válásának csodáját ébreszti fel benned. A fájdalmas Anya, ahogy tartja Szent Fiát, a pieta, segít magad elé képzelni a legtökéletesebb Édesanya hatalmas fájdalmát halott Fia felett.

 

8.

Egy lelki testvérrel arról beszélgettünk, hogy mit választanánk ebben a pillanatban, a Mennyországot, vagy a földi életet. Én erre a kérdésre azt válaszoltam, hogy a földi életet választanám, mert most még tudok tevékenykedni másokért, Mennyei kincseket gyűjteni, de a Mennyországban már nem.

Jézus: Erre a kérdésre a vallásukat gyakorló jó Keresztények többsége úgy válaszolna, mint te. Úgy érezné, hogy még van feladata itt a földi életben. Rábízná magát Istenre. De a választottak közül vannak néhányan, akikkel már megízleltettem a Mennyország gyönyörűségét, már alig várják, hogy abban az örökké tartó örömben élhessenek.

9.

Maria Valtorta írásából: az Úr Jézus meggyógyított egy leprást valaki közbenjárására, ki súlyos bűnt követett el, de ugyanakkor figyelmeztette a gyógyultat a bűnei súlyos következményeiről, és annak kijavításáról

Jézus: Én a gyógyításoknál először mindig a lélek állapotát nézem. Ha mégis gyógyítok egy bűnös embert, azt azért teszem, hogy mély bűnbánattal bocsánatot kérjen Tőlem, és jó irányba változzon. Ha ti gyermekeim valakivel rosszat tettetek, és utána meggyóntátok, megbocsátottam ugyan nektek, de a rossz tettnek következményei vannak. Pl: egy rágalmazással egy életre tönkretettétek valaki hírnevét. Ezért a tartozásotok megmarad. Ha lehet, helyre kell hozni a hibát, és utána levezekelni a tartozásotokat: szenvedéssel, sok-sok imával, szentségimádással. Ha ez nem történik meg, akkor a földi életeteket követően a tisztítóhelyen kell sokkal keményebben vezekelni. Ha ti gyermekeim valami jó cselekedetet hajtotok végre, annak értékes gyümölcsei vannak. Pl: ha egy gondokkal terhelt felebarátotokat végig hallgatjátok és megvigasztaljátok, a lelke felüdül, érzi a szereteteteket, és ha szomorú embert lát, példátokat követve ő is vigasztalni kezd.

10.

Arról volt szó, hogy mi történik azokkal, akikkel kapcsolatban vagyok.

Kép: Egy fa, vannak vastagabb és vékonyabb ágai is, rajtuk pedig különböző gyümölcsök. Minden ág vagy ágacska különböző gyümölcsöt hoz.

Jézus: Az élet fájával azt illusztrálom, hogy azok a gyermekeim, akikkel foglalkozol, más és más gyümölcsöket teremnek. Az egyikben a megbocsátó szeretetet fejleszted ki, a másikban az irgalmasságot, a harmadikban az együttérző szeretetet, a negyedikben az Istenszeretetet tökéletesíted.

11.

A családfámért imádkoztam.

Kép: Egy fa, amelyben fehér fény árad. Gyümölcsök vannak a fán, melyek a családtagokat ábrázolják. Ahogy a fehér fény árad rajtuk keresztül, kisebb-nagyobb szürke vagy fekete foltok mutatkoznak meg bennük, hasonlóan, mint egy röntgen felvételen.

Jézus: A családfával mutatom neked, hogy minden ősödet érinti a kegyelem, akikért imádkozol, de vannak, akiknek még fejlődniük kell, tisztulniuk kell, hogy bejuthassanak országomba.

12.

A nagycsütörtöki utolsó vacsoráról volt szó.

Jézus: A Szentmisén az átváltoztatáskor évezredek óta mindig az történik, amit Én cselekedtem. A kenyeret az Én Testemmé, a bort az Én Szent Véremmé változtattam át. Ezen a gyönyörű hagyományon legnagyobb szomorúságomra változtatni fognak. Letagadják jelenlétemet, és ettől kezdve nem lesz helyetek a templomban. Már nem az Én házam lesz.

13.

A panaszkodásról volt szó.

Jézus: Drága kicsim, nektek teremtményeknek nagy erőfeszítésbe kerül lenyelni a bántásokat, sértéseket, és szívedbe eltemetve hordozni a fájó sebet panaszkodás nélkül. A lelki fejlődésnek egy nagyon magas foka, ha valaki fájdalmában egyáltalán nem panaszkodik társainak, csak Nekem. Még magasabb szint, Nekem sem panaszkodik, hanem megköszöni a szenvedést, amit megengedtem. Ha fejlődni akarsz, ezt az utat járd.

Isten szemével

2019.04.15. 20:15

2019.04.14.

1.

Kép: Egy vödörrel merítek egy tüzes tóból, hogy megöntözzem az embereket a tüzes vízzel. A tó szintje nem apad, hanem nő. Minél többet merítek belőle, annál jobban nő.

Jézus: Ahogy kimeríted a lángot, és adod az embereknek, nemhogy apadna, hanem még nő a szintje. Hiszen ez maga a szeretet, és a szeretet azáltal, hogy osztogatod, nem fogy el, hanem gyarapodik.

2.

Maria Valtorta írásából: Jézus arról beszélt, hogy bódítóital az öröm, hogy elviseljük a szenvedést. Ez történt Jézussal is a jeruzsálemi bevonuláskor.

Jézus: Atyám tudta, hogy közeledik a megváltás ideje, a nagy szenvedésemé, ezért ízleltette meg Velem a jeruzsálemi bevonulás diadalittas örömét.

3.

Gondolat: Ahogy az Oltáriszentség megalapítása az utolsó vacsorán Jézus előrehozott áldozathozatala volt, ugyanúgy volt Jézus jeruzsálemi bevonulása is az Ő győzelmének előrehozott diadala a sátán felett. Szükség volt arra, hogy az apostolok, a tanítványok, és mások is mindezt a saját szemükkel lássák és átéljék, mert különben Jézus kínszenvedését és kínhalálát teljes kudarcnak vélték volna.

Jézus: Drága kislányom, kronológiai sorrendben először történt a jeruzsálemi bevonulásom diadala, és csak napokkal később történt feltámadásom, amely legyőzte az örök halált. Tehát, a jeruzsálemi virágvasárnappal megelőlegeztem a hatalmas győzelmemet. Az Oltáriszentség megalapítása, mivel nálam nincs idő, megelőzte kínszenvedésemet és kínhalálomat, és mint diadal, az Egyház Szentmiséin bontakozok ki úgy igazán. Ezt a diadalt is előre hoztam.

4.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Mindenkiben megbújik egy másik személyiség, amely a legsúlyosabb időkben előbújik belőle: hős, szent, cinikus, áruló, elvetemült semmirekellő, aki a nehéz időkben megszökik a nehézségek elől. Ti is ilyenek vagytok. Ne is tagadjátok. Kiolvasom a tudatotokból.”

Voltam én is olyan helyzetben, amikor egy csoporttal egy sátor alatt akartuk elfogyasztani az ebédünket. Egy hirtelen vihar ért el bennünket. Mindenki különbözőképpen reagált. Volt, aki segített az ebédet menedék alá vinni, volt, aki a sátrat segített lebontani, hogy ne menjen teljesen tönkre, de olyan is volt, aki nézte a többieket.

Jézus: Minden ember megváltozik, ha egy nyugodt szituációból valami problematikus, nehéz helyzetbe kerül. Van, aki megijed, elbújik, vagy megfutamodik, van, aki mások segítségére siet, és van, aki képes feláldozni magát a közösségért. Ezt azért mondom, mert közeledik a ti megpróbáltatásotok ideje is. Akkor lehet majd megismerni, kinek milyen fejlett a lelke. Én, mint a ti Megváltó Istenetek olvasok a gondolataitokban, látom, hogy milyen helyzetben hogyan fogtok viselkedni.

5.

Maria Valtorta írásából: Jézus arról a templomról beszélt, amelyet Ő épít. A templom maga az Egyház. A templom sziklából épül, ami maga Jézus feláldozott Teste.

Kép: Egy templom, mely Oltáriszentségekből áll, amikor szentáldozáshoz járulunk, mi beépülünk ebbe a templomba

Kép: Egy templom, mely különböző kövekből áll. Vannak elmállott, töredezett kövek, de vannak ép, sarkos, csiszolt kövek is. Az építőkövek maguk az emberek.

Jézus: Egyházamat templomként mutatom be neked, az Egyház az Én Testem, és ti vagytok az építőkövei. Ezt az Egyházat ezredeken át formálja Atyám, az Ő szeretete, és alakítja az emberiség szeretete és gyűlölete. Az építőkövei nem egyformák. Vannak Egyházamban nemes lelkű emberek, ők az ép sarkos és lecsiszolt kövek. Nem csupán a szentáldozással épültök be Egyházamba, hanem az első 3 Szentséggel, a keresztséggel, a szentáldozással és a bérmálkozással. Így lesztek teljes jogú tagjai az Én élő templomomnak.

6.

Maria Valtorta írásából: Jézus arról beszélt, amikor a születésekor az Angyalok hirdették: béke a jóakaratú embereknek. Egy római katonának Jézus a lelki békéről beszélt, ami megmarad a háborús időszakban is, és amiért az ember a háborúban is megmarad emberi méltóságában, a viselkedése nem válik állatiassá.

Érzés: Jézus születésekor az Angyal is ezt a lelki békét hirdette. A Szentháromság rózsafüzérben is azt imádkozzuk, hogy: Dicsőség Neked Jézus, hála Neked Jézus mindenért, különösen a lelki békédért. Maga Jézus hozza nekünk a lelki békét. Ugyanakkor a jóakaratú ember a jóra törekvő embert akarja jelenteni.

Jézus: Mint ahogy az Angyal hirdette, születésemmel békét hoztam a jóakaratú embereknek. Mi is a béke, és mit is jelent a jóakaratú ember kifejezés? Az Én békém nem a ti békétek. A ti békétek törékeny és ideiglenes. Az Én békém szilárd és örök. Olyan békét adok nektek, amely nem az eseményektől, a hangulatotoktól függ, hanem egy állandó örömet a lelketekben. A másik szó a jóakaratú ember. Akiben ez az erény megvan, az soha nem akar ártani másoknak, a szándéka mindig tiszta. Áldozatos, és szeretetteljes. Mindig a jóra törekszik.

7.

Mária Valtorta írásából: Jézus arról beszélt, hogy a homlok az ember testén a legméltóságteljesebb pont. Minden ember egy koronát visel a fején addig, míg a gonosz azt le nem rántja, bűnökbe nem sodorja, és az ember tekintetét a föld felé nem irányítja. Minden teremtmény között az ember az egyedüli, mely a homlokát, fejét az ég felé emelheti, miközben minden állat lefelé, a föld felé néz.

Jézus: Isten mindenkit jónak teremt, Mennyei koronával várja, azt akarja, hogy üdvözüljön. De ebbe ellenségem beavatkozik, és meg akarja fosztani teremtményeimet az üdvösség koronájától. Egyedül az ember jár emelt fővel az élővilágból. Az állatok lefelé néznek. A sátán erre akar mindenkit kényszeríteni. És ezt azért teszi, hogy elszakítsa Istentől és a túlvilágtól, hogy a Földi dolgokra terelje a figyelmét.

8.

Arról volt szó, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy minél több irgalomban részesüljünk.

Hang: Hogy elnyerjed a boldogságomat.

Kép: Őrangyalom balra fordulva.

Jézus: Minél több boldogságot fogadsz be az Én Szívemből, annál több irgalomban részesítelek. Őrangyalod ennek nagyon örül. Tehát, nem szabad, hogy lehúzzanak a gondok, a bajok, a szenvedések és sértések, hanem meg nem szűnő örömmel merülj el az Én Szívem szeretetében.

9.

Maria Valtorta írásából: Jézus a saját kínzásáról beszélt, arról a kínzásról, amelyik nem lándzsával és botokkal történik, hanem magától az Úrtól jön. Ebben a szenvedésben ketten a kínzók, az Úr hiánya, és a démon jelenléte. A keserűséget csökkenti az áldozatban élő szeretet, a vigasztaló Szentlélek szeretete, és az Angyalok könnyei. Az efféle szenvedést csak kevesen ismerik, de még kevesebben vállalják.

Jézus: Amikor lelki szenvedés ér benneteket, két dolog áll fenn, a sátán kísértése embereken keresztül, és a teljes elhagyatottság érzése. Úgy érzitek, még Én is elhagytalak benneteket. De ez csak érzés, mert ilyenkor vagyok legközelebb hozzátok. Csak akkor képes csökkenni a titeket beborító fájdalom, ha a neheztelést, haragot felváltja a megbocsátó szeretet. Ez pedig Nélkülem nem megy. Kérnetek kell ilyenkor Szentlelkemtől a Szeretetlángját, hogy vigasztaljon vele, és töltsön be általa az ellenségszeretet. Ne feledkezzetek el ilyenkor Szent Mihályt hívni, és az Őrangyalotok oltalmát kérni.

10.

Arról volt szó, hogy ha mások helyett szeretnénk elmondani imát. Egy pap egy alkalommal arról prédikált, hogy mások helyett nem imádkozhatunk, ez olyan, mintha mások helyett akarnánk enni.

Jézus: Drága kislányom, az imát ne helyettük mond, hanem értük. Így fogadom el.

11.

Kép: Az Úr előtt álltam, és kértem tőle valamit.

Érzés: Az Úr az, aki fizet, az Úr az, Aki ad valamit.

Jézus: Azt mutattam neked e képpel, hogy ha valakinek kérsz tőlem valamit, nemcsak meghallgatom, hanem teljesítem is, kegyelmekkel segítek rajta.

12.

Hang: Szivárványokban lobban fel ez benned.

Jézus: A szeretet, amit Nekem küldesz, mindig más és más színekben, formákban árad Felém.

13.

Hang: Muszáj védelmezned Engem.

Hang: Egyedülálló.

Jézus: Eljön az idő, mikor majd kiforgatják Igémet, és ítélkezve, rágalmazva szólnak Rólam. Ekkor el fogom várni tőled, hogy védj meg Engem. Lehet, hogy egyedül fogsz állni ellenségeim, rosszakaróim között.

14.

Hang: Teljesítmény fokozására ez benned.

Jézus: Vigyázok egészségedre, és megvédelek külső-belső ellenségedtől, hogy a rád bízott feladatokat maximálisan tudd teljesíteni.

15.

Kép: Én, mint harcos, tüzes kardot emeltem fel a magasba.

Jézus: Kardot adok a kezedbe, üzeneteimet és a rózsafüzért. Ezek használatával egyre erősebben tudsz harcolni a lelkekért.

Isten szemével

2019.04.08. 12:12

2019.04.07.

 

1.

Helmut Lungenschmisdt tanúságtétele: A Szűzanya elvitte őt egy kórházba, ahol abortuszhoz készülődtek. A Szűzanya belebújtatta lelkét az anyaméhbe, hogy át tudja érezni a magzat érzéseit. Míg nem nyúlt hozzá az orvos, jól érezte magát az anyaméhben, de amikor az abortusz elkezdődött, nagy fájdalmat érzett, mert az orvos elevenen tépte szét a magzatot. Levágta a karjait, lábait, majd kiszippantotta őt teljesen összeroncsolva. Helmut kérdezte a Szűzanyát, tudja-e a magzat, hogy őt meg fogják ölni. A Szűzanya azt mondta, igen, röviddel az abortusz előtt a magzat tudja, hogy őt meg fogják ölni. És nem úgy, ahogy azt az emberek gondolják, hogy nem érez semmit. Utána Helmut azt látta, hogy a magzat lelke nagyon sírt, és teljes hangerővel kiáltozott, hogy maga az egész Ég megrendült, és így állt a Mennyei trón előtt, kérdezve az Urat, hogy miért kell, hogy ez megtörténjen. Az Úr Jézus könnyei is folytak a megrendüléstől és a fájdalomtól. Ez történik minden egyes abortusz végrehajtásakor.

Gondolat: Eszembe jutott, egyetemista koromban nekem is el kellett menni egy olyan gyakorlatra, amelyen szülés helyett abortuszt kellett végignézni. Ugyan csak az orvos köpenyét láttam hátulról, de nagy fájdalom járt át engem is, és annyira meg voltam rendülve, hogy napokig nem tudtam magamhoz térni. Kértem az Urat, hogy engedje meg, hogy találkozhassak majd e magzattal a Mennyországban, amikor eljön annak az ideje.

Jézus: Mikor jelen voltál valamikor egy abortuszon, lelked ugyanúgy átélte a kis magzat fájdalmait, mint Helmut lelke. Bizonyára félelmet is éreztél, és a fizikai fájdalomnak megfelelően lelki fájdalmat. Ígérem neked kislányom, hogy ha megkereszteled azt a régi pici magzatot, találkozni fogsz vele a Mennyben. Hálás lesz neked.

2.

A Magyar Szent Korona látogatásánál:

Érzés: A Korona méltósága megrendített, mintha megelevenedett volna előttem Szent István király, a pápa, aki adta neki a koronát, az igaz hit, Jézus, mint Király, és maga Jézus Királysága.

Jézus: A Magyar Szent Korona méltóságának titka, amit éreztél abban áll, hogy Szent István a Magyar Koronát fölajánlotta Édesanyámnak. Ez a Korona ezután Patrónátoké lett. Ezért fogott el megrendülés, és mély tisztelet iránta.

3.

Misén a pap arról prédikált, hogy a Szűzanya a magyarokat meg akarja tanítani szenvedni.

Kép: Egy arany kehely, mely ¾-ig volt tele.

Kép: Egy arany kehely, mely tele van.

Kép: Egy arany kehely, melyből kicsordul a tartalma.

Jézus: Édesanyám látja és tudja, hogy a magyarok is olyanok, mint a többi nép, és választottjai nem egészen egyformák. Az egyik kevesebb, a másik több áldozatot tud hozni. Az, amelyik kevesebb áldozatot hoz, annak a gyermekemnek a lelkéhez illik az a kehely, amely háromnegyedig van tele az ő áldozataival. Amelyiknek a kelyhe tele van, az többet tud vállalni a lelkekért a szenvedésből. Akinek kelyhe kicsordul, az hasonlít legjobban Rám, mert mérhetetlenül sok áldozatot tud hozni másokért. Ezt tanította Édesanyám nektek, a magyar népnek.

4.

Hang: A legutolsó bűn, a legutolsó bűneid.

Kép: Valaki egy fehér cédulát nyújt nekem.

Jézus: Mutatom, ha a szentgyónás után teljes búcsút végzel, letörlöm tartozásaidat, és olyan lesz a lelked, mint egy fehér lap.

5.

Szentségimádáson voltam, amikor eszembe jutott, amikor illetlen beszédért szólunk a másiknak.

Kép: Az egyik Angyal az Oltáriszentség mellett egy kicsit jobban meghajtotta magát.

Jézus: Az Angyalok sem szeretik az illetlen beszédet, és észreveszik, ha valakit figyelmeztetsz erre.

6.

A misén az Evangéliumban a tékozló fiú történetéről volt szó.

Kép: A Mennyei Atya szivárvány színekben van.

Jézus: Azért volt a Mennyei Atya szivárvány színekből, mert azt érzékeltette veled, hogy minden ember más színű a lelkét illetően, és mindenféle bűnt irgalmasan meg kell bocsátanod.

7.

Olvastam: A bukott angyaloknak az emberi bűn ad erőt és hatalmat.

Gloria Polo tanúságtétele: 1-1 abortusz 1-1 gonosz lelket szabadít ki a pokolból és juttat a Föld felszínére, hogy azok is gyötörjék az emberiséget.

Kép: Erőhatások: a szeretet gyakorlása a pozitív erőt növeli, mert pozitív erőt kell belefektetnünk a szabad akaratunk által, és ez Isten dicsőségét is növeli, a bűn pedig a negatív erőt növeli, és ez által a gonosz hatalmát. A gonosz a negatív erőből táplálkozik.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A bűnnek nagy a hatalma teremtményeim fölött. Hol egyik, hol másik bűnbe esnek bele, és ezzel a negatív erő szabadul fel, mely táplálja a gonosz erejét és hatalmát. Ezért inkább gyermekeim a jót cselekedjétek, mert azzal pozitív erő születik, és gyengül a sátán hatalma.

8.

Olvastam: A büntetések harmad-negyedízig mennek a leszármazottaknál, de csak akkor, ha nem bánják meg őket.

Gondolat: Ha pl. van egy család, ahol az egyik szülő hajlamos a házasságtörésre, és az élete végén megbánja bűnét, a gyermekei ugyanúgy lehetnek házasságtörők, mert példát láttak odahaza. Csak akarattal állhatnak ellen, hogy ne legyenek ők is házasságtörők.

Jézus: Ha a 3-4 emberöltővel ezelőtt élt ősök meg is bánják bűneiket, meggyónják, attól még a hajlamot átöröklik utódaikra. A büntetés viszont annál az utódnál nem következik be, aki szilárd akarattal szembeszáll a kísértővel, és legyőzi a hajlamot. Ehhez nemcsak az ő akarata kell, hanem Atyám kegyelme is.

Isten szemével

2019.03.25. 12:10

2019.03.24.

1.

Hang: Meg kell tanulni elveszíteni mindent.

Kép: Arany fény.

Jézus: Drága kislányom, ha helyes az értékrended, akkor tudod, hogy csak egy baj történhet veled, ha elveszíted a hitedet, tehát Engem. Bárkit és bármit, ha elveszítesz, el kell tudni fogadnod. Én mindenért pótolni tudlak téged.

2.

Nagyobb védelmet kértem az Úrtól egy lelki testvérem részére.

Kép: 1-1 fegyveres harcos Angyal az illető jobb és bal oldalán, úgy vigyáznak rá, mint a testőrök.

Jézus: A bajban levőhöz Angyalokat küldesz, hogy vigyázzanak rá. Ezek az Angyalok valóban elmennek hozzá, és megvédik őt a nagyobb kísértésektől.

3.

Arról volt szó, amikor sok beszéd hangzik el, de üres dolgokról.

Kép: Egy lombos fa, de gyümölcstelen.

Arról is volt szó, hogy vannak emberek, akik, ha valami rosszul sül el, másokra mutogatnak, hogy ők a hibásak. Sőt, emlékeztetnek arra, ha valami jót tettek mások számára.

Maria Valtorta írásából: Jézus említette, vannak olyan emberek, kik nagy zajjal, csapkodással maguk körül tesznek valamit, hogy mások észre vegyék őket, de vannak olyanok is, kik csendben, észrevétlenül munkálkodnak.

Jézus: Drága kislányom, az olyan beszédnek, ami üres dologról folyik, nincs eredménye, nem hoz gyümölcsöt. Van egy jó közmondásotok: „sok beszédnek sok az alja”. Mennyire így van. Aki mindenfélét összehord, annak a beszéde értéktelen. És nagyon könnyen belekeveredik az ítélkezés bűnébe. Az ilyen bőbeszédű ember akkor sem marad csendben, amikor valami jót cselekszik. Nagy feltűnést kelt vele, hogy mindenki lássa, hallja, hogy ő milyen nagylelkű. A jó keresztény csöndben, észrevétlenül, és gyorsan teszi a jót. Az ilyen hangoskodó, dicsekedő ember szereti felhánytorgatni a jót, a segítséget, amit adott valakinek.

4.

Arról volt szó, hogy amikor rossz gondolatok támadják az embertársainkat másokkal szemben, úgy tudunk segíteni rajtuk, hogy szép és hasznos dolgokról, a szeretet gyakorlásának az erényeiről beszélünk nekik.

Jézus: A legjobb módszer az elterelő hadművelet. Addig beszélsz az ördög által megtámadott üresfejű embernek, amíg végre felfigyel a lényegre, amire tanítod.

5.

Sienai Szent Katalin: Dialógus: „Az összes erény és hiba a felebarát közreműködésével bontakozik ki… Egyetlen erénynek sincs élete önmagában, hanem csak a szeretet által, a szeretetnek pedig az alázatosság a dajkája és táplálója”.

Jézus: Ha egy ember teljesen elzárva élne a többiektől, nem lenne alkalma jót cselekedni, a szeretetét kimutatni, áldozatokat hozni, és nem lenne alkalma veszekedni, ítélkezni, rágalmazni, és átkozódni. Valóban, a közösségben bontakozik ki a lélekben lévő sok erény és bűn. Az erények királya a szeretet. Szeretet nélkül nem ér semmit az adakozás, mert az önmutogatásban merül ki, nem ér semmit az alázatosság, mert szolgalelkűséggé alacsonyodik le, nem ér semmit az áldozatosság, mert nem ajánlja fel a szenvedést semmi nemes célra, és senkiért se, csak dicsekedni kíván vele, hogy különbnek lássék. Az alázatosság ellentéte a gőg, az önteltség. Csak az olyan ember képes szeretni, aki tisztában van azzal, hogy minden erényt a Szentlélektől kapott, semmi sem az ő érdeme. Az ilyen alázatosság erősíti és táplálja a szeretetet.

6.

Luisa Piccarreta írásában olvastam, hogy a Királynő formálja az örök üdvösségünket.

Jézus: Édesanyám csak annak tudja formálni üdvösségét, aki kitárja a szíve ajtaját, beengedi és szíve Királynőjévé teszi. Egyrészt közbenjárását biztosítja az ilyen léleknek, másrészt sugallatokat ad neki, hogy csiszolja, szépítse a lelkét vele. Mint társmegváltó, szintén nagy szerepet játszik lelketek megmentésében. Hiszen Anyai szenvedése hozzáadódik Szent Fia kínszenvedéséhez és kínhalálához. A Szentmisében is lelkében együtt szenved Jézusával. Ma is folyik a megváltás. Minden Szentmise alatt sok ezer ember tér meg a világ különböző pontjain, az Én Vérem által kiegészítve Édesanyám Anyai fájdalmával.

7.

Olvastam: Évezredek kellettek ahhoz, hogy az ószövetségi emberek leimádkozzák Isten jöttét a Földre, és hogy már itt van 2000 év óta, a mai embernek nem kell, mintha az ószövetségi korban élne.

Érzés: Istent odavonzza a sok ima, az Istenszeretet.

Jézus: Évezredek alatt a civilizáció, technika, a kultúra változik ugyan, de az emberek lelke mindig ugyanaz marad. Évezredekig várták a Messiást a zsidók, és mikor valóban megérkezett, megkínozták, és megölték. Nem hittek Neki, és nem kellett nekik. Hűségesen itt élek közöttetek az Eucharisztiában, de az emberiség 90%-nak ma sem kellek. Ki akarnak taszítani Isten házából, meg akarnak semmisíteni. Látod, az ember semmit sem változott. Csak az fáj nekem, hogy ezekért az emberekért szinte hiába ontottam a Vérem. Mégis volt értelme, mert Atyám irgalmassága leküldi a Szentlelket, és milliárdok fognak hinni Bennem, Megváltójukban.

8.

Álom: Egy képernyőn néztem: Egy pap áll egy asztalnál vagy oltárnál, inkább egy teremre vagy szobára hasonlított a helység, nem templomra. A pap rózsaszín papi ruhában volt, rózsaszín övvel volt átkötve, melyen egy nagy masni helyezkedett el. A pap fején egy magas sapkaszerűség, melynek oldalán jobbra és balra nyúló nyuszifülszerű dísz. Amikor az átváltoztatás kellett volna, hogy legyen, a pap a kísérőivel egy ajtón keresztül kiment, és a sekrestyébe ment, ott magához vett egy nagy, arany színű, henger alakú tárgyat, amiben az Oltáriszentséget tárolták, majd elvonult egy helységbe, amit én inkább krematóriumnak neveznék. Ott egy sütőbe tette az Oltáriszentséget, és magas tűzön megsütötte, úgy hogy az Oltáriszentségből egy fekete massza vagy por keletkezett. El voltam keseredve ennek láttán, mivel folyton az járt az eszemben, hogy az Úr Jézust élve égetik el, mint annak idején máglyán az elítéltet.

Jézus: Ez a rémisztő és különös álom az antikrisztus korát idézi fel benned. Ellenségem, a gonosz célja, hogy az antikrisztus uralma által megsemmisítsen Engem az emberek szívében, és a templomokban. Látod, ezt is elviselem a szent maradékért, akik őrizni fognak Engem, az Eucharisztiát a rejtekben, egészen dicsőséges eljövetelemig.

9.

Bölcsességet kértem az Úrtól.

Jézus: A bölcsesség és az okosság között nagy a különbség. A kettő közül a bölcsesség az értékesebb. Míg az okosság a jó felfogóképességet, a koncentrálóképességet, a jó emlékezetet, a felhalmozott ismeretek sokaságát jelenti, addig a bölcsesség a jó és a rossz közötti különbség felismerését. A cselekedetekben való helyes döntést. A lelkiismeret jó működését jelenti. A Mennyben magasabb dicsőséget érnek el azok, akik itt a Földön törekszenek a bölcsességre. Hiszen az életük nagy válaszútjain jól döntöttek. Ezért érnek el nagyobb dicsőséget az örök életben. Tehát, helyes, ha ezt az erényt kéred, mert ennek nagy az értéke.

10.

Kép: Egy épülő bárka fából, mely hasonlít Noé bárkájához.

Jézus: Ti engesztelő közösségek hasonlítotok Noéhoz. Olvassátok és felfogjátok jövendöléseimet, hisztek benne, igyekeztek felkészülni a nehéz időkre. A bárka a sok rózsafüzér, a zarándokutak, a gyakori szentgyónás, szentáldozás, szentmise. A kívülállók csak nevetgélnek, gúnyolódnak, szektának neveznek benneteket, pedig ti jártok a jó úton. A ti bárkátok megőriz benneteket a nagy „özönvíztől”.

11.

Azt tanácsoltam egy lelki testvérnek, lehetőleg ne adja el a falusi házát, mert még jól jöhet a káoszos időkben.

Jézus: Jó tanácsot adtál gyermekem, mert egy falusi házban esetleg a pincéjében jobban el lehet rejtőzni a veszélyek alatt, mint egy nagyvárosi emeletes házban.

12.

Amikor áldást adott egy pap.

Érzés: Az áldás úgy szállt rám, mint egy védőburok, és rám nehezedett.

Jézus: Úgy képzeld el, hogy ha egy felszentelt gyermekem megáld, Én áldalak meg. Ezért éreztettem veled, hogy áldásomnak súlya és oltalmazó hatása van.

13.

Kép: Egy közepes nagyságú, lecsukott fedelű barna kincsesláda, melynek felszínén kis arany drágakövek vannak.

Jézus: A kincsesládát azért mutatom neked, mert a tetején lévő aranyosan csillogó kövek a Földi jutalmakat jelentik, a benne lévő lezárt ajándékok a Mennyei kincsek, melyek majd odaát várnak rád.

14.

Hang: Az Istenszeretetnek egy új adománya ez.

Jézus: A Karizmatikus dicsőítések az Egyház régi történetében még nem voltak. Ma sok helyen hallom, és ezekben is gyönyörködöm, nemcsak a Hozsanna énekeiben.

15.

Az üdvözülésről volt szó, hogy ki hova kerül, amikor meghal a Földi életnek. Azokról is volt szó, akik közelebb kerülnek az Úrhoz a Mennyországban, és azokról is, akik egy kicsit távolabb.

Kép: Egy faépület, iskola.

Kép: Arany fény.

Jézus: Attól függ, hogy kell-e a tisztítótűzben időt tölteni, hogy lelketek a halál pillanatában milyen állapotban lesz. Ha egy porszem sem lesz rajta, mindent levezekeltetek a lelketekről a Földön, akkor egyenesen Országomba léphettek. Az üdvözült lelkek nem egyforma fokon állnak. Akiknek még fejlődniük kell, azokat a Szűzanya és az Angyalok fogják tanítani a Mennyben.

Isten szemével

2019.03.11. 01:27

2019.03.10.

1.

Dean Braxton tanúságtételéből, ki a klinikai halálakor a Mennyországban járt:

Kérdezték tőle a hallgatói, hogy eszik-e az ember a Mennyben. Ő azt válaszolta, hogy aki akar enni, az eszik, aki nem akar, az nem eszik. Ő sem evett a Mennyben, hanem az ima tartotta fenn őt, az imából élt.

Gondolat: Evangéliumban az Úr Jézus mondta a gonosz léleknek, amikor megkísértette Őt: „Nem csak kenyéren él az ember”.

Gondolat: Evangéliumban, Jézus, miután a szamáriai asszonnyal beszélgetett Jákob kútjánál, az apostolok, amikor visszajöttek hozzá ennivalóval a városból, gondolták, hogy Jézus már evett. Jézus mondta nekik: „Az Én kenyerem, hogy a Mennyei Atyám akaratát teljesítsem.”

Hang: Teljesíthető ez benned

Kép: Egy fa, hatalmas barackszerű gyümölcs van rajta, majd a gyümölcs helyett hatalmas fehér virág van a fán

Jézus: Olvasmányaidból bizonyára emlékszel arra, hogy volt olyan Szent, aki életét egy napi Szentostyával tartotta fenn. Hogy teljesíthető-e benned? Igen, de ehhez el kell jutnod a tökéletességig. A Mennyországban is lehet enni, hiszen miért beszélnék a Szentírásban a Mennyei lakomáról, ahová meghívlak benneteket. De az ottani étkek csak hasonlítanak a Földiekre más az összetételük, hiszen lelkek fogyasztják, nincs emésztés.

2.

Dean Braxton tanúságtételéből, a Mennyországról:

Mindennek meg volt a helye, és pont úgy volt a jó. Mindennek meg volt a rendeltetése, amiért teremtve lett, és azok rendeltetésszerűen töltötték be szerepüket. Ez nem csak a Mennyben van így, hanem a Földön is.

Jézus: Amikor Atyám megteremtette a világot, a végén mindig megállapította, hogy ez így jó. A Mennyben is és a Földön is nagy szerepe van a rendeltetésnek. Isten gondolkodásában mindennek oka és célja van. Például annak is, hogy a közösségbe vagy családba egy zavaró, rendkívül kellemetlen ember kerül be. Ugyanis, ha ez az ember csupa rossz környezetbe lenne, nem lenne, aki imádkozik érte, és elkárhozna. Ha nem teljesülne a beígért Nagyfigyelmeztetés, emberek milliárdjai hullanának a pokolba. Bármilyen nehéz lesz, ennek rendeltetésszerűen meg kell történni, hogy megmentsem az emberiséget. Atyám rendeltetése szerint kell bekövetkeznie az egységes világvallásnak és az egységes világuralomnak, az antikrisztus eljövetelének, mert e sok szenvedés által tudom csak megtisztítani a Földet. Csak így történhet meg az Én második dicsőséges eljövetelem. Ez mind-mind az Atya által felállított rendeltetés.

3.

Dean Braxton tanúságtételéből, a Mennyországról:

Jézus arcáról volt szó, ő úgy látta, hogy különböző fények áramlottak ki belőle

Kép: Rózsaszín, fehér, arany fények

Kép: Jézus szeme, tekintete

Jézus: Ti testben élő gyermekeim el sem tudjátok képzelni, hogy milyen csodálatos és egyedülálló az Én megdicsőült Testem a Mennyországban. Ennek a gyermekemnek egy kicsit megengedtem ebből. De még ő sem láthatta szemtől-szembe az Én valóságos Istenségemet. Úgy próbáltam megmutatni neki Magamat, hogy ragyogó fénybe burkolózva, hogy ne láthasson teljesen, színes fényeket bocsátottam ki Magamból. Neked is ezt mutattam az első képen. A második képen pedig próbáltam elképzeltetni veled, hogy mekkora szeretet és irgalom sugárzik a szememből, és milyen szeretetteli békét árasztó az Én tekintetem. Soha ne vedd ki a szemedet az Én igéző tekintetemből.

4.

Dean Braxton tanúságtételéből, a Mennyországról:

Arról volt szó, hogy 1-1 család ajándékot kap az úrtól.

Kép: A Mennyben a családok tagjai bizonyos specifikusságot hordoznak a ruhájukon, vagy magukon, ami csak az ő családukra jellemző, és senki máséra

Jézus: 1-1 gyermekemen keresztül, akit kiválasztok magamnak, újabb és újabb titkokat tárok fel előttetek. Én azokat az őseiteket is ismerem, akik több 100, sőt, több 1000 évvel ezelőtt születtek. A családfákat, akik eddig éltek, míg ti üdvözültetek, valami különleges névvel megkülönböztető jelzővel és ajándékkal látom el. Így megy ez már évezredek óta. A családfa tagjai erről a Mennyei ajándékról felismerik egymást, és összekapcsolódnak. Képzeljétek mekkora öröm lesz ez számotokra, mert olyanra nem is gondoltatok még, hogy megláthatjátok ott fenn a Mennyben azokat a régi ősöket, akik már nem éltek, amikor ti születtetek. Külön öröm lesz számotokra, hogy megismerhetitek gyökereiteket, és együtt lakhattok velük.

5.

Kép: A Mennyei Atya előttem van, a feje körül sárga világító háromszög. Leül mellém.

Jézus: A Mennyei Atya az egész Szentháromságot egyesítve Magában biztosított téged arról, hogy mindhárman veled vannak.

6.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Hang: Ahol a szív uralkodik benned.

Jézus: Ott tudsz a hozzád fordulónak legtöbb segítséget nyújtani, ahol a szeretet uralkodik benned.

7.

Hang: Engeszteléssel ez benned

Kép: Koszorú, melyet fehér, csiszolt kocka alakú kövek alkottak. A kocka élei, sarkai le voltak kerekítve. A koszorút kb 12 kő alkotta. Felülnézetből láttam a koszorút, de nekem úgy tűnt, mintha 3 koszorú lett volna egymás tetejére rakva.

Jézus: Az engeszteléssel kapcsolatban felmerül benned a gondolat, milyen fontos az engesztelők egysége. A képen a lekerekített, csiszolt kis kockák az engesztelők kifinomodott, csiszolt lelkét jelentik. A koszorúk a tagok egymáshoz való szeretetét, békéjét fejezik ki. A 3 koszorú azért van egymáson, mert nemcsak az a lényeg, hogy 1-1 engesztelőcsoport jól működjön, hanem az is, hogy a különböző közösségek között megértés, béke, és szeretet legyen. Ez a kép az országos engesztelők közötti egységet is sürgeti.

8.

Az elkövetkezendő időkről gondolkodtam.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Egy asztalnál ülők, és gyorsan olvasok különböző forrásokból, Szent olvasmányokból.

Kép: Fény.

Jézus: Nagyon jól teszed, hogy gyarapítani akarod a hittel, a Szent dolgokkal kapcsolatos ismereteidet, mert ennek nagy szerepe lesz a Mennyben dicsőséged emelésében.

9.

Hang: Mi komoly problémákról beszélünk veled.

Jézus: Mi komoly problémákról beszélünk veled különösen akkor, amikor az emberiség jövőjéről van szó. Itt van például a migráció, ami már tombol, és vészesen közeledik felétek. Veszélybe sodorja Keresztény hiteteket. Ha bekövetkezik a keresztényüldözés, példamutató bátorságot várunk tőled.

10.

A megfélemlítés korszakáról volt szó.

Egyesek a mostani, béke korszakban úgy érzik, elég erősek ahhoz, hogy ne kelljen majd elrejtőzniük a hitüket gyakorolva.

Kép: Egy férfit ellenségei térdre kényszerítették, hátrakötötték a kezeit is, a férfi magatehetetlenül ki van szolgáltatva nekik

Gondolat: Eszembe jutott Péter apostol az utolsó vacsorán, aki szintén úgy gondolta, hogy nem fogja megtagadni Jézust, de mégsem így történt a későbbi órákban, amikor Jézust kihallgatásra vitték

Jézus: Most könnyű hősködni, míg nincs itt a baj. Nem ígérgetni kell nektek engesztelőknek, hanem kérni a kegyelmet, hogy meg ne tagadjatok Engem a szorongatott helyzetben.

11.

Azokról az időkről volt szó, amikor megtiltják a különböző üzenetek terjesztését.

Kép: Egy rejtett helyen egy nőt többen körül állnak, és hallgatják, hogy mit mond.

Jézus: Mint ahogy pap fiaim is rejtekbe vonulva segítenek a híveiknek, úgy a választottjaimat is elrejtem ellenségeik elől, hogy instrukciókkal lássák el az Istenszerető, rettegő és segítségre szoruló engesztelő társaikat.

12.

Hang: Kiegyenlít.

Kép: Egy harcos Angyal, szárnyai között nagy fény van.

Hang: Összecsapnak ezek felett.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A végső nagy harc után minden kiegyenlítődik, eldől a nagy harc vége a jók javára. Az Angyalok és a Szentek hosszú kemény küzdelem után legyőzik a gonoszokat. Az utolsó napon a nagy feltámadás napján jobb oldalamra kerülnek Atyám áldottai, és bal oldalamra az átkozottak. Minden kiegyenlítődik.

13.

Hang: Aranyövvel rendelkezel.

Jézus: Lelked erényeit az Én arany fényemmel tartom össze.