2017.04.17.

1.
Jézus sebeiről, arcáról, és vonásairól volt szó a torinói leplen.
Jézus: Ez a kép feltámadásom fenséges pillanatában keletkezett, mégpedig úgy, hogy e nagy esemény alatt benső fényességem akkora energiát termelt, hogy ráégette valódi képmásomat az anyagra. Azt akartam, hogy megmaradjon nektek az Én igazi Isteni arcom formája.

 

2.
Kép: Amikor bűnt követünk el, az Úr Jézust dobáljuk kövekkel, nyilakkal, és minden más eszközökkel. Amikor megbánjuk, meggyónjuk bűneinket, akkor abbahagyjuk Jézus dobálását, de a nyílt sebek ott vannak rajta, tátonganak, és véreznek. Az Úr sebei csak akkor gyógyulnak ténylegesen, amikor elégtételt adunk bármilyen formában.
Jézus: Jól látod gyermekem, hogy nem elég megbánni és meggyónni bűneiteket, hanem elégtételt kell adni érte. Ez az elégtétel lehet valami jócselekedet, lemondás, áldozathozatal, önmegtagadás, melyekkel gyógyítod sebemet, melyet okoztál Nekem.

 

3.
Amikor az ember ítéletet mond a másik ember felett.
Érzés: Ha mi ítélkezünk, kivesszük Isten kezéből az ítélet jogát, így minket is meg fognak ítélni, amikor eljön a mi időnk. Ha némán elviseljük „keresztre feszítettségünket”, csak akkor tudja Isten megvalósítani terveit rajtunk.
Jézus: Az ítélkezéssel kárt okoztok saját lelketeknek, mert titeket is meg fognak ítélni, ha elkövetkezik az órátok. Kárt okoztok felebarátotoknak is, akit megszóltok, mert romboljátok tekintélyét, belegázoltok becsületébe. Sokkal jobban teszitek, ha sérelmek miatt nem panaszkodtok, csak nekem sírjátok el bánatotokat, mert így Hozzám lesztek hasonlóak, aki némán tűrte a bántalmakat.

4.
A nagypénteki kereszthódolat alatt gondolatok a Húsvét ünnepéről, és Jézus áldozatáról:
- A kereszt, amin az Úr Jézus feláldoztatott, az az Oltár.
- Jézust szinte széttépték keresztre feszítéskor, az ízületek eltávolodtak egymástól, mivel elméretezték a lyukak távolságát a kereszten, ez hasonlít a kenyértörésre, amelyet szintén darabokra törnek.
- Az összes vére kihullott, mint a teljesen kifacsart, kipréselt szőlőé.
- Azért feláldozott bárány, mert teljesen ártatlan volt.
- Mint ahogy Mózes idejében felemelték a rézkígyót, hogy aki ránéz, gyógyulást nyerjen, így az Úr Jézust is felemelték, hogy akik ránéznek, gyógyulást kapjanak az Ő sebei és áldozata által.
- Mózes idejében a Húsvét kivonulást jelentett Egyiptomból, azaz szabadulást a rabságból, de Jézus áldozatával ugyanez a szabadulásunkat jelenti a gonosz karmaiból.
- Ábrahámot Isten felszólította, hogy áldozza fel a fiát, de ő egy kossal lett felcserélve, de Isten ténylegesen feláldozta Fiát.
- A fa: Ádám és Éva az alma elfogyasztásával, Istennel szembeni engedetlenséget tanúsítottak, míg Jézus a keresztfán a tökéletes engedelmességet.
Jézus: Drága kislányom, a kereszt nagypénteki felmagasztalásakor a Szentlélek Istentől kaptad a megrendítő hasonlatokat. Nyugodtan írd le az üzeneteim közé mindet, mert helytállóak. Sokan ennél a szertartásnál nem gondolnak semmire, csak esetleg arra, hogy életemet adtam értük a kereszten. Adj nekik ébresztő gondolatokat a szívükbe.

5.
Kimerültség érzése öntött el, az Úrtól kértem erőt, hogy méltóképpen meg tudjam ünnepelni a Húsvéti szent napokat.
Érzés: Az álmosság ellenére úgy éreztem, a testem minden porcikája fel lett töltve erővel.
Jézus: Ne félj gyermekem, a legnagyobb nehézségek között is veled vagyok, bátorítalak, erőt adok, felfrissítelek, úgy, mint annak idején Atyám tette Velem.

6.
Nagypénteki szertartáskor, amikor a lábmosás zajlott.
Kép: Az Úr az én lábamat mossa.
Kép: Az én kezemben kancsó, és a karomon egy törölköző.
Kép: Az Úr, töviskoronával a fején, kiszúrt szemmel.
Jézus: Az első képpel az alázat fontosságát tanítom nektek. Én, Ég és Föld Ura megalázom Magam, és megmosom a lábadat. A második kép arra ösztönöz benneteket, hogy kövessetek Engem, mert nem uralkodni születtetek a Földre, hanem szolgálni. A harmadik képpel együttérzésedet óhajtom növelni.

7.
Érzés: Epe íze a számban.
Jézus: Egy cseppet éreztettem veled abból a keserűségből, amit azon gyermekeim okoznak, akik semmibe veszik kínszenvedésemet és kínhalálomat.

 

8.
Olvastam: Amikor Jézus a kereszten függött, epéből és ecetből álló keverékkel átitatott szivacsot nyomtak a szájába. Így, a keveréket Jézus kénytelen volt lenyelni. Ez a maró folyadékkeverék úgy felmarta az ostorozás során már összezúzott belső szerveit, hogy víz került Jézus szívébe. Ez a víz tisztult meg a szívben Jézus Szent Szívének szeretetlángja által. Amikor átszúrták Jézus oldalát, a Szent Szívben összegyűlt Szent Vér és a szeretetláng által megtisztított Víz ömlött ki. E nélkül nem alakulhatott volna meg az Egyház.
Jézus: Az Én Egyházam Szent Vérem ontása nélkül nem születhetett meg. Ezzel a Vérrel váltottam meg és tisztítottam meg gyermekeimet, a Víz által az örök élet Vizét nyújtom nektek, ezzel itatlak benneteket. E nélkül nem lenne a csodálatos sok szellemi öröm, és nem tapasztalhatnátok a könnyek ajándékát. Van, aki már itt a Földön kortyolhat az Örök Élet Vizéből, melynek forrása az Én szent Szívem, de van, aki csak a Mennyben ízlelheti meg először.

9.
Arról volt szó, hogy valakivé válik az ember, ha megfelel azoknak a próbatételeknek, eseményeknek, amit Isten tervezett el vele, amit átél itt a Földön, mint pl: Jézus Krisztus Királlyá lett, Szűzanya az emberiség Anyjává.
Jézus: Minden emberrel más és más tervem van. Ezt csak úgy tudom beteljesíteni, hogy próbák elé állítom. Aki kiállja a próbát – legtöbbször a szenvedés próbáját – csak azzal érem el célomat. Aki gyenge, az lemarad a fejlődésben, elbukik a próbákban.

 

10.
Ezekiel 36,27: „Az Én lelkemet oltom belétek…”.
Egyes elgondolások szerint, miután szentáldozáshoz járulunk, Jézus csak addig van bennünk, míg a szentostya fel nem oldódik a gyomrunkban.
Jézus: Az Oltáriszentség azért óriási ajándék számotokra, mert nemcsak testem és Vérem költözik belétek, hanem Lelkem, és Istenségem is. A Lelkemmel együtt pedig a legszebb lelki tulajdonságaim. Ezek a szeretet, az irgalmasság, ezek a tulajdonságok fokozottan élnek bennetek. Már nem te akarsz, hanem Én, már nem te szeretsz, hanem Én.
11.
Kép: Bohócruhába öltözött egyének vannak az oltárnál, és misét tartanak.
Érzés: Az Úr kénytelen engedelmeskedni nekik, de nagy fájdalommal száll le az oltárra.
Kép: Az Úr szinte lemeztelenítve, szomorúan néz.
Érzés: Az Úr nagyon komolyan veszi a dolgokat, majd számon kéri tőlünk az ahhoz való hozzáállásunkat, amikor az ítélőszéke elé kerülünk.
Jézus: Az olyan szentmiséken, ahol felszentelt gyermekeimből hiányzik az átélés és áhítat, az imádat, mély szomorúság tölt el. Mégis elfogadom az átváltoztatásukat, leszállok közétek az oltárra, hogy Szent testemmel és Véremmel, Lelkemmel és Istenségemmel egyesülhessetek. Vigasztaljatok azzal ti hívek, hogy testetekkel és lelketekkel egyaránt hódoljatok Nekem, szeressetek Engem, és imádjatok a szentmisében.

12.
Kép: Mint a hóesés, prédikáció alatt a szentmisén.
Jézus: Mutattam neked, hogy a szentbeszéd alatt Égi kegyelmeim gazdagságát hullajtom rátok.
13.
Az ébrenlétről és az alvásról volt szó.
Jézus: Gyermekeim közül nagyon sokan becsukják szívüket-lelküket, alszanak, észre sem vesznek Engem, hogy ébresztgetem őket. Ők sajnálatra méltóak.

14.
Kép: Egy matrac a földön.
Jézus: Engesztelők, hozzátok szólok, ne a kényelmet keressétek, hanem hozzátok az áldozatokat, mert a lélek fejlődésének ez a harmadik útja. Aki az igazak útjára lép, először elhagyja a halálos bűnöket, majd a bocsánatos bűnöktől is menekül, végül elkezd áldozatokat hozni.

15.
Kép: Országunk határainál tömegek ülnek, és várakoznak.
Hang: Imádkozz, hogy ne jöjjenek.
Én: Kértem az Angyalokat, erősítsék meg határainkat, hogy meg tudjuk védeni Kereszténységünket és hitünket.
Kép: Fehér Angyalszárnyak.
Kép: Az Angyalok szorosan egymás mellé álltak az ország határvonalán.
Jézus: Gyermekeim, az imának hatalmas ereje van. Bízz bennem, Angyalaimmal segíteni fogok hazátoknak.

16.
A kézbe áldozásról volt szó.
Kép: Valaki térdelve áldozik, és a nyelvére fogadja az Oltáriszentséget.
Jézus: A II vatikáni zsinat reformokat hozott be, és Én türelmesen alkalmazkodom Egyházam változtatásaihoz. Mégis nagy fájdalom van a Szívemben, mikor kézben, és állva áldoznak gyermekeim. Imádkozzatok engesztelők, hogy újra bevezessék a hagyományos külső tiszteletet, a térdelve, és nyelven áldozást.

17.
Hang: A legszebb korszak ez.
Jézus: Új Ég és Új Föld születik, a Földre leszáll az Új Jeruzsálem, Egyházamra nézve a legszebb korszak ez.

18.
Olvastam: Jézus lelke nem viselte magán a sebeket, miután kiszállt a meghalt testből, csak a feltámadás után, amikor a lélek összeolvadt a feltámadt testtel.
Érzés: Mi is magunkon fogunk viselni csak ránk jellemző jegyeket a feltámadásunk után.
Jézus: Az Én feltámadt testem legfőbb ismertetőjele szent sebeim. Amikor ti is feltámadtok Mennyei dicsőségetekre, egyéniségeteket, karaktereteket, mint ismertető jegyet fogjátok viselni. Szépségetek azon múlik, hogyan éltétek le földi életeteket, hogy mennyire voltatok közel Istenhez, mennyire szerettétek Őt, és mennyi áldozatot hoztatok.