Isten szemével

2020.04.08. 15:03

2020.04.07.
1.
Arról volt szó, hogy Isten hogyan dicsőítette meg Szűzanyát, és mi volt annak az oka.
Jézus: Már Atyám megdicsőítette a Szűzanyát azzal, hogy a sok szűz közül éppen Őt választotta ki a Megváltó bölcsőjéül. Én pedig azzal dicsőítettem meg Édesanyámat, hogy részesítettem az Ő Anyai szívét az Én végtelen szenvedésemben. Mindez azért történt, hogy az összes Szent és angyal fölé helyezve Édesanyát adhassak nektek az Ő Szent személyében, akinek lelki tulajdonságai felülemelkednek minden Szent és angyal fölé.
2.
Kép: Oltáriszentség pálmalevelekkel körbevéve.
Jézus: E képpel emlékeztetlek arra, hogy pálmaágakat terítettek Elém, és így köszöntöttek a bevonulásomkor.
3.
Virágvasárnapi szentmisén:
Kép: Jézus arca közelről jobbra fordulva, szamárháton ül, Allelujázás hallatszik.
Kép: Egy bíbor bársonyos, kupolás korona, arany ívek rajta, az íveken fehér gyöngyök. Az egyik dísz a koronán az arany színű hármas levél. A korona tetején egy fehér gömb, mely az Oltáriszentségre emlékeztetett, rajta pedig arany kereszt.
Jézus: A Jeruzsálembe való bevonulásomkor királyként üdvözölt a zsidó nép. Félreértettek. Én Király voltam, az egész emberiség, az Ég és föld Királya. Díszes koronámat mutatom neked, melynek bíborszíne az eljövendő szenvedésemet szimbolizálja, az arany ívek és gyöngyök az elkövetkező dicsőségemet, a hármas levél a teljes Szentháromságot, mely egyforma mértékben részesül az Én szenvedésemben és dicsőségemben. A tetején a nagy fehér gyöngy legnagyobb ajándékom, az Oltáriszentség jelképe. A kereszt, hogy megalapítottam a kereszténységet.
4.
Szentmisén egy pap arról prédikált, hogy Mózes idejében a zsidókat azért fordítja Isten vissza a pusztába 40 évre, mert szükséges a puszta tapasztalata.
Érzés: Egyes embereknek, a jelen vírusjárvány okozta pusztaság, mely valószínűleg nem fog eltartani 40 évig, elegendő segítség lesz, hogy  megváltozzanak.
Gondolat: Eszembe jutottak a különböző betegségek is, melyek miatt nem tehetünk meg egyes dolgokat, nem mehetünk el mindenhová .
Érzés: Mivel gátló hatást gyakorol egyes dolgokban, így segít tulajdonságokat kifejleszteni bennünk, mint pl. türelem, mely a lelkünk fejlődésére pozitívan hat
Jézus: Mint ahogy a Mózes által vezetett zsidó nép lelki fejlődéséhez szükség volt a pusztai viszontagságokra, szenvedésekre és lemondásokra, hogy megerősödjön Istenbe vetett hite, úgy nektek sem hiábavaló ez a járvány, amely megrázza és megérinti az egész emberiséget. Benned és minden engesztelő testvéredben pozitív lelki tulajdonságokat fejleszt ki, mint a lemondás, az alázat, az engedelmesség, stb. Azt hiszem, te is érzed magadban azt a pozitív változást, hogy most a járvány idejére még jobban hiányzom neked, még jobban epekedsz Utánam, a teljes szentáldozás után. Már kezdett természetessé válni, hogy nap mint nap hozzájutsz ehhez az ingyenes ajándékhoz. Tehát, ez szentségekkel kapcsolatos böjtölés fejleszti a lelkedet, és felajánlási lehetőséget nyújt neked a közömbös, hitetlen és megátalkodott lelkek megmentésére.
5.
A szentekről, és azok tiszteletének fontosságáról volt szó.
Jézus: A földön élő gyermekeim számára a szentek tisztelete azért fontos, mert példát vehetnek az ő életükről.
6.
Az interneten egy nő nagyon támadta II. János Pál pápát és az Irgalmas rózsafüzért.
Kép: Egy gyönyörű váza, melyet csupa gyönyörű levél alkotott, a vázában is egy ág, mely telis-tele levéllel.
Érzés: A negatív vélemények megingatják az embereket a hitükben, kik még nem olyan erősek, nagy kárt okozva ezáltal. Ebben az esetben egyesek abbahagyják az Irgalmas rózsafüzér imádkozását, így nem kapják meg azokat a kegyelmeket az Úrtól, amit a rózsafüzér elmondásával adott volna nekik, és ezáltal másoknak is.
Kép: A nőt üldözik, és irgalomért kiáltozik.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: A nő bocsánatot kér, kissé lehajtva a fejét
Jézus: Ellenségem, a gonosz dolgozik, mindig talál olyanokat, akiket meg lehet téveszteni. Ez a nő is azok közé tartozik, aki támadja Szent II. János Pál pápát és az általa megáldott Irgalmasság rózsafüzért. Drága kislányom, érezd kötelességednek, hogy válaszolsz erre a rágalomra. Védd meg az Én drága szentemet. Ő itt ragyog dicsőségében körülöttem. Hogy Szent II. János Pál pápa mennyire hiteles volt az Én irgalmasságom támogatásában, azt tanúsítom előtted ezzel a gyönyörű képpel, melyen a zöldellő levelek az Irgalmasság rózsafüzért képviselik, amely ma is él, új és új hajtásokat hoz, és sok irgalmat esd le az emberiségnek az Égből. Ez a régi pápát támadó gyermekem nagy kárt okozott azokban a lelkekben, akik az internetet nézik. Bizony, hatására elkezdenek kételkedni az Én szent pápámban, és abbahagyják az Irgalmasság rózsafüzér imádkozását. Ezért, ennek a nőnek kemény ítéletet kell elszenvednie, amikor Atyám majd haza szólítja. Ha jót akarsz neki, a válaszleveled után imádkozz számára irgalomért. Egy képpel mutatom neked, hogy lelke a közbenjárásodért nagyon hálás lesz.
7.
Egy fiút, ki nagyon bűnösnek érezte magát, szentgyónásra buzdítottam, és Jézus irgalmáról beszéltem neki ezzel kapcsolatban.
Kép: Jézus balra fordulva, nagyon nagy kegyelem árad belőle, tűzzel.
Jézus: Nagy szolgálatot teszel Nekem, ha ilyeneket, mint ez a fiú vigasztalsz. Ki tudja, hogy mi történne vele, ha nem tudott volna veled beszélni. Általad találkozott irgalmammal. Úgy érzi, hogy lelke nem fog elveszni, mert Rám talált. Az ilyen apostolkodásokkal az Én tüzes kegyelmemet esded le a rászorulókra.
8.
Olvastam: Isten tulajdonságai: szeretet, akaraterő, bölcsesség, rend, igazság, türelem, irgalom.
·        A szeretet mindent megad, mindent feláldoz
·        A türelem minden rosszat is eltűr
·        Az irgalom mindent megbocsát
·        A bölcsesség: ha nem szeretetből indul ki, az nem bölcsesség, hanem puszta értelem, az pedig önmagában rideg, számító ész
·        Az akaraterő hatalom, és nem ismer maga felett semmit
·        Az igazság egyedül merev, irgalmat nem ismer
A rend állítja ezeket a tulajdonságokat egyensúlyba, tökéletessé, alkotóképessé.
Egymással ellentétben vannak:
szeretet – értelem
igazság – irgalom
akaraterő (lehet romboló is) – türelem.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel
Jézus: Isten hét tökéletes tulajdonsága, amellyel kormányozza az emberiséget, nem egyenként, hanem egymást kiegyensúlyozva és kiegészítve működik. A rend az a tulajdonság, amely tökéletesen egyensúlyba állítja a többit. Képzeljétek el, hogy ha az irgalom egyedül működne, és nem társulna hozzá az igazságosság. Az Én gyermekeim még jobban elmerülnének a bűn tengerében. Nem tartanának semmiféle számonkéréstől. Ha pedig csak az igazság működne, szinte mindenki elkárhozna, aki a föld színén él. Ugyanis, nincs ember, aki bűn nélkül élné le az életét. Így van ez Isten minden tulajdonságával kapcsolatban. Pl. akaraterő nem lenne türelem nélkül. Mert hogy valaki a jóra való törekvését megcselekedje, ahhoz nemcsak akarat, hanem türelem is kell.
9.
Olvastam: „A szeretet tulajdonsága az, hogy mindent magához akar vonni.”
Jézus: A szeretet legmagasabb formája az Istenszeretet, melyben az ember, mint teremtmény egészen össze akar olvadni Teremtőjével. Tehát, az ember Teremtőjét egészen magához akarja vonni. Ha ez a szeretet embertársai felé fordul, az csak akkor helyes, ha felebarátját azért akarja magához vonni, mert Istenben szereti őt. Az minden álma, hogy az a másik úgy szeresse Istent, mint ő maga. Nem nevezhető felebaráti szeretetnek, amikor valaki a másikat ki akarja sajátítani, és el akarja szakítani mindenki mástól. Ezt azért teszi, hogy ő szeretve legyen, rabszolgává téve a társát. Ez önzés és bűn.
10.
Olvastam: „Az élet mozgás… Egy rajta kívül álló szeretet-lényre van szükség ahhoz, hogy a szeretet cselekedni tudjon, mert a sötét és vak űr a szeretetet sem érezni, sem viszonozni nem tudja.”
Gondolat: Ezért volt szükséges, hogy Isten ne csak egy Személyű legyen, hanem legyen Szentháromság, hogy a szeretet áramolni tudjon, és cselekvőképes legyen. Ezért teremtette meg Isten az embert is, és neki társakat.
Gondolat: Eszembe jutott, hogy sokan nem szeretik Istent.
Kép: Jézus szenvedő arca.
Érzés: Hiányzik az Úrnak a teremtmények viszont szeretete.
Hang: Nem kapja meg ezt.
Kép: Isten, mint egy fénylabda, láthatatlan szálak kötik össze a teremtményekkel. Sokan nem küldenek szerető fénysugarat vissza az Úr felé, és ez hiányt okoz az Úrnak, és nagy szomjúságot idéz elő.
Hang: Te helyettesítsél ebben.
Jézus: Isten, Aki örökkön örökké élt, Akinek nincs kezdete és vége, azt akarta, hogy megszülessen a szeretet. Az Ő akarata szült meg Engem, a második Isteni személyt, és a Mi szeretetegységünkből és leheletünkből származott a Szentlélek Isten, mint harmadik személy. A szeretet fényes sugarai cikáznak körülöttünk és köztünk. Csak így tudott létrejönni a szeretet, és folytatódni a teremtményekben. Egy látomásban egy fénylabdának ábrázolom Istent, Akit szálak kötnek össze minden teremtményével. El se tudod képzelni, hogy mennyire várja az egész Szentháromság a viszont szereteteteket. De sajnos teremtményeim többsége hátat fordít Nekünk. Téged és a hozzád hasonlókat arra kérlek, hogy enyhítsétek Isteni fájdalmunkat, és küldjétek hálás szeretetsugaraitokat Felénk.
11.
Kép: Mennyei Atya képe, mintha bele lennék ágyazva.
Érzés: Itt a földön vagyok, de mégis Benne.
Kép: Jézus alakja derékig, szelíd az arca, és fehér ruhában van.
Jézus: Nagyon jól érzed kislányom, hogy igaz, ami a látomásban látható. Atyámban vagy beleágyazva. Bizony, minden pillanatban örökkön örökké Benne élsz, mozogsz, imádkozol, pihensz, és mindent Benne teszel.
12.
A nunciusról, és az érte mondott imákról volt szó.
Kép: A nuncius szinte kiszolgáltatottan áll.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A nunciust nagyobb veszély fenyegeti a reformpártiak ráhatásai miatt.
13.
Szentmisét követtem a családtagjaimmal az interneten keresztül.
Kép + Érzés: Sok lélek áll a hátunk mögött.
Jézus: Ahol szentmisét néznek, azokban a hajlékokban megjelennek a szentek, angyalok, és a tisztuló lelkek. Tehát, nem az épület a fontos, hanem maga a szentmise. Ez vonzza oda az Égieket.
14.
Érzés: Mi saját magunk építjük a mennyei lakhelyünket a földi cselekedeteinkkel.
Kép: Arany lakhely, egy szív.
Kép: Oltáriszentség.
Kép: Egy lakhely, melynek ajtajának alakja kör alakú, mint az Oltáriszentség.
Kép: Hármas levél.
Jézus: Mivel Atyám belelát a jövőbe, már előre elkészítette mindenki hajlékát a Mennyben. Ezek a hajlékok a legkülönbözőbbek. Aki nagyon nagy dicsőséget ért el, annak a legfényesebb és legnagyobb a lakhelye. Aki éppen, hogy megtisztult és elnyerte a Mennyországot, annak kisebb lakhelye lesz, de ennek is nagyon fog örülni. Vannak speciális hajlékok, amelyek kifejezik, hogy gyermekünk mire tette fel az egész életét. Pl: egy hatalmas arany szív, mert neki legfontosabb volt az Istenszeretet. Van, akinek a hajléka az Oltáriszentség jegyét viseli magán, mert ő nagy örömömre gyakori látogatója volt a szentségimádásoknak. És aki a földi életében egészen kiteljesedett a buzgóságban, az áldozatokban, szeretetben, az irgalmasságban, annak egy gömb alakú otthona lett kör alakú ajtóval, amely a teljességre törekvés szimbóluma. Olyan hajlék is van, ami piramis alakú, és a piramis tetején egy zöld ág három arany színű levéllel. Ez a motívum a piramis mind a négy oldalán fellelhető. Annak készült, aki minden imádsága előtt hosszan dicsőíti a Szentháromságot.
15.
A TV híradójában mondták, Brüsszel és az Európai Unió nagyon támadja Magyarországot.
Kép: Magyarország elhatárolódik az Európai Unión belül, fehér gyöngyök veszik körül.
Jézus: A magyar kormány látja, hogy erőfeszítéseit és eredményeit nem értékelik a nagy nyugat-európai országok. Ezért nem tud mást tenni, mint elhatárolódni ezektől a negatív megnyilvánulásoktól. Úgy érzi, hogy a saját igaz útján kell tovább haladnia, amely Istennek tetsző út.
16.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: A lelkek megadják a kellő tiszteletet a másiknak, meghajolnak előtte, de különbséget tesznek a más lelkek tisztelete és Isten imádata között.
Kép: Arany fény.
Gondolat: Jó, ha mi is, már itt a földön gyakoroljuk mások felé a tiszteletet, és nem dobálunk rájuk különféle rágalmakat, akárkiről is legyen szó.
Jézus: A Mennyországban a lelkek szeretik és tisztelik egymást. Nincs semmi irigység bennük. Nemcsak azok előtt fejezik ki tiszteletüket, akik nagyobb dicsőséget értek el Nálunk, hanem azok előtt is, akik alacsonyabb fokon vannak. Ez a tisztelet nem hasonlítható ahhoz a hódolathoz és imádathoz, amit Isten iránt éreznek. Milyen szép lenne, ha ti, a küzdő Egyház példát véve róluk válogatás nélkül tisztelnétek egymást. Azt is, aki kiemelkedik tudásával, gazdagságával, jóságával, de azt is, aki szegény, aki tele van bűnnel, akinek kellemetlen természete van.
17.
Hang: Mindenkinek van szerepe.
Kép: Jézus balra fordulva, majd szemben velem.
Jézus: Az élet olyan, mint a színpad, ahol mindenkinek van valami szerepe. Az egyik ember gazdag, tekintélyes, a másik okosságával, bölcsességével emelkedik ki, a harmadik erős hitével, buzgóságával, a következő az apostolkodásával, és van, aki a szerénységével, gyámoltalanságával, visszaeső bűnös viselkedésével, kegyetlen zsarnok életével, és sorolhatnám még a sok-sok szerepet. Az egyik szerep nagyobb és pozitívabb, a másik szerep nem feltűnő, csendes, a harmadik szerep romboló, stb. Ahány ember, annyi szerep van ezen a színpadon.
18.
Hang: Te mit gondolsz, ki vagyok Én?
Érzés: Az Úr „lopva”, csendben munkálkodik, észrevétlenül. Távol mindenkitől született, majd csendben növekedett.
Jézus: Én, a nagy Isteni személy feltűnés nélkül, csendben váltam emberré. Hasonultam egészen a környezetemhez, a bűnt kivéve. Feltűnés nélkül növekedtem, fejlődtem Édesanyám és nevelőatyám között. Csak 30 éves koromban léptem színre. Akkor kezdtem tanítani, gyógyítani, szabadítani és csodákat művelni. Mindezt szerényen, Atyámnak tulajdonítva tettem. Az igazi jó keresztény ember lopva, csendben teszi a jót, és nem dicsekszik semmivel. Ezt várom el minden választottamtól.
19.
Arról volt szó, amikor emberek keresnek meg minket különböző kérésekkel.
Gondolat: Belegondoltam, milyen lehet ugyanez Istennél, amikor egyszerre nagyon sokan fordulnak Felé.
Kép: Isten felé rengeteg irányból jön kérés, különböző fények jövése menése látható.
Kép: Az Úr angyalai segítenek, pl jegyzetelnek az Élet Könyvébe, figyelik, hogy emberek hogyan ünnepelnek.
Jézus: Felmerül bennetek a kérdés, hogy Atyám hogy bírja erővel meghallgatni a sok milliárd imaszándékot, kérést, panaszt. Először is próbáljátok elképzelni, hogy Ő mindenható. Ez azt jelenti, hogy egyidejűleg mindenkit lát és hall, mindenki gondjait fel tudja fogni egyedül is. A látomásban mutatom neked, hogy ennek ellenére igénybe veszi az angyalok segítségét. Ők ennek a tevékenységnek nagyon örülnek. Ezek Mennyei titkok, melyet veled részben megosztottam.
20.
Azokról volt szó, akik maguk mögött hagyták a világi életet.
Kép: Valakinek a karja tele van fehér rózsákkal.
Jézus: A fehér rózsákat azoknak a gyermekeimnek kínálom, akik egészen Engem akarnak választani, pl: szerzeteseknek, szerzetesnőknek, vagy olyan civileknek, akik Értem lemondanak földi hivatásukról.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr9115671450

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása